Phát âm tiếng anh – Tập 42 – aʊ

Phát âm tiếng anh – Tập 42 – aʊ

More

Phát âm tiếng anh – Tập 41 – aɪ

Phát âm tiếng anh – Tập 41 – aɪ

More

Phát âm tiếng anh – Tập 40 – ɪə

Phát âm tiếng anh – Tập 40 – ɪə

More

Phát âm tiếng anh – Tập 39 – əʊ

Phát âm tiếng anh – Tập 39 – əʊ

More

Phát âm tiếng anh – Tập 38 – ɔɪ

Phát âm tiếng anh – Tập 38 –  ɔɪ

More

Phát âm tiếng anh – Tập 37 – eɪ

Phát âm tiếng anh – Tập 37 – eɪ

More

Phát âm tiếng anh – Tập 36 – eə

Phát âm tiếng anh – Tập 36 – eə

More

Phát âm tiếng anh – Tập 33 – æ

Phát âm tiếng anh – Tập 33 – æ

More

Phát âm tiếng anh – Tập 35 – ɑ

Phát âm tiếng anh – Tập 35 – ɑ

More