BÀI 6 TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

BÀI 6 TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Đây cũng được coi là 1 cặp đôi luôn khiến các bạn học Tiếng Anh phải đau đầu không kém gì cặp đôi hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Trong phần Reading của bài thi TOEIC, 2 thì này thường được đưa vào để đánh đố thí sinh. Phần sau sẽ giúp các bạn phân biệt được rõ ràng về cấu trúc, cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết 2 thì này

 

TL HOÀN THÀNH TL HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc: S + will have + PII S + will have been + Ving
2. Cách sử Diễn tả 1 hành động sẽ  hoàn Diễn tả 1 hành động bắt đầu từ  quá
dụng: tất vào 1 thời điểm cho trước ở khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho
tương lai. trước ở tương lai.
+ I’ll have finished my    work +  By  November,  we’ll  have    been
by noon. living in this house for 10 years.
+ They’ll have built that house +  By  March  15th,  I’ll  have    been
by July next year. working for this company for 6 years.
+  When  you  come  back,  I’ll
have written this letter.
3. Dấu hiệu Các  cụm  từ  chỉ  thời  gian  đi Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:
nhận biết: kèm: – By … for (+ khoảng thời gian)
– By + mốc thời gian (by the – By then
end of, by tomorrow) – By the time
– By then
– By the time

Xem thêm