Lời Trung-Hết thương cạn nhớ

Lời Trung-Hết thương cạn nhớ

Khám phá ngay Lời Trung-Hết thương cạn nhớ chinese cover, một bài hát nhẹ nhàng về tình cảm sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu

Wǒ yǐjīng míngzhì zhè fèn àiqíng shì duōyú

nǐ xū yīkào ér bùshì wǒ péibàn bùyào lāchě wǎngshì

dāng àiqíng hái wèi yù zěnme néng

wàngjì dāngshí de huàmiàn nǐ gēn qítā

rénshǒu qiānshǒu xiào dé nàme kāixīn chénzuì

zài tā huáibào lǐ de kuàilè què wàngjì

wǒmen yǒu shíhòu wúyì zhōng àiqíng túrán

jiànjiàn dànhuà yīzhí dào àiqíng pòsuì gǎnqíng

màn man de xiāoshī bùyào rènhé rén,

shénme dōu shì duōyú zàixià yǔzhōng liúlèi, bǎ

bēishāng jìnlì biē zhù zhǐhǎo gēn nǐ pèihé zǒu dào

àiqíng jìntóu zhǐhǎo shuō nǐ hé wǒ méiliǎo gǎnqíng dàn

zhǐshì nǐ duì wǒ méiliǎo gǎnqíng nǐ gēn qítā rénshǒu

qiānshǒu xiào dé nàme kāixīn chénzuì zài tā huáibào

lǐ de kuàilè què wàngjì wǒmen yǒu shíhòu wúyì zhōng àiqíng

túrán jiànjiàn dànhuà yīzhí dào àiqíng pòsuì gǎnqíng

màn man de xiāoshī bùyào rènhé rén, shénme dōu shì duōyú z

àixià yǔzhōng liúlèi, bǎ bēishāng jìnlì biē zhù zhǐhǎo gēn nǐ

pèihé zǒu dào àiqíng jìntóu zhǐhǎo shuō nǐ hé wǒ méiliǎo

gǎnqíng dàn zhǐshì nǐ duì wǒ bùyào rènhé rén, shénme dōu

shì duōyú zàixià yǔzhōng liúlèi, bǎ bēishāng jìnlì biē

zhù zhǐhǎo gēn nǐ pèihé zǒu dào àiqíng jìntóu

zhǐhǎo shuō nǐ hé wǒ méiliǎo

gǎnqíng dàn zhǐshì nǐ duì wǒ méiliǎo gǎnqíng dàn

zhǐshì nǐ duì wǒ méiliǎo gǎnqíng

Xem chi tiết video

Lời Trung-Hết thương cạn nhớ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *