MALE LOGIC – LOGIC ĐÀN ÔNG

MALE LOGIC – LOGIC ĐÀN ÔNG

MALE LOGIC - LOGIC ĐÀN ÔNG

MALE LOGIC
A man and his wife are in court getting a
divorce.
The problem was who should get custody of
the child.
The wife jumped up and said, “Your Honor.
I brought the child into this world with pain and
labor. She should be in my custody.”
The judge turns to the husband and says,
“What do you have to say in your defense?”
The man sat for a while contemplating…then
slowly rose.
“Your Honor, if I put a dollar in a vending
machine and a Pepsi comes out…whose Pepsi is
it…the machine’s or mine?”

——————–

LOGIC ĐÀN ÔNG
Một người đàn ông và vợ anh ta đang ở trong
tòa án ly dị.
Vấn đề là ai sẽ giám hộ đứa trẻ.
Người vợ nhảy lên và nói:”Thưa quý ngài,
tôi đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và
cơn đau đẻ.Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của
tôi.”
Quan tòa quay qua người chồng và nói:”Ông
phải nói gì để biện hộ?”
Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một
hồi … sau đó từ từ đứng dậy.
“Thưa quý ngài, nếu tôi đặt một đô la vào
máy bán hàng và một lon Pepsi đi ra … lon Pepsi là
của ai … của máy hay của tôi?”

——————–

MALE LOGIC – LOGIC ĐÀN ÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm