Nhạc Trung – Rất muốn bên cạnh anh

Nhạc Trung – Rất muốn bên cạnh anh

Nhạc Trung – Rất muốn bên cạnh anh 中國音樂

Méiyǒu huābàn de jìjié shèng xià luòyè de qiūtiān

nà zhāng kūhuáng de liǎn yìnzhe

shíguāng biànqiān zhēn de hǎojiǔ

bùjiàn tóufà duōle xiē yín xiàn duōnián

shíjiān bēnbō hūlüèle tài duō tài duō

nǐ duì wǒ de sīniàn wǒ què méiyǒu fājué měi cì

nǐ zài diànhuà nà biān láo dāo

wǒ què jíkǒu guà duàn rúguǒ

nénggòu liú zài nǐ shēnbiān bàn nǐ rì rì

yè yè kàn kàn ài wǒ dì nà gèrén de

róngyán rúguǒ nénggòu liú zài nǐ shēnbiān

chóng shí ài de suìpiàn tiánbǔ zài suìyuè

de zhāngjié méiyǒu huābàn de jìjié shèng

xià luòyè de qiūtiān nà zhāng kūhuáng de liǎn

yìnzhe shíguāng biànqiān zhēn de hǎojiǔ bùjiàn

tóufà duōle xiē yín xiàn duōnián shíjiān

bēn bō hūlüèle tài duō tài duō nǐ duì

wǒ de sīniàn wǒ què méiyǒu fājué měi cì

nǐ zài diànhuà nà biān láo dāo wǒ què

jíkǒu guà duàn rúguǒ nénggòu liú zài

nǐ shēnbiān bàn nǐ rì rì yè yè kàn kàn ài wǒ dì

nà gèrén de róngyán rúguǒ

nénggòu liú zài nǐ shēnbiān chóng shí ài de suìpiàn

tiánbǔ zài suìyuè de zhāngjié rúguǒ

nénggòu liú zài nǐ shēnbiān

bàn nǐ rì rì yè yè kàn kàn ài wǒ dì

nà gèrén de róngyán rúguǒ nénggòu

liú zài nǐ shēnbiān chóng shí ài de suìpiàn

tiánbǔ zài suìyuè de zhāngjié

Thưởng thức bài hát thông qua video

Nhạc Trung – Rất muốn bên cạnh anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *