Nhạc Trung – Một khúc tương tư

Nhạc Trung – Một khúc tương tư

Zhè rén jiān niǎo niǎo chuī yān

Hé fēng huā xuě yuè làng màn

Chī qíng rén duō bàn tān liàn

Ài hèn qíng chóu dōu hǎo kàn

Yòu ràng nǐ tòng bù yù shēng

Yòu ràng nǐ chèn zuì zhuāng fēng

Zhōng yǒu tiān tuō tāi huàn gǔ

Zhí dào kū zhe xiào cái dǒng

Yù wèn qīng tiān zhè rén shēng yǒu jǐ hé

Pà zhè qù rì kǔ duō Wǎng shì tǎo yī bēi xiāng sī hē

Tǎng ruò zhè huí yì hái xiàng céng jīng zhí zhuó

Xīn zhí niàn nǐ yī gè Nà wǒ kě néng shì duō qíng le

Zhuó jiǔ yī bēi yú shēng bù bēi bù xǐ

Hé jù ài hèn bié lí Yī lù zòng mǎ qù zhēn zhuó

Yī qū xiāng sī rù jiāng shuǐ yǔ shān hé

Zài yóu sǎn xià zǒu guò Yōu rán rù mèng què huǎng ruò zuó

Zhè rén jiān niǎo niǎo chuī yān

Hé fēng huā xuě yuè làng màn

Chī qíng rén duō bàn tān liàn

Ài hèn qíng chóu dōu hǎo kàn

Yòu ràng nǐ tòng bù yù shēng

Yòu ràng nǐ chèn zuì zhuāng fēng

Zhōng yǒu tiān tuō tāi huàn gǔ

Zhí dào kū zhe xiào cái dǒng

Yù wèn qīng tiān zhè rén shēng yǒu jǐ hé

Pà zhè qù rì kǔ duō Wǎng shì tǎo yī bēi xiāng sī hē

Tǎng ruò zhè huí yì hái xiàng céng jīng zhí zhuó

Xīn zhí niàn nǐ yī gè Nà wǒ kě néng shì duō qíng le

Zhuó jiǔ yī bēi yú shēng bù bēi bù xǐ Hé jù ài hèn bié lí

Yī lù zòng mǎ qù zhēn zhuó

Yī qū xiāng sī rù jiāng shuǐ yǔ shān hé

Zài yóu sǎn xià zǒu guò

Yōu rán rù mèng què huǎng ruò zuó

Xem chi tiết video bài hát

Nhạc Trung – Một khúc tương tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *