AUSSIE GRASSHOPPERS – CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC

AUSSIE GRASSHOPPERS – CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC
AUSSIE GRASSHOPPERS - CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC
AUSSIE GRASSHOPPERS
A Texas farmer goes to Australia for a vacation.
There he meets an Aussie farmer and gets talking.
The Aussie shows off his big wheat field and the
Texan says, “Oh! We have wheat fields that are at
least twice as large.”
Then they walk around the ranch a little, and
the Aussie shows off his herd of cattle. The Texan
immediately says, “We have longhorns that are at
least twice as large as your cows.”
When the Texan sees a herd of kangaroos
hopping through the field, he asks, “And what the
heck are those?”
The Aussie replies with an incredulous look,
“Don’t you have any grasshoppers in Texas?”
——————–
CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC
Một nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở
Australia.Ở đó ông ta gặp một nông dân Uc và bắt
chuyện. Người Uc gây phô trương bằng cánh đồng
lúa mì lớn của mình và người Texas nói:”Ồ! Chúng
tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này.”
Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát, và
người Uc phô trương đàn gia súc. Ngay lập tức
người Texas nói:”Chúng tôi có những con thú sừng
dài lớn ít nhất gấp đôi những con bò của anh.”
Khi người Texas thấy một đàn canguru nhảy
qua cánh đồng, ông ta hỏi:” Và đó là những con quái
gì vậy?”
Người Uc trả lời với một nét mặt hoài
nghi:”Các ông không có những con châu chấu
ở Texas à?”
——————–
AUSSIE GRASSHOPPERS – CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn