THE PERFECT RELATIONSHIP – MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢO

THE PERFECT RELATIONSHIP – MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢO

THE PERFECT RELATIONSHIP - MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢO

THE PERFECT RELATIONSHIP
The newspaper obituary operator received a phone
call.
The woman on the other end asked, “How
much do funeral notices cost?”
“Five dollars per word, ma’am,” came the
response.
“Good, do you have a paper and pencil
handy?”
“Yes, ma’am.”
“Okay, write this: ‘Cohen died.’ ”
“I’m sorry, ma’am, I forgot to tell you there’s
a five-word minimum.”
“Hmmph,” came the reply. “You certainly
did forget to tell me that.”
After a moment of silence, the woman
continued, “Got your pencil and paper?”
“Yes, ma’am.”
“Okay, print this: ‘Cohen died, Cadillac for
sale.’ ”

——————–

MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢO
Người điều hành trang cáo phó của một tờ báo nhận
một cú điện thoại.
Người đàn bà ở đầu dây bên kia hỏi:” Cáo phó đăng
tốn bao nhiêu?”
“Năm đô la mỗi từ, thưa bà,” người điều hành đáp.
“Tốt, ông có giấy và bút chì trong tay chứ?”
“Có, thưa bà.”
“Được rồi, viết cái này:”Cohen đã chết””
“Xin lỗi, thưa bà, tôi quên nói với bà phải có ít nhất
năm từ.”
“Hừm,” người đàn bà đáp. “Dĩ nhiên ông đã quên
nói với tôi điều đó.”
Sau một lúc yên lặng, người đàn bà tiếp tục:”Ông đã
có bút chì và giấy rồi chứ?”
“Vâng, thưa bà.”
“Được rồi, hãy in dòng này: “Cohen đã chết,
Cadillac cần bán.””

——————–

THE PERFECT RELATIONSHIP – MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm