WOUNDED BOY SCOUT – HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

WOUNDED BOY SCOUT – HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

WOUNDED BOY SCOUT - HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

“WOUNDED” BOY SCOUT
A troop of Boy Scouts was being used as “guinea
pigs” in a test of emergency systems. A mock
earthquake was staged, and the Scouts impersonated
wounded persons who were to be picked up and
cared for by the emergency units.
One Scout was supposed to lie on the ground
and await his rescuers, but the first-aid people got
behind schedule, and the Scout lay “wounded” for
several hours.
When the first-aid squad arrived where the
casualty was supposed to be, they found nothing but
this brief note: “Have bled to death and gone home.”
——————–
HƯỚNG ĐẠO SINH “BỊ THƯƠNG”
Một nhóm hướng đạo sinh được sử dụng làm thí
nghiệm trong một cuộc kiểm tra các hệ thống khẩn
cấp. Một trận động đất giả được giàn dựng, và các
hướng đạo sinh hóa thân thành những người bị
thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn
vị cấp cứu.
Một hướng đạo sinh được coi như là nằm trên mặt
đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người
cấp cứu trễ hạn, và hướng đạo sinh này nằm “bị
thương” trong mấy giờ.
Khi đột cấp cứu tới nơi được xem là của người bị
thương, họ không thấy gì ngoài một ghi chú ngắn
:”Đã chảy máu tới chết và đã về nhà.”
——————–
WOUNDED BOY SCOUT – HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm