INTROTRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

HOTEL REST STOP – DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN

 • HOTEL REST STOP – DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
  HOTEL REST STOP - DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
  HOTEL REST STOP
  A man and his wife had been traveling for 18 hours
  when they decided to stop for a few hours to rest.
  They checked into a nice hotel and slept for four
  hours. When they were ready to continue their trip,
  they went downstairs to pay their bill. The desk
  clerk handed them a bill for $350. The man
  exploded, and said the bill was too high, asking to
  see the manager. The manager met them at the front
  desk and explained that the hotel has an olympic
  pool and a nice conference room and they were
  available for the couple’s use. “But we didn’t use
  them!” the man complained. The manager insisted
  that the room and pool were available for them, as
  well as tickets to several shows. The man explained
  they didn’t use any of those things, to which the
  manager replied, “But you could have.”
  Finally, needing to get back on the road, the
  man wrote a check for $100. The manager looked at
  the check and said, “This is only for $100.”
  The man replied, “That’s right. I charged you
  $250 for sleeping with my wife.”
  “But I didn’t sleep with her!” the manager
  said.
  The man smiled and said, “Yeah, but she was
  here and you could have.”
  ——————–
  DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
  Một người đàn ông và vợ du hành 18 giờ thì họ
  quyết định dừng lại vài giờ để nghỉ. Họ đăng ký
  trong một khách sạn đẹp và ngủ trong bốn giờ. Khi
  họ đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc đi, họ xuống tầng
  dưới để trả tiền hóa đơn. Người thu tiền đưa họ một
  hóa đơn 350 đô la. Người đàn ông nổi giận đùng
  đùng, và nói cái hóa đơn giá quá cao và đòi gặp viên
  quản lý. Viên quản lý gặp họ ở bàn trước và giải
  thích rằng khách sạn có một bể bơi olympic và một
  phòng hội nghị đẹp và sẵn sàng cho cặp vợ chồng sử
  dụng. “Nhưng chúng tôi đã không sử dụng!” người
  đàn ông than phiền. Viên quản lý vẫn nhất định rằng
  căn phòng và cái hồ sẵn sàng cho họ sử dụng, cũng
  như những chiếc vé của một vài “sô” diễn. Người
  đàn ông giải thích họ đã không dùng bất cứ cái nào
  trong những thứ đó, những thứ mà viên quản lý trả
  lời:”Nhưng ông có thể có.”
  Cuối cùng, cần phải lên đường, người đàn ông viết
  một tấm séc 100 đô la. Viên quản lý nhìn tấm séc và
  nói:” Đây chỉ 100 đô la.”
  Người đàn ông trả lời:” Đúng thế. Tôi tính ông 250
  đô la về việc ngủ với vợ tôi.”
  “Nhưng tôi đã không ngủ với cô ta!”
  Người đàn ông mỉm cười và nói:” Ừ, nhưng
  cô ấy đã ở đây và ông có thể ngủ.”
  ——————–
  HOTEL REST STOP – DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  More