HOTEL REST STOP – DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN

HOTEL REST STOP – DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
HOTEL REST STOP - DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
HOTEL REST STOP
A man and his wife had been traveling for 18 hours
when they decided to stop for a few hours to rest.
They checked into a nice hotel and slept for four
hours. When they were ready to continue their trip,
they went downstairs to pay their bill. The desk
clerk handed them a bill for $350. The man
exploded, and said the bill was too high, asking to
see the manager. The manager met them at the front
desk and explained that the hotel has an olympic
pool and a nice conference room and they were
available for the couple’s use. “But we didn’t use
them!” the man complained. The manager insisted
that the room and pool were available for them, as
well as tickets to several shows. The man explained
they didn’t use any of those things, to which the
manager replied, “But you could have.”
Finally, needing to get back on the road, the
man wrote a check for $100. The manager looked at
the check and said, “This is only for $100.”
The man replied, “That’s right. I charged you
$250 for sleeping with my wife.”
“But I didn’t sleep with her!” the manager
said.
The man smiled and said, “Yeah, but she was
here and you could have.”
——————–
DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
Một người đàn ông và vợ du hành 18 giờ thì họ
quyết định dừng lại vài giờ để nghỉ. Họ đăng ký
trong một khách sạn đẹp và ngủ trong bốn giờ. Khi
họ đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc đi, họ xuống tầng
dưới để trả tiền hóa đơn. Người thu tiền đưa họ một
hóa đơn 350 đô la. Người đàn ông nổi giận đùng
đùng, và nói cái hóa đơn giá quá cao và đòi gặp viên
quản lý. Viên quản lý gặp họ ở bàn trước và giải
thích rằng khách sạn có một bể bơi olympic và một
phòng hội nghị đẹp và sẵn sàng cho cặp vợ chồng sử
dụng. “Nhưng chúng tôi đã không sử dụng!” người
đàn ông than phiền. Viên quản lý vẫn nhất định rằng
căn phòng và cái hồ sẵn sàng cho họ sử dụng, cũng
như những chiếc vé của một vài “sô” diễn. Người
đàn ông giải thích họ đã không dùng bất cứ cái nào
trong những thứ đó, những thứ mà viên quản lý trả
lời:”Nhưng ông có thể có.”
Cuối cùng, cần phải lên đường, người đàn ông viết
một tấm séc 100 đô la. Viên quản lý nhìn tấm séc và
nói:” Đây chỉ 100 đô la.”
Người đàn ông trả lời:” Đúng thế. Tôi tính ông 250
đô la về việc ngủ với vợ tôi.”
“Nhưng tôi đã không ngủ với cô ta!”
Người đàn ông mỉm cười và nói:” Ừ, nhưng
cô ấy đã ở đây và ông có thể ngủ.”
——————–
HOTEL REST STOP – DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm