THE HAPPY COUPLE – CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC

THE HAPPY COUPLE – CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
THE HAPPY COUPLE - CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
THE HAPPY COUPLE
Joe had lived with his wife Mary in their little home
deep in the woods for fifty years. To celebrate their
fiftieth anniversary, he took her to the big city and
they checked into an upscale hotel.
Mary had a complaint for the bellman. “We
refuse to settle for such a small room. We don’t have
any windows or fan, or even a bed!”
“But, Madam!”
Mary interrupted the man. “Don’t you ‘But,
Madam’ me!” she stormed. “You
can’t treat us like we’re a couple of fools just because
we don’t travel much, and we’ve never been to the
big city, and we’ve never spent the night at a hotel.
I’m going to complain to the manager!”
“But, Madam,” the bellman finally got out,
“this isn’t your room. It’s the elevator!”
——————–
CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
Joe đã sống với người vợ Mary trong căn nhà nhỏ ở
sâu trong rừng trong năm mươi năm. Để kỷ niệm
ngày này, ông đưa bà tới thành phố lớn và họ đăng
ký một khách sạn hạng sang.
Mary than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi
từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng
tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm
chí một cái giường!”
“Nhưng, thưa bà!”
Mary cắt ngang người đàn ông. “Đừng có “Nhưng,
thưa bà” với tôi!” bà ta la lối. Các ông không thể đối
xử với chúng tôi như chúng tôi là một cặp ngờ
nghệch chỉ bởi vì chúng tôi không đi du lịch nhiều,
và chúng tôi chưa bao giờ tới thành phố lớn, và
chúng tôi chưa nghỉ đêm tại một khách sạn. Tôi sẽ
kiện với ông quản lý!”
“Nhưng, thưa bà,” người bồi hành lý cuối cùng cũng
nói ra được, “đây không phải là phòng bà. Đây là cái
thang máy!”
——————–
THE HAPPY COUPLE – CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm