TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

THE HAPPY COUPLE – CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC

 • THE HAPPY COUPLE – CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
  THE HAPPY COUPLE - CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
  THE HAPPY COUPLE
  Joe had lived with his wife Mary in their little home
  deep in the woods for fifty years. To celebrate their
  fiftieth anniversary, he took her to the big city and
  they checked into an upscale hotel.
  Mary had a complaint for the bellman. “We
  refuse to settle for such a small room. We don’t have
  any windows or fan, or even a bed!”
  “But, Madam!”
  Mary interrupted the man. “Don’t you ‘But,
  Madam’ me!” she stormed. “You
  can’t treat us like we’re a couple of fools just because
  we don’t travel much, and we’ve never been to the
  big city, and we’ve never spent the night at a hotel.
  I’m going to complain to the manager!”
  “But, Madam,” the bellman finally got out,
  “this isn’t your room. It’s the elevator!”
  ——————–
  CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
  Joe đã sống với người vợ Mary trong căn nhà nhỏ ở
  sâu trong rừng trong năm mươi năm. Để kỷ niệm
  ngày này, ông đưa bà tới thành phố lớn và họ đăng
  ký một khách sạn hạng sang.
  Mary than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi
  từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng
  tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm
  chí một cái giường!”
  “Nhưng, thưa bà!”
  Mary cắt ngang người đàn ông. “Đừng có “Nhưng,
  thưa bà” với tôi!” bà ta la lối. Các ông không thể đối
  xử với chúng tôi như chúng tôi là một cặp ngờ
  nghệch chỉ bởi vì chúng tôi không đi du lịch nhiều,
  và chúng tôi chưa bao giờ tới thành phố lớn, và
  chúng tôi chưa nghỉ đêm tại một khách sạn. Tôi sẽ
  kiện với ông quản lý!”
  “Nhưng, thưa bà,” người bồi hành lý cuối cùng cũng
  nói ra được, “đây không phải là phòng bà. Đây là cái
  thang máy!”
  ——————–
  THE HAPPY COUPLE – CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC

  Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

  More