WINK - NHÁY MẮT NEU.vn

WINK – NHÁY MẮT

WINK – NHÁY MẮT
WINK - NHÁY MẮT
WINK
A man with a winking problem is applying for a
position as a sales representative for a large firm.
The interviewer looks over his papers and says,
“This is phenomenal. You’ve graduated from the
best schools; your recommendations are wonderful,
and your experience is unparalleled. Normally, we’d
hire you without a second thought. However, a sales
representative has a highly visible position, and
we’re afraid that your constant winking will scare off
potential customers.I’m sorry…we can’t hire you.”
“But wait,” he said. “If I take two aspirin, I’ll
stop winking!”
“Really? Great! Show me!”
So the applicant reaches into his jacket pocket
and begins pulling out all sorts of condoms: red
condoms,blue condoms, ribbed condoms, flavored
condoms;finally, at the bottom, he finds a packet of
aspirin. He tears it open, swallows the pills, and
stops winking.
“Well,” said the interviewer, “that’s all well
and good, but this is a respectable company, and we
will not have our employees womanizing all over
the country!”
“Womanizing? What do you mean? I’m a
happily married man!”
“Well then, how do you explain all these
condoms?”
“Oh, that,” he sighed. “Have you ever walked
into a pharmacy, winking, and asked for aspirin?”
——————–
NHÁY MẮT
Một người đàn ông bị tật nháy mắt nột đơn xin một
chỗ đại diện mãi vụ trong một công ty lớn. Người
phỏng vấn xem xét đơn anh ta và nói:”Đây là việc
có tính hiện tượng. Ông đã tốt nghiệp trường hạng
nhất; ông có những đức tính tuyệt vời, và kinh
nghiệm của ông thì vô song. Thường thì chúng tôi sẽ
thuê ông mà không nghĩ ngợi lần nữa. Tuy vậy, một
đại diện mãi vụ phải có một vị trí người ta thường
trông vào, và chúng tôi e rằng việc ông nháy mắt
liên tục sẽ xua đuổi khách hàng tiềm năng. Tôi xin
lỗi … chúng tôi không thể thuê ông được.”
“Đợi đã,” ông ta nói. “Nếu tôi uống hai viên aspirin,
tôi sẽ ngưng nháy mắt!”
“Thế à? Hay quá! Hãy cho tôi thấy!”
Ví vậy người nộp đơn lục trong túi áo vét tông và
bắt đầu lôi ra tất cả các loại bao cao su: bao cao su
đỏ, bao cao su xanh, bao cao su có đường gân, bao
cao su có mùi; cuối cùng, dưới đáy, ông ta tìm ra
một gói nhỏ aspirin. Ông ta xé nó ra, nuốt hai viên
thuốc và ngưng nháy mắt.
“À,” người phỏng vấn nói, “vậy hay, nhưng đây là
một công ty đứng đắn, và chúng tôi sẽ không cho
phép nhân viên tán tỉnh phụ nữ khắp cả nước!”
“Tán tỉnh phụ nữ? Ông muốn nói gì? Tôi là người
đàn ông hạnh phúc với gia đình tôi!”
“Vậy thì ông giải thích thế nào về tất cả những bao
cao su này?”
“Ô, thế kia à,” ông ta thở dài. “Ông có từng bao giờ
bước vô một nhà thuốc, nháy mắt và hỏi mua
aspirin?”
——————–
WINK – NHÁY MẮT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm
TRI THỨC
GIẢI TRÍ