THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY - Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY
At a restaurant, a guest said angrily:
– Waiter! Why is this key in my soup? What do you
think of it?
– Sir, I\’m very happy – replied the waiter – I have
looked for it everywhere from yesterday. Thank you
very much! Thank you very much! It\’s lucky that you
didn\’t swallow up it.

——————–

Chiếc chìa khóa bị mất
Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:
– Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món
súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?
– Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời –
Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám
ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều!
Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.

——————–

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already - Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already
Mary wanted to be a nurse when she lefl school, but in
the meantime, she joined the Red Cross and had some
limited training.
She was taught that, in case of an accident – and they
were plentiful in her town – she should give first aid at
once and then send for a doctor.
One day, there was an accident in a busy street, and
when Mary arrived soon after, she saw a man bending
cover a woman who had been accidentally knocked
down by a car and was lying motionless in the street.
Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd
that she was a Red Cross nurse and began to help the
wounded woman.
After a few minutes, the man who had been bending
over the woman when Mary arrived touched her on the
shoulder and said. “When you reach the part about
sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

——————–

Tôi đã có mặt ở đây rồi
Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ
thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội
chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.
Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn
nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành
cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.
Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất
đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn
ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động
trên đường do bị ô tô đâm phải.
Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với
mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu
cấp cứu người bị nạn.
Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem
người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:
– “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có
mặt ở đây rồi.”

——————–

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Because of absence – Vì vắng mặt

Because of absence – Vì vắng mặt
Because of absence - Vì vắng mặt
Because of absence
Mother: Why did you get such a low mark on that
test?
Junior: Because of absence.
Mother: You mean you were absent on the day of
the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.
——————–
Vì vắng mặt
Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài
kiểm tra đó hả?”
Con trai: “Bởi vì vắng mặt “
Mẹ : ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có
bài kiểm tra đó à ? “
Con trai : ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh
con cơ. “
——————–
Because of absence – Vì vắng mặt
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng anh đã chấp nhận nó, giờ
anh còn buồn gì nữa….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Great Mystery – Bí mật khủng khiếp

Great Mystery – Bí mật khủng khiếp
Great Mystery - Bí mật khủng khiếp
Great Mystery
Newsboy : “Great mystery! Fifty victims! Paper,
mister ?”
Passerby : “Here boy, I’ll take one” (After reading a
moment) “Say, boy, there’s nothing of the kind in
this paper. Where is it ?”
Newsboy : “T
hat’s the mystery, sir. You’re the fifty
first victim”.
——————–
Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo : – Bí mật khủng khiếp đây! Năm
mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
Khách qua đường : – Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc
qua một hồi) – Này, thằng nhóc kia, trong báo có
thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo : – Ðó chính là điều bí mật, thưa
ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy
——————–
Great Mystery – Bí mật khủng khiếp
——————–
Charlies Wife
In a mental institution a nurse walks into a room and
sees a patient acting like he’s driving a car. The
nurse asks him, “Charlie, what are you doing?”
Charlie replied, “Driving to Chicago!” The nurse
wishes him a good trip and leaves the room.
The next day the nurse enters Charlies room just as
he stops driving his imaginary car and asks, “Well
Charlie, how are you doing?” Charlies says, “I just
got into Chicago.”
“Great,” replied the nurse. The nurse leaves Charlie’s
room and goes across the hall into Bob’s room, and
finds Bob sitting on his bed furiously masturbating.
Shocked, she asks, “Bob, what are you doing?” Bob
says, “I’m screwing Charlie’s wife while he’s in
Chicago!”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WINK – NHÁY MẮT

WINK – NHÁY MẮT
WINK - NHÁY MẮT
WINK
A man with a winking problem is applying for a
position as a sales representative for a large firm.
The interviewer looks over his papers and says,
“This is phenomenal. You’ve graduated from the
best schools; your recommendations are wonderful,
and your experience is unparalleled. Normally, we’d
hire you without a second thought. However, a sales
representative has a highly visible position, and
we’re afraid that your constant winking will scare off
potential customers.I’m sorry…we can’t hire you.”
“But wait,” he said. “If I take two aspirin, I’ll
stop winking!”
“Really? Great! Show me!”
So the applicant reaches into his jacket pocket
and begins pulling out all sorts of condoms: red
condoms,blue condoms, ribbed condoms, flavored
condoms;finally, at the bottom, he finds a packet of
aspirin. He tears it open, swallows the pills, and
stops winking.
“Well,” said the interviewer, “that’s all well
and good, but this is a respectable company, and we
will not have our employees womanizing all over
the country!”
“Womanizing? What do you mean? I’m a
happily married man!”
“Well then, how do you explain all these
condoms?”
“Oh, that,” he sighed. “Have you ever walked
into a pharmacy, winking, and asked for aspirin?”
——————–
NHÁY MẮT
Một người đàn ông bị tật nháy mắt nột đơn xin một
chỗ đại diện mãi vụ trong một công ty lớn. Người
phỏng vấn xem xét đơn anh ta và nói:”Đây là việc
có tính hiện tượng. Ông đã tốt nghiệp trường hạng
nhất; ông có những đức tính tuyệt vời, và kinh
nghiệm của ông thì vô song. Thường thì chúng tôi sẽ
thuê ông mà không nghĩ ngợi lần nữa. Tuy vậy, một
đại diện mãi vụ phải có một vị trí người ta thường
trông vào, và chúng tôi e rằng việc ông nháy mắt
liên tục sẽ xua đuổi khách hàng tiềm năng. Tôi xin
lỗi … chúng tôi không thể thuê ông được.”
“Đợi đã,” ông ta nói. “Nếu tôi uống hai viên aspirin,
tôi sẽ ngưng nháy mắt!”
“Thế à? Hay quá! Hãy cho tôi thấy!”
Ví vậy người nộp đơn lục trong túi áo vét tông và
bắt đầu lôi ra tất cả các loại bao cao su: bao cao su
đỏ, bao cao su xanh, bao cao su có đường gân, bao
cao su có mùi; cuối cùng, dưới đáy, ông ta tìm ra
một gói nhỏ aspirin. Ông ta xé nó ra, nuốt hai viên
thuốc và ngưng nháy mắt.
“À,” người phỏng vấn nói, “vậy hay, nhưng đây là
một công ty đứng đắn, và chúng tôi sẽ không cho
phép nhân viên tán tỉnh phụ nữ khắp cả nước!”
“Tán tỉnh phụ nữ? Ông muốn nói gì? Tôi là người
đàn ông hạnh phúc với gia đình tôi!”
“Vậy thì ông giải thích thế nào về tất cả những bao
cao su này?”
“Ô, thế kia à,” ông ta thở dài. “Ông có từng bao giờ
bước vô một nhà thuốc, nháy mắt và hỏi mua
aspirin?”
——————–
WINK – NHÁY MẮT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED - TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED
An old woman, a young woman, and Englishman,
and an Irishman are travelling in the compartment of
a train together across the British countryside. Each
of the four of them is ignoring the other three.
Suddenly, the train enters a tunnel, and the
compartment is thrown into pitch blackness. Out of
the darkness comes the sound of a kiss, then the
sound of a slap.
The train leaves the tunnel, and the travellers
act as though nothing happened.
The old woman, however, is thinking to
herself, “Look at that young woman sitting there
next to me, acting as if nothing happened. I KNOW
the Englishman kissed her.”
The young woman is thinking to herself,
“Why would an Irishman kiss an old lady?”
The Englishman is thinking to himself, “I
didn’t to anything! Why’d I get MY face slapped?”
And the Irishman is thinking to himself, “How
do you like that? I kiss the back of my hand, slap an
Englishman in the face and get away with it!”
——————–
TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
Một bà lão, một phụ nữ trẻ, và một người
đàn ông người Anh, và một người đàn ông Ai-len
đang đi trong cùng một ngăn của một chuyến xe lửa
băng qua miền đồng quê nước Anh. Mỗi người trong
số họ đều không quan tâm đến ba người kia.
Đột nhiên, xe lửa đi vào một đường hầm, và
ngăn xe lửa trở nên tối đen như mực. Từ trong bóng
tối bỗng vọng ra âm thanh của một nụ hôn, sau đó
tiếng động của một cái tát.
Con tàu rời đường hầm, và những nhà du
hành làm như không có gì xảy ra.
Tuy vậy, bà lão tự nghĩ:” Nhìn người phụ nữ
trẻ kia ngồi cạnh ta, làm như không có gì xảy ra. TA
BIẾT người đàn ông Ang lê kia đã hôn cô ta.”
Người phụ nữ trẻ tự nghĩ:”Tại sao người đàn
ông Ai-len lại hôn một bà lão?”
Người đàn ông Ang lê tự nghĩ:”Ta không
làm gì cả!Tại sao ta bị tát vào mặt?”
Và người Ai-len tự nghĩ:” Làm sao mi thích
điều đó được? Ta hôn mu bàn tay ta, tát vào mặt gã
Ang lê và chuồn đi!”
——————–
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

BUT MORRALLY – NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

BUT MORRALLY – NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

BUT MORRALLY - NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

BUT MORRALLY
One day a man came into a legal office for advice
about a debt he owed. The lawyer told the client that
technically he could get out of the obligation.
“But morally,” the lawyer continued, “you
have a responsibility. As legal counsel, my
recommendation is that you satisfy the debt.”
The client rose and walked toward the door.
“Sir, there’s a $25 fee for my advice,” the
lawyer reminded him.
With a shake of his head, the man replied,
“I’m not taking your advice.”

——————–

NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC
Một ngày kia một người đàn ông đi vào một văn
phòng luật để tư vấn về một món nợ ông ta mắc.
Viên luật sư nói với khách hàng rằng về mặt kỹ
thuật ông ta có thể tránh trách nhiệm.
“Nhưng về mặt đạo đức,” luật sư tiếp tục, ông có
một trách nhiệm.Với tư cách là cố vấn pháp luật, lời
khuyên của tôi là ông trả nợ.”
Người khách đứng lên và đi ra cửa.
“Thưa ông, có một món tiền thù lao 25 đô la cho lời
khuyên của tôi,” luật sư nhắc nhở ông ta.
Với một cái lắc đầu, người đàn ông trả lời:”Tôi
không nhận lời khuyên của ông.”

——————–

BUT MORRALLY – NHƯNG VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE SECRET – ĐIỀU BÍ MẬT

THE SECRET – ĐIỀU BÍ MẬT

THE SECRET - ĐIỀU BÍ MẬT

THE SECRET
Jill complained to Nina, “Rosey told me that you
told her the secret I told you not to tell her.”
“Well,” replied Nina in a hurt tone, “I told
her not to tell you I told her.”
“Oh dear!” sighed Jill. “Well, don’t tell her I
told you that she told me.”

————————–
ĐIỀU BÍ MẬT
Jill than phiền với Nina:”Rosey nói với anh
rằng em nói với cô ta điều bí mật anh đã nói với em
đừng nói với cô ta.”
“À,” Nina trả lời với giọng tự ái:” Em đã nói
với cô ta đừng nói với anh em đã nói với cô ta.”
“Ôi trời!” Jill thở dài. “Thôi, đừng nói với cô
ta anh đã nói với em rằng cô ta nói với anh.”

————————–

THE SECRET – ĐIỀU BÍ MẬT

————————–

FRIEND FOR DINNER
“Honey,” said this husband to his wife, “I invited a
friend home for supper.”
“What? Are you crazy? The house is a mess,
I haven’t been shopping, all the dishes are dirty, and
I don’t feel like cooking a fancy meal!”
“I know all that.”
“Then why did you invite a friend for
supper?”
“Because the poor fool’s thinking about
getting married.”

————————–
BẠN ĂN TỐI
“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời
một người bạn đến nhà ta ăn tối.”
“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn
xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em
không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi !”
“Anh biết hết rồi.” …..

Đọc thêm tại http://neu.vn

AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

AFTER THE HONEY MOON - SAU TUẦN TRĂNG MẬT

AFTER THE HONEY MOON
A young couple got married and left on their
honeymoon. When they got back, the bride
immediately called her mother.
“Well, how was the honeymoon?” asked the
mother.
“Oh mamma!” she exclaimed. “The
honeymoon was wonderful! So romantic!” No
sooner had she spoken the words then she burst out
crying. “But mamma . . . as soon as we returned,
Sam started using the most horrible language. He’s
been saying things I’ve never heard before! All these
awful 4-letter words! You’ve got to come get me and
take me home… ”
“Now Sarah . . .” her mother answered. “Calm
down! Tell me,what could be so awful? What 4-
letter words has he been using?”
“Please don’t make me tell you, mamma.” wept
the daughter. “I’m so embarrassed! They’re just too
awful! You’ve got to come get me and take me
home… please mamma!”
“Darling, you must tell me what has you so
upset . . . Tell your mother these horrible 4-letter
words!”
Still sobbing, the bride replied, “Oh, mamma
. . . words like dust, wash, iron, and cook!”

————————–
SAU TUẦN TRĂNG MẬT
Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần
trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi
điện thoại cho mẹ.
“Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi.
“Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt!
Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta
òa khóc. “Nhưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay về,
Sam bắt đầu dùng ngôn ngữ kinh khiếp nhất. Anh ấy
đã nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây!
Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ
phải đến đón con và đưa con về nhà … “
“Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói
cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ
bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?”
“Đừng bắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con
gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá
dễ sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà …
nghe mẹ!”
“Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con
quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những
từ bốn chữ cái kinh khiếp này!”
Vẫn còn thổn thức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những
từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!”

————————–

AFTER THE HONEY MOON – SAU TUẦN TRĂNG MẬT

Đọc thêm tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons