The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules – Nội quy cơ quan

The office rules - Nội quy cơ quan

The office rules
Bill Jenkins worked in a big office in the city, and
generally he used to go to the barber’s during working
hours to have his hair cut, although this was against the
rules: clerks had to have their hair cut in their own time.
While Bill was at the barber’s one day, the manager of
the office came in by chance to have his own hair cut.
Bill saw him and tried to hide his face, but the manager
came and sat beside him, so he soon recognized him.
“Hullo, Jenkins,” the manager said. “I see that you are
having your hair cut in office time,”
“Yes, sir, I am,” admitted Bill calmly. “You see, sir, it
grows in office time.”
“Not all of it,” said the manager of the office at once.
“Some of it grows in your own time.”
“Yes, sir, that’s quite true” answered Bill politely, “but
I’m not having it all cut off.”

——————–

Nội quy cơ quan
Bill Jenkins làm việc tại một cơ quan lớn trong thành
phố, và thường thì anh chàng hay đi hớt tóc trong giờ
làm việc. Mặc dù điều này trái với nội quy cơ quan: các
nhân viên phải cắt tóc trong thời gian riêng của mình.
Một hôm, trong khi Bill đang trong tiệm hớt tóc thì ông
giám đốc cơ quan cũng vô tình vào đó để cắt tóc. Bill
trông thấy ông ta và cố giấu mặt đi, nhưng ông ta đã tới
ngồi cạnh và nhanh chóng nhận ra anh chàng.
“ À, chào Jenkins. Tôi thấy là anh đang hớt tóc trong giờ
làm việc đấy nhé!”, ông giám đốc nói.
“Vâng, thưa ông. Nhưng như ông biết đấy, tóc cũng mọc
dài trong giờ làm việc ạ.” Bill bình tĩnh thú nhận.
“Nhưng cũng không phải tất cả. Cũng có những phần tóc
chỉ mọc trong lúc rảnh rỗi mà thôi.” Ông giám đốc nói
ngay.
“ Dạ thưa ông điều đó rẩt đúng nhưng mà tôi cũng đâu
có hớt hết tóc đi đâu ạ.” Bill lịch sự đáp lời.

——————–

The office rules – Nội quy cơ quan

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie - Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie
Little Johnny was at his first day of shool. The
teacher advised the class to start the day with the
pledge of allegiance, and instructed them to put their
right hands over their hearts and repeat after him.
He looked around the room as he started the
recitation, “I pledge allegiance to the flag…”
When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his
hand over the right cheek of his buttocks.
“Little Johnny, I will not continue till you put your
hand over your heart.”
Little Johnny replied, “It is over my heart.”
After several attempts to get Little Johnny to put his
hand over his heart, the teacher asked,
“Why do you think that is your heart?”
“Because, every time my Grandma comes to visit,
she picks me up, pats me here, and says, ‘ Bless
your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”

——————–

Bà sẽ không nói dối
Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên
khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời
thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải
lên tim mình và nhắc lại lời thầy.
Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời
tuyên thệ:
“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”
Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận
thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.
“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa
đặt tay mình lên tim.”
“Đó là nơi tim con.” Johnny đặt tay lên tim, thầy
giáo hỏi:
“Sao con lại nghĩ đó là nơi tim mình?”
“Bởi vì, mỗi lần bà con đến chơi, bà thường bế con
lên, vỗ vào đó và nói: “Cầu chúa ban phúc cho trái
tim bé nhỏ của cháu,’ và bà con sẽ không nói dối.”

——————–

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
DISCUSSING THE USE OF THE CAR - NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔDISCUSSING THE USE OF THE CAR
A young boy had just gotten his driving
permit. He asked his father, who was a minister, if
they could discuss the use of the car. His father took
him to his study and said
to him, “I’ll make a deal with you. You bring your
grades up, study your bible a little and get a hair cut
and we’ll talk about it.”
After about a month the boy came back and
again asked his father if they could discuss use of
the car. “Son, I’ve been real proud of you. You have
brought your grades up, you’ve studied your bible
diligently, but you didn’t get your hair cut!”
The young man replied, “You know Dad, I’ve
been thinking about that. You know, Samson had
long hair, Moses had long hair, Noah had long hair,
and even Jesus had long hair….”
To which his father replied… “Yes, and they
WALKED every where they went!”
——————–
NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
Một thanh niên trẻ mới nhận bằng lái xe.
Anh ta hỏi cha là một mục sư là có thể nói chuyện
sử dụng ô tô không. Cha anh ta bảo anh ta học và
nói:”Cha sẽ nói chuyện với con. Con nâng cấp lên,
học một ít Kinh Thánh và đi hớt tóc và chúng ta sẽ
nói về chuyện đó.”
Sau khoảng một tháng chàng thanh niên
quay lại và lại hỏi cha liệu họ có thể nói chuyện sử
dụng xe hơi không. “Con ta, cha thực sự tự hào về
con. Con đã nâng cấp, con đã cần mẫn học Kinh
Thánh, nhưng con chưa đi hớt tóc!”
Chàng thanh niên trả lời:”Cha biết không,
con đã nghĩ về điều đó. Cha xem, Samson có tóc
dài, Moses có tóc dài, Noah có tóc dài, và ngay cả
Chúa Jesus có tóc dài …”
Với câu nói đó người cha trả lời …” Đúng ,
và các ngài đi bộ mọi nơi các ngài đến!”
——————–
DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK - ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
——————–
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ
mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ
riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm
gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông
trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới
đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức
tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai
giờ sáng!”
——————–
TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC

THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH - TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
THE CHAUFFEUR DELIVERING
SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another
lecture when his chauffeur offered his employer an
unusual proposition. “I’ve heard your speech so
many times I bet I could deliver it and give you the
night off,” he said.
“That sounds great,” the scientist said. When
they got to the auditorium, the scientist put on the
chauffeur’s cap and sat in the back row. The
chauffeur walked up to the lectern, delivered the
speech and asked if there were any questions.
“Yes,” said a man in the audience, and
launched into a highly technical question. The
chauffeur was panic-stricken for a moment but
quickly recovered.
“That’s an easy one,” he replied. “It is so easy,
in fact, that I’m going to get my chauffeur to stand
up and answer it.”
——————–
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi
thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề
nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá
nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và
cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính
phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và
ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng,
bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì
không.
”Có,” một người đàn ông từ phía thính giả nói và
ông ta đặt một câu hỏi chuyên sâu về khoa
học.Người lái xe hoảng sợ trong giây lát nhưng
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đó là một câu hỏi dễ,” ông ta đáp.”Thực
tế,nó quá dễ đến nỗi tôi sẽ gọi người lái xe của tôi
đứng lên và trả lời câu hỏi đó.”
——————–
THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”

STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” - SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY
“GOOD MORNING”
When I first started college, the Dean came in and
said, “Good Morning” to all of us. When we echoed
back to him, he responded “Ah, you’re Freshmen.”
He explained. “When you walk in and say
good morning, and they say good morning back, it’s
Freshmen. When they put their newspapers down
and open their books, it’s Sophomores. When they
look up so they can see the instructor over the
tops of the newspapers, it’s juniors. When they put
their feet up on the desks and keep reading, it’s
seniors.”
“When you walk in and say good morning,
and they write it down, it’s graduate students.”
——————–
SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD
MORNING”
Khi tôi lần bắt đầu đại học, thầy trưởng khoa bước
vào và nói:”Xin chào” với tất cả chúng tôi. Khi
chúng tôi lặp lại lời ấy với thầy, thầy trả lời:”A, các
bạn là những tân sinh viên.”
“Thầy giải thích:”Khi bạn bước vào và nói xin chào,
và sinh viên nói xin chào trở lại thì đó là sinh viên
mới. Khi họ đặt những tờ báo của họ xuống và lật
sách thì đó là sinh viên năm hai. Khi họ nhìn lên sao
cho có thể nhìn thấy giảng viên qua đầu những tờ
báo của họ thì đó là sinh viên năm áp chót. Khi họ
đặt chân lên bàn và vẫn tiếp tục đọc thì đó là sinh
viên năm cuối.”
“Khi bạn bước vào và nói xin chào, và họ viết xuống
thì đó là sinh viên tốt nghiệp.”
——————–
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HEARING VOICES – NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

HEARING VOICES – NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

HEARING VOICES - NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

HEARING VOICES
A guy gets home from work one night and hears a
voice. The voice says, “Quit your job, sell your
house, take your money, go to Vegas.”
The man is disturbed at what he hears and
ignores the voice.
The next day when he gets home from work,
the same thing happens. The voice tells him, “Quit
your job, sell your house, take your money, go to
Vegas.”
Again the man ignores the voice, though he
is very troubled by the event.
Every day, day after day, the man hears the
same voice when he gets home from work, “Quit
your job, sell your house, take your money, go to
Vegas.”
Each time the man hears the voice he
becomes increasingly upset. Finally, after two
weeks, he succumbs to the pressure.He does quit his
job, sells his house, takes his money and heads to
Vegas.
The moment the man gets off the plane in
Vegas, the voice tells him, “Go to Bally’s.”
So, he hops in a cab and rushes over to
Bally’s. As soon as he sets foot in the casino, the
voice tells him, “Go to the roulette table.”
The man does as he is told. When he gets to
the roulette table, the voice tells him, “Put all your
money on 17.”
Nervously, the man cashes in his money for
chips and then puts them all on 17. The dealer
wishes the man good luck and spins the roulette
wheel.
The ball goes round and round. The man
anxiously watches the ball as it slowly loses speed
until finally it settles into number . . . 21.
The voice says, “Shit…”

——————–

NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC
Vào một buổi tối, một người đàn ông đi làm về và
nghe một giọng nói.Giọng này cất tiếng:” Hãy bỏ
nghề, bán nhà, lấy tiền, đi tới Vegas (Las Vegas –
thành phố cờ bạc nổi tiếng của Mỹ – ND).”
Người đàn ông bối rối khi nghe điều này và phớt lờ
nó.
Hôm sau người đàn ông đi làm về, sự việc cũng xảy
ra như vậy.Giọng nói bảo anh ta:”Hãy bỏ nghề, bán
nhà, lấy tiền, đi tới Vegas.”
Một lần nữa, người đàn ông phớt lờ, mặc dù anh ta
băn khoăn về sự việc.
Mỗi ngày, ngày nọ sau ngày kia, người đàn ông
nghe cùng một giọng nói khi anh ta đi làm về:”Hãy
bỏ nghề, bán nhà, lấy tiền, đi đến Vegas.”
Mỗi lần người đàn ông nghe giọng nói, ông ta ngày
càng trở nên bối rối.Cuối cùng, sau hai tuần, anh ta
không chịu nổi sức ép. Anh ta thực sự bỏ nghề, bán
nhà, lấy tiền và đi thẳng tới Vegas.
Vào lúc người đàn ông rời máy bay ở Vegas, giọng
nói bảo anh ta:”Đi tới sòng Bally.”
Vì thế, anh ta nhảy lên tắc xi và chạy đến sòng
Bally. Ngay khi anh ta vừa đặt chân xuống sòng bài,
giọng nói bảo anh ta:” Hãy đến bàn rulet.”
Người đàn ông làm như anh ta được nói.Khi anh ta
đến bàn rulet, giọng nói bảo anh ta:” Hãy đặt hết
tiền vào số 17.”
Người đàn ông đổi tiền lấy phỉnh và đặt tất cả vào số
17 một cách lo lắng.Người quay rulet chúc anh ta
may mắn và quay bánh xe rulet.
Bàn tròn xoay vòng vòng.Người đàn ông lo lắng
nhìn quả cầu trong lúc nó từ từ giảm tốc độ cho tới
khi nó dừng lại ở số … 21.
Giọng nói lên tiếng:”Cức thật … “

——————–

HEARING VOICES – NHỮNG GIỌNG NÓI NGHE ĐƯỢC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN - VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN
Bored during a long flight, an eminent scholar woke
up the sleeping man alongside him to ask if he
would like to play a game. “I’ll ask you a question,”
he explained, “and if you don’t know what the
answer is, you pay me $5. Then you ask me a
question, and if I don’t know the answer, I’ll pay you
$50.”
When the man agreed to play, the scholar
asked, “What’s the distance from the earth to the
moon?” Having no idea, the man handed him $5.
“Ha!” announced the scholar. “It’s 384,392
kilometres. Now it’s your turn.”
The man was silent for a few moments. Then
he asked, “What goes up a hill with three legs and
comes down with four?”
Puzzled, the scholar racked his brains for an
hour to no avail.
Finally he took out his wallet and handed
over $50. “OK, what is the answer?” he asked.
The man said, “I don’t know,” pulled out a $5
note, handed it to the scholar and went back to sleep.

——————–

VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN
ÔNG
Chán ngắt vì chuyến bay dài, một học giả nổi
tiếng đánh thức người đàn ông nằm ngủ kế bên hỏi
ông ta có muốn chơi một trò chơi không. “Tôi sẽ hỏi
ông một câu hỏi,” ông ta giải thích, “và nếu ông
không biết câu trả lời, ông trả tôi 5 đô la.Sau đó ông
hỏi tôi một câu hỏi, và nếu tôi không biết câu trả lời,
tôi sẽ trả ông 50 đô la.”
Khi người đàn ông đồng ý chơi, học giả
hỏi:”Khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng là bao
nhiêu?” Không có ý kiến gì, người đàn ông đưa ông
ta 5 đô la. “Ha!” học giả cho biết, “384.392 kilômet.
Bây giờ tới lượt ông.”
Người đàn ông im lặng trong giây lát. Sau đó
ông ta hỏi:”Cái gì đi lên đồi với ba chân và xuống
đồi với bốn chân?”
Lúng túng, học giả bóp trán trong một tiếng
mà không có kết quả gì.
Cuối cùng ông ta lấy bóp ra và đưa 50 đô la.
“Được rồi, câu trả lời là gì?” ông ta hỏi.
Người đàn ông nói:”Tôi không biết,” lôi ra
một tờ 5 đô la, đưa cho học giả và nằm ngủ trở lại.

——————–

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A DOG THAT CAN TALK – MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

A DOG THAT CAN TALK – MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

A DOG THAT CAN TALK - MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

A DOG THAT CAN TALK
A salesman dropped in to see a business customer.
Not a soul was in the office except a big dog
emptying wastebaskets. The salesman stared at the
animal, wondering if his imagination could be
playing tricks on him. The dog looked
up and said, “Don’t be surprised. This is just part of
my job.”
“Incredible!” exclaimed the man. “I can’t
believe it! Does your boss know what a prize he has
in you? An animal that can talk!”
“No, no,” pleaded the dog. “Please don’t! If
that man finds out I can talk, he’ll make me answer
the phone, too!”

——————–

MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI
Một người bán hàng tạt vào thăm một bạn hàng.
Không có người nào trong văn phòng trừ một con
chó lớn đang dọn trống những giỏ rác. Người bán
hàng nhìn chằm chằm vào con thú, kinh ngạc không
biết trí tưởng tượng có đáng lừa ông ta không. Con
chó nhìn lên và nói:” Đừng ngạc nhiên. Đây chỉ là
một phần công việc của tôi.”
“ Không thể tin được!” người đàn ông kêu lên. “Tôi
không tin! Ông chủ bạn có biết ông ta có một thứ
của trời cho trong con người bạn hay không? Một
con chó biết nói!”
“Không, không,” con chó nài nỉ. “Xin đừng! Nếu
ông ấy biết tôi có thể nói, ông ta sẽ buộc tôi trả lời
điện thoại nữa!”

——————–

A DOG THAT CAN TALK – MỘT CON CHÓ BIẾT NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons