Money And Friends – Tiền và bạn

Money And Friends – Tiền và bạn
Money And Friends - Tiền và bạn
Money And Friends
“Since he lost his money, half his friends don’t know
him any more”
“And the other half ?”
“They don’t know yet that has lost it”
——————–
Tiền và bạn
– Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn
không còn biết tới hắn nữa.
– Còn nửa kia ?
– Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.
——————–
Money And Friends – Tiền và bạn
——————–
The laugher
A man walks into a pharmacy, buys a condom, then
walks out of the store
laughing hysterically. The pharmacist thinks this is
weird, but, hey, there’s
no law preventing weird people from buying
condoms. Maybe it’s a good thing.
The next day, the man comes back to the store,
purchases another condom, and
once again he leaves the store laughing wildly. This
piques the interest of
the pharmacist. What’s so funny about buying a
rubber, anyway?
So he tells his clerk, “If this guy ever comes back, I
want you to follow him
to see where he goes.”
Sure enough, the next day the laugher is back. He
buys the condom, starts
cracking up, then leaves. The pharmacist tells his
clerk to go follow the
guy.
About an hour later, the clerk comes back to the
store.
“Did you follow him? Where did he go?” asks the
pharmacist.
The clerk replies “Your house.”
Guardian Angel
A man was walking in the street when he heard a
voice: “Stop! Stand still! If you take one more step,…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

SELLING – BÁN

SELLING – BÁN
SELLING - BÁN
SELLING – BÁN
A door-to-door entrepreneur became rather
bored with his job of selling Bibles, so he decided to
become a boss, hiring three people to sell Bibles for
him. He interviewed three people.
The first came in and said, “I want to sell
Bibles for you.”
“Okay, you’re hired. Here’s your kit — go
sell!”
The second came in and said, “I want to sell
Bibles for you.”
“Okay, you’re hired! Here’s your kit — go
sell!”
The third came in and said, “I- I – I wa – wawa-want
t-t-t-t-to s-s-s-s-ell to sell, to sell Bi – bi – bi
– Bibles, sell Bi -Bibles f-f-f-fo-for y-y-y-y you
Bibles for you!”
“No,” shouted the man, “this will never
work! You can’t sell Bibles for me!”
The applicant replied, “B-b-b-b-but I r-r-reall,
but I really, really, n-n-n-n-need th-th-th-this,
really need th-th-this job!”
As there were no other applicants, the man
said, “Okay, I’ll give you one shot at this, but I
expect you to produce!”
At the end of the day, the first applicant
came back and reported, “I sold 8 Bibles today.”
The second reported, “I sold 11 Bibles
today.”
The third worker reported, “To-to-to-to t-ttoday,
I-I-I so- so, I so-, I so-, I so- I sold 28 Bi- bib-
bibles!”
“Great,” said the boss. “However, I want you
to sell a lot more Bibles than that, so get out there
tomorrow and MAKE ME SOME MONEY!”
At the end of the second day, the first worker
came in and reported, “Today, I sold 32 Bibles.”
The second worker reported, “I sold 44
Bibles today”
The third worker reported, “To-to-to t-today,
I-i-I so- so, I so-, I sold 79 Bi-bi-bi- sold 79, sold 79
Bibles.”
“Fantastic,” said the man, “since you’re doing
so well, so much better than these other two bums,
why don’t you tell them what your sales technique
is.”
Replied the worker, “I-I -I j-j-j-j-ju-ju-ju-just
wa, wa, wa, just wal- wa- wa- walk, just walk up to
up to up to just walk up to them and and ask, them
and ask, them and ask if th-th-th-th ask if they w-ww-w-w-
wa- ask if they want t-t-t-t-o-o- if they want
to b–b-b-b-b if they want to buy a Bi-bi – want to
buy a Bi–b–a – a- a-bi – buy a to buy a Bi-bi-bible,
or d-d-d-d-d do th-th-they do they w-w-w-ant me to
read it to th-th-them…”
——————–
SELLING – BÁN
Một người bán hàng đến tận nhà cảm thấy có phần
mệt mỏi với công việc bán Kinh Thánh của mình
nên ông ta quyết định trở thành một ông chủ, thuê ba
người bán Kinh Thánh cho ông ta. Ông ta đã phỏng
vấn ba người.
Người đầu tiên đến và nói:” Em muốn bán Kinh
Thánh cho anh.”
“Được. Tôi nhận anh. Đây là những thứ cần thiết –
đi bán đi!”
Người thứ hai đến và nói:”Em muốn bán Kinh
Thánh cho anh.”
“Được, tôi nhận anh! Đây là những thứ cần thiết – đi
bán đi!”
Người thứ ba đến và nói:” Em…em…em muốn
…uốn…uốn b…b…b…án…bán… bán…Ki-Ki-Ki-Kinh
Thánh, bán Kinh…Kinh Thánh ch-ch-ch-cho anh
Kinh Thánh cho anh!”
“Không,” người bán hàng la lên, “như thế này thì sẽ
không bao giờ làm việc được! Anh không thể bán
Kinh Thánh cho tôi!”
Người xin việc trả lời:”Nh-nh-nh-nh-nhưng em thth-th-thật
sự, nhưng em thật sự, thật sự, c-c-c-c-cần,
thực sự cần công việc n-n-này!”
Vì không còn người xin việc nào nữa nên người đàn
ông nói:”Được rồi, tôi sẽ cho anh thử việc, nhưng tôi
hy vọng anh sẽ làm việc có kết quả!”
Vào cuối ngày, người xin việc đầu tiên quay lại và
nói:”Hôm nay em bán được 8 cuốn Kinh Thánh.”
Người thứ hai nói:” Em bán được 11 cuốn Kinh
Thánh.”
Người làm thuê thứ ba nói:”Hô-hô-hô-hô h-h-hôm
nay, em-em-em bán-bán, em bán, em bán, em bán,
em bán 28 cuốn Kinh-Kinh-K-Kinh Thánh!”
“Hay quá,” ông chủ nói. “Tuy vậy, tôi muốn anh bán
một số nhiều hơn vậy nữa, vậy hãy đi bán ngoài
ngày mai và kiếm cho tôi một số tiền!”
Cuối ngày thứ hai, người làm thuê thứ nhất bước
vào và cho biết:”Hôm nay, em bán được 32 cuốn
Kinh Thánh.”
Người làm thuê thứ hai cho biết:”Hôm nay em bán
được 44 cuốn Kinh Thánh.”
Người thứ ba báo cáo:”Hô-hô-hô-h-hôm nay, emem-em
bán, em bán , em bán 79 cuốn Ki-Ki-Ki- bán
79, bán 79 cuốn Kinh Thánh.”
“Rất tuyệt,” ông chủ nói, “vì anh làm quá tốt, quá tốt
hơn nhiều hai người kia, sao anh không nói cho họ
biết về cách anh bán hàng?”
Người làm thuê trả lời:”Em –em-em ch-ch-ch-chchi-chi-chi-chỉ
đi, đi, đi, chỉ đi-đi-đi-đi, chỉ đi tới tới
tới chỉ đi tới họ và và hỏi, họ và hỏi,họ và hỏi h-h-hh
có có hỏi họ có muốn hỏi họ có muốn m-m-m-m
hỏi họ có muốn mua Ki-k-muốn mua Kinh-KinhKinh
Thánh, hay h-h-h-h-h-họ m-m-m-muốn em đọc
kinh cho h-h-họ…”
——————–
SELLING – BÁN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN

FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN
FOUR FRIENDS - BỐN NGƯỜI BẠN
FOUR FRIENDS
These four friends were so confident that the
weekend before finals, they decided to go up
to Dallas and party with some friends up there. They
had a great time. However, after all the partying,
they slept all day Sunday and didn’t make it back
to Austin until early Monday morning.
Rather than taking the final then, they
decided to find their professor after the final and
explain to him why they missed it.
They explained that they had gone
to Dallas for the weekend with the plan to come
back and study but, unfortunately, they had a flat tire
on the way back, didn’t have a spare, and couldn’t
get help for a long time. As a result, they missed the
final.
The Professor thought it over and then agreed they
could make up the final the following day. The guys
were elated and relieved.
They studied that night and went in the next
day at the time the professor had told them. He
placed them in separate rooms and handed each of
them a test booklet, and told them to begin.
They looked at the first problem, worth 5
points. It was something simple about free radical
formation. “Cool,” they thought at the same time,
each one in his separate room. “This is going to be
easy.”
Each finished the problem and then turned the
page. On the second page was written:
(For 95 points): Which tire?
——————–
BỐN NGƯỜI BẠN
Bốn người bạn này quá tự tin đến nỗi vào
cuối tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, họ quyết định đi
tới Dallas và tiệc tùng với bạn bè ở đó. Họ chơi ở đó
rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi tiệc tùng, họ ngủ
nguyên ngày chủ nhật và không quay lại Austin cho
đến sáng sớm thứ hai.
Họ quyết định đi tìm giáo sư của họ sau kỳ
thi tốt nghiệp và giải thích với ông ta vì sao họ lỡ thi
hơn là tham dự kỳ thi.
Họ giải thích rằng họ đã đi Dallas vào cuối
tuần với kế hoạch quay lại học nhưng không may họ
bị xẹp lốp trên đường về, không có lốp dự trữ, và
không làm gì được trong một quãng thời gian. Vì
thế, họ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Vị giáo sư suy nghĩ kỹ
và sau đó đồng ý họ có thể thi tốt nghiệp ngày hôm
sau. Mấy gã sinh viên hoan hỉ và mất đi vẻ căng
thẳng.
Tối hôm đó họ học và ngày hôm sau họ đi
vào lúc vị giáo sư đã bảo họ. Ông ta xếp họ vào
những phòng riêng lẻ và đưa mỗi người một tập sách
kiểm tra mỏng, và nói họ bắt đầu.
Họ nhìn câu hỏi thứ nhất, 5 điểm. Đó là một
câu dễ về sự hình thành gốc tự do. “Tốt,” họ nghĩ
cùng một lúc, mỗi người trong một phòng riêng.
“Cái này sẽ dễ đây.”
Mỗi người làm xong câu đó và lật qua trang
kia. Ở trang hai được viết:
(95 điểm): Lốp nào ?
——————–
FOUR FRIENDS – BỐN NGƯỜI BẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES - TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES
1. A 5-day trip requires only one suitcase
2. We can open all our own jars
3. We can leave a motel bed unmade
4. We can kill our own food
5. Wedding plans take care of themselves
6. If someone forgets to invite us to something they
can still be our friends
7. If you are 34 and single nobody notices
8. Everything on our faces stays the original color
9. Three pair of shoes are more than enough
10. Car mechanics tell us the truth
11. We can sit quietly and watch a game with a
friend for hours without thinking “He must be mad
at me.”
12. Same work-more pay
13. Gray hair and wrinkles only add character
14. We can drop by to see a friend without having to
bring a little gift
15. If another guy shows up at a party in the same
outfit
you just might become lifelong friends
16. We are totally unable to see wrinkles in our
clothes
17. The same hairstyle lasts for years-maybe
decades
18. We don’t have to shave below the neck
19. A few belches are expected and tolerated
20. Our belly usually hides our big hips
21. One wallet, one pair of shoes, one color, all
seasons
22. We can do our nails with a pocketknife
23. We have freedom of choice concerning growing
a mustache
24. Christmas shopping can be accomplished for 25
people on the day before Christmas and in 45
minutes
——————–
TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN
HỌ
1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va
li
2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của
chúng ta
3. Chúng ta có thể đi đi khỏi một cái giường ở
motel mà không cần thu dọn
4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta
5. Chúng ta không cần quan tâm tới kế hoạch
cưới xin
6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó
thì họ vẫn có thể là bạn chúng ta
7. Nếu bạn đã 34 tuổi và vẫn độc thân thì
không ai chú ý
8. Mọi thứ trên mặt chúng ta vẫn giữ nguyên
màu sắc như đã có
9. Ba đôi giày là quá đủ
10. Thợ sửa xe hơi nói thật với chúng ta
11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò
chơi với một người bạn trong nhiều giờ mà không
nghĩ rằng “Anh ta chắc phải phát điên với mình”
12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn
13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm
vào cho tính cách
14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn
mà không cần mang theo một món quà nhỏ
15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang
phục trong một bữa tiệc thì bạn chỉ có thể trở thành
những người bạn suốt đời
16. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy những
nếp nhăn trên quần áo chúng ta
17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm – có
thể trong nhiều thập kỷ
18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ
19. Một vài tiếng ợ thì được mong đợi và được
bỏ qua
20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn
của chúng ta
21. Một cái bóp, một đôi giày, một màu suốt bốn
mùa
22. Chúng ta có thể làm móng tay với con dao
bỏ túi
23. Chúng ta được tự do lựa chọn cho râu mép
mọc hay không
24. Đi mua sắm Nô-en cho 25 người có thể hoàn
tất trong ngày trước Nô-en và trong 45 phút
——————–
WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER – NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER - NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE
BUSINESSMAN’S ANGER
A new business was opening and one of the owner’s
friends wanted to send flowers for the occasion.
They arrived at the new business site and the owner
read the card. It said, “Rest in Peace.” The owner
was angry and called the florist to complain. He let
the florist know in no uncertain terms how angry he
was about the obvious mistake.
The florist wisely diffused the man’s anger
when she calmly said, “Sir, I’m really sorry for the
mistake, but just imagine this… somewhere there is a
funeral taking place today, and they have flowers
with a note saying, “Congratulations on your new
location!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ
CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO
Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn
của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được
đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm
cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông
chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than
phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả
quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành
rành kia.
Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của
người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi
thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần
tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám
tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng
chữ :”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION - BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION
A psychiatrist was conducting a group therapy
session with four young mothers and their small
children. “You all have obsessions,” he observed. To
the first mother, he said, “You are obsessed with
eating. You’ve even named your daughter Candy.”
He turned to the second Mom. “Your
obsession is money. Again, it manifests itself in
your child’s name, Penny.”
He turned to the third Mom. “Your obsession
is alcohol. Again, it manifests itself in your child’s
name, Brandy.”
At this point, the fourth mother got up, took
her little boy by the hand and whispered, “Come on,
Dick, let’s go.

——————–
BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG
Một bác sĩ tâm thần học đang điều khiển một
buổi họp liệu pháp tâm lý nhóm với bốn bà mẹ trẻ
và những đứa con nhỏ của họ. “Tất cả các bạn đều
có ám ảnh,” ông ta nhận xét. Với người mẹ đầu tiên,
ông ta nói:”Bà bị ăn uống ám ảnh.Bà thậm chí đặt
tên con gái là Candy1.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ hai:”Am ảnh
của bà là tiền bạc. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên
đứa trẻ của bà: Penny2.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ ba:”Am ảnh
của bà là rượu. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa
trẻ của bà: Brandy3”
Vào lúc này, người mẹ thứ tư đứng dậy, cầm
tay chú nhóc và thì thầm:”Đi thôi, Dick4, chúng ta
đi thôi.”

——————–

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME - LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

YOUR FIRST TIME
It’s your first time and as you lie back, your muscles
tighten. You put him off for a while, searching for
an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are
afraid.
You shake your head bravely. He has had
more experience but it’s the first time his finger has
found the right place.
He probes deeply and you shiver; your body
tenses but he is gentle as he promised he would be.
He looks deeply within your eyes and tells you to
trust him, he has done this many times before. His
cool smile relaxes you and you open wider
to give him more room for easy entrance.
You begin to plead with him to hurry, but he
slowly takes his time wanting to cause you as little
pain as possible.
As he presses closer, going deeper, you feel
the tissue give away. Pain surges throughout your
body and you feel a slight trickle of blood. He
continues and looks at you with a concerned look
and asks you if it’s too painful.
Your eyes are filled with tears, but you shake
your head and nod for him to go on.
He begins moving in and out with skill but you
are too numb to feel him within you. After a few
frenzied moments, you feel something burst within
you and he pulls it out of you. You lay panting and
glad to have it over. He looks at you smiling
warmly, tells you that you have been his most
stubborn but yet rewarding experience.
You smile and thank your dentist. After all it
was your first time having a tooth pulled.

——————–

LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN
Đó là lần đầu tiên của bạn và trong khi bạn
nằm ngửa, các cơ của bạn thắt lại.Bạn làm anh ấy
bối rối một lát, tìm một cái cớ, nhưng anh ấy từ chối
bị bạn thay đổi ý kiến.
Trong lúc anh ấy tiếp cận bạn, anh ấy hỏi
bạn có sợ không.
Bạn lắc đầu một cách dũng cảm. Anh ấy đã
có nhiều kinh nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên
ngón tay anh ấy đã tìm đúng chỗ.
Anh ta thăm dò sâu và bạn rùng mình; cơ thể
bạn căng thẳng nhưng anh ấy nhẹ nhàng như anh ấy
hứa anh ấy sẽ như thế. Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt
bạn và bảo bạn tin anh ta, anh ta đã làm điều này
nhiều lần trước đây. Nụ cười trầm tĩnh của anh ấy
làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở rộng hơn để anh
ấy có nhiều chỗ hơn để dễ vào hơn.
Bạn bắt đầu xin anh ấy nhanh lên, nhưng anh
ấy từ từ theo đúng thời điểm muốn làm cho bạn ít
đau nhất mà anh ấy có thể.
Trong lúc anh ấy siết chặt sát hơn, vào sâu
hơn, bạn cảm thấy mô được lấy đi.Sự đau đớn tràn
dâng khắp người bạn và bạn cảm nhận một dòng
máu nhỏ.Anh ấy tiếp tục và nhìn vào bạn với một
cái nhìn quan tâm và hỏi bạn có đau đớn lắm không.
Mắt bạn đầy nước mắt, nhưng bạn lắc đầu và
gật đầu cho anh ấy tiếp tục.
Anh ấy bắt đầu chuyển động vào và ra một
cách khéo léo nhưng bạn đã chết lặng đi để cảm
nhận anh ấy trong bạn. Sau một vài khoảng khắc
điên cuồng, bạn cảm thấy một cái gì đó nổ tung
trong con người bạn và anh ấy giật nó ra khỏi bạn.
Bạn nằm thở hổn hển và vui mừng điều đó đã qua.
Anh ấy nhìn bạn mỉm cười nồng ấm, nói với bạn
rằng bạn là sự trải nghiệm ngoan cường nhưng đáng
thưởng nhất của anh ấy.
Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ của bạn. Sau
cùng, đó là lần đầu tiên bạn được người ta nhổ răng.

——————–

YOUR FIRST TIME – LẦN ĐẦU TIÊN CỦA BẠN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TOILET BRUSH – BÀN CHẢI CẦU TIÊU

TOILET BRUSH – BÀN CHẢI CẦU TIÊU

TOILET BRUSH - BÀN CHẢI CẦU TIÊU

TOILET BRUSH
My son Zachary, 4, came screaming out of
the bathroom to tell me he’d dropped his toothbrush
in the toilet. So I fished it out and threw it in the
garbage.
Zachary stood there thinking for a moment,
then ran to my bathroom and came out with my
toothbrush. He held it up and said with a charming
little smile, “We’d better throw this one out too then,
’cause it fell in the toilet a few days ago.”

——————–

BÀN CHẢI CẦU TIÊU
Con trai tôi Zachary, 4 tuổi, đã kêu thất
thanh từ nhà vệ sinh để cho tôi biết nó đã làm rớt
bàn chải đánh răng vào toa lét. Vì thế tôi lấy nó ra
và quăng vào giỏ rác.
Zachary đứng đó suy nghĩ một lúc, sau đó
chạy vào toa lét của tôi và đi ra với bàn chải đánh
răng của tôi. Nó giơ lên và hơi cười thú vị
nói:”Chúng ta cũng nên ném cái này đi nữa vì nó rơi
vào toa lét vài hôm trước.”

——————–

TOILET BRUSH – BÀN CHẢI CẦU TIÊU

——————–

LITTLE JOHNNY
Ten year old Johnny rushes home from school. He
invades the fridge and is scooping out some cherry
vanilla ice cream…when his mother enters the
kitchen She says, “Put that away Johnny. You can’t
have ice cream now. It’s too close to supper time. Go
outside and play.”
Johnny whimpers and says, “There’s no one
to play with.”
Trying to placate him, she says, “OK. I’ll play
with you. What do you want to play?”…..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES – THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES – THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES -  THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN  NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES
This is a message for all of you singles.
Is life getting you down?
Guys, have you been getting depressed
because there is simply not enough
women to go around?
And ladies, are you tired of the guys being to
afraid to ask you out?
Well here it is, the answer to everyone’s
deepest wish! Here is “The Guide
to Being Dumped.” These are the top 10 dumping
lies translated to their true eanings for all of you.
“I’m not ready for that type of commitment”
Translation: I don’t want to date you;
however, you can take me out to
dinner and a movie every once in a while. Just don’t
hang around me so
much that you scare away the people I really want to
date.
“God doesn’t want me to date right now. ”
Translation: I don’t know why I said ‘yes’ in
the first place. God doesn’t
want me to date someone as ugly as you.
“I only date older men/women.”
Translation: I only date older men/women
who have more money than you do.
“You’re just not my type.”
Translation: When I look at you, and think of
kissing you, I get physically sick.
“You’re too good for me.”
Translation: I’m too good/much cool for you.
“You’re too much like a brother/sister”
Translation: I like you, but you just don’t turn
me on.
“You’ll always have a special place in my
heart.”
Translation: My lawyer will contact you soon
about the restraining order.
“I think we should date other people.”
Translation: Look, I’m late for my date,
he/she’s probably waiting in the
parking lot. I’ve got to go.
“I just don’t have the time to date anyone.”
Translation: You DO realize that I’ve been
avoiding you for months now…
“Maybe we can get together real soon.”
Translation: Perhaps if you were the last
man/woman on Earth.

——————–

THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN –
NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN
Đây là thông điệp cho tất cả các bạn – những người
độc thân.
Cuộc sống có làm các bạn buồn không?
Các bạn nam, các bạn đã chán nản vì đơn giản là
không có đủ phụ nữ để giao du ?
Và các bạn nữ, các bạn có nhàm chán với những bạn
trai ngại mời bạn đi chơi?
Đây rồi, câu trả lời cho ước mong sâu kín nhất của
mọi người! Đây là “Hướng dẫn cho việc bị từ chối.”
Đây là 10 lời dối gian để từ chối được dịch ra chân
nghĩa cho tất cả các bạn.
“Em không sẵn lòng cho kiểu tận tình đó”
Dịch: Tôi không muốn hẹn hò với anh; tuy nhiên,
anh có thể thỉnh thoảng đưa tôi đi chơi để ăn tối và
xem phim. Chỉ đừng lẩn quẩn quanh tôi quá nhiều
đến nỗi làm những người khác – những người mà tôi
thực sự muốn hẹn hò – hoảng sợ.
“Chúa không muốn em/anh làm một cái hẹn ngay
bây giờ.”
Dịch: Tôi không biết sao tôi nói “có” ở nơi đầu
tiên.Chúa không muốn tôi hẹn hò với một người xấu
xí như anh/em.
“Em chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn.”
Dịch:Tôi chỉ hẹn hò với những người lớn tuổi hơn,
những người có nhiều tiền hơn anh.
“Em/anh không phải là tuýp người như tôi”
Dịch: Khi tôi nhìn vào em/anh, và nghĩ tới việc hôn
em/anh, tôi phát bệnh thật sự.
“Anh/em quá tốt đối với tôi.”
Dịch:Tôi hoàn toàn/rất lãnh đạm đối với anh/em.
“Anh /em rất giống anh trai/em gái em/anh.”
Dịch: Tôi mến anh/em, nhưng anh/em không làm tôi
yêu được.
“Anh/em luôn có một vị trí đặc biệt trong tim
em/anh.”
Dịch: Luật sư của tôi sẽ mau gặp anh/cô về lệnh
ngăn giữ.
“Em/anh nghĩ chúng ta nên hẹn người khác.”
Dịch: Hãy xem, tôi trễ hẹn, anh ấy/cô ấy hầu như
chắc chắn đang đợi ở bãi đậu xe. Tôi phải đi.
“Em chỉ không có thời giờ để hẹn với bất cứ ai.”
Dịch: Anh phải nhận ra rằng tôi đã tránh mặt anh
trong nhiều tháng nay …
“Chúng ta có thể gần gũi nhau trong thời gian sắp
tới thực sự.”
Dịch: Có lẽ anh/em là người đàn ông/ đàn bà cuối
cùng trên Trái đất.

——————–

MESSAGE FOR ALL OF YOU SINGLES – THÔNG ĐIỆP CHO TẤT CẢ CÁC BẠN NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons