How can he explain it – Ông cụ biết giải thích sao đây

How can he explain it – Ông cụ biết giải thích sao đây
How can he explain it -  Ông cụ biết giải thích sao đây
How can he explain it
An old gentleman was walking slowly along a street
one day when he saw a little boy who was trying to
reach a door bell which was too high for him. He was a
kind – hearted old man, so he stopped and said.
“I will ring the bell for you.”
And then he pulled the bell so hard that it could be
heard all over the house.
The little boy looked up at him and said.
“ Now we will run away. Come on”
And before the old gentleman knew what was
happening, the naughty boy had run round the corner of
the street, leaving the man to explain to the angry owner
of the house why he had rung the bell.
——————–
Ông cụ biết giải thích sao đây
Một ngày nọ, có một ông lão chậm rãi đi bộ dọc theo khu
phố thì chợt trông thấy một cậu bé đang cố gắng với tay
kéo chuông cửa treo quá cao đối với nó. Ông lão là một
người tốt bong nên dừng lại và nói:
“ Ta sẽ kéo chuông cho cháu”
Sau đó cụ kéo chuông thật mạnh khiến tiếng chuông kêu
vang khắp trong ngoài nhà.
Cậu nhỏ ngước nhìn lên ông và dục:
– “ Bây giờ thì chúng ta phải chạy ngay. Nào chạy thôi.”
Và trước khi ông lão kịp hiểu ra câu chuyện thì cậu bé
ngỗ nghịch đã chạy vòng qua góc đường, để mặc ông lão
đang phân trần với chủ nhà đang bực mình vì lí do tại
sao ông lại kéo chuông.
——————–
How can he explain it – Ông cụ biết giải thích sao đây

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Pretend – Cứ cho rằng

Pretend – Cứ cho rằng
Pretend - Cứ cho rằng
Pretend
Although this married couple enjoyed their new fishing
boat together, it was the husband who was behind the
wheel operating the boat. He was concerned about what
might happen in an emergency. So one day out on the
lack he said to his wife.
“Please take the wheel, dear. Pretend that I am having a
heart attack. You must get the boat safely to shore and
dock it.”
So she drove the boat to shore.
Later that evening, the wife walked into the living room
where her husband was watching television. She sat
down next to him, switched the TV channel, and said to
him,
“Please go into the kitchen, dear. Pretend I’m having a
heart attack and set the table, cook dinner and wash
dishes.”
——————–
Cứ cho rằng
Mặc dầu đôi vợ chồng đó rất thích đi trên chiếc thuyền
đánh cá mới của họ cùng với nhau, nhưng người chồng
thường là người ngồi sau tay láI và điều khiển con
thuyền. Anh ta lo lắng về điều có thể xảy ra trong trường
hợp khẩn cấp. Vì thế một ngày khi đang ở giữa hồ anh ta
nói với vợ rằng:
“ Hãy cầm lấy bánh lái, em yêu. Cứ cho rằng anh đang bị
đau tim. Em hãy làm sao để thuyền vào bờ một cách an
toàn và cho nó vào bến.”
Người vợ lái con thuyền vào bến.
Sau đó vào buổi tối, người vợ đi vào phòng khách nơi
người chồng đang xem tivi. Chị ngồi xuống cạnh chồng,
đổi kênh truyền hình, và nói với anh:
“Hãy đi xuống bếp, anh yêu. Cứ cho rằng em đang bị
đau tim nên hãy dọn bàn, nấu bữa tối và rửa bát đĩa.”
——————–
Pretend – Cứ cho rằng

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons