JESUS AND THE UNION WORKER – CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

JESUS AND THE UNION WORKER – CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

JESUS AND THE UNION WORKER - CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

JESUS AND THE UNION WORKER
Two guys and a union worker were fishing on a lake
one day, when Jesus walked across the water and
joined them in the boat. When the three astonished
men had settled down enough to speak, the first guy
asked humbly, “Jesus, I’ve suffered from back pain
ever since I took shrapnel in the Vietnam war…
could you help me?”
“Of course, my son”, Jesus said, and when he
touched the man’s back, he
felt relief for the first time in years.
The second man, who wore very thick glasses and
had a hard time reading and driving, asked if Jesus
could do anything about his eyesight.
Jesus smiled, removed the man’s glasses and
tossed them in the lake. When
they hit the water, the man’s eyes cleared and he
could see everything distinctly.
When Jesus turned to heal the union worker,
the guy put his hands up and cried defensively,
“Don’t touch me! I’m on long term disability.”

——————–

CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN
Một ngày kia,hai người đàn ông và một nhân viên
công đoàn đang câu cá trên một cái hồ thì Chúa
Giêxu đi ngang mặt nước và tham gia cùng với họ
trên chiếc thuyền. Khi 3 người đàn ông kinh ngạc đã
ngồi xuống đủ để nói chuyện, người đầu tiên hỏi
một cách hạ mình:”Thưa Chúa Giêxu, con đã chịu
chứng đau lưng từ khi con dính một mảnh đạn trong
chiến tranh Việt Nam … ngài có thể giúp con
không?”
“Dĩ nhiên, con của ta”, Chúa Giêxu nói, và khi ngài
chạm vào lưng người đàn ông, ông ta cảm thấy lần
đầu tiên hết đau đớn trong nhiều năm.
Người đàn ông thứ hai đeo cặp kính rất dày và có
gặp khó khăn khi đọc và lái xe đã hỏi Chúa Giêxu
có làm gì được với thị lực của ông ta không.
Chúa Giêxu mỉm cười, tháo đôi kính người đàn ông
và quăng xuống hồ.Khi chúng chạm mặt nước, đôi
mắt người đàn ông sáng ra và ông ta có thể thấy mọi
vật rõ ràng.
Khi Chúa Giêxu quay sang chữa cho nhân viên công
đoàn, người này đưa hai tay lên và kêu la trong sự
tránh né:”Đừng đụng tới con. Con bất lực từ lâu.”

——————–

JESUS AND THE UNION WORKER – CHÚA GIÊXU VÀ NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY – MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY – MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY - MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY
A young man excitedly tells his mother he’s fallen in
love and is going to get married. He says, “Just for
fun, Ma, I’m going to bring over three women and
you try and guess which one I’m going to marry.”
The mother agrees.
The next day he brings three beautiful
women into the house and sits them down on the
couch and they chat for a while. He then says, “Ok,
Ma. Guess which one I’m going to marry.” She
immediately replies, “the red-head in the middle.”
He was surprised that his mother was able to
guess the correct woman, “How do you know?!”
The mother replies, “I don’t like her!”

——————–

MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI
Một thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đã
yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói:”Để làm vui, má, con
sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và má hãy cố đoán
con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý.
Ngày hôm sau anh ta đem về ba phụ nữ đẹp vô nhà
và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một
lúc.Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con
sẽ cưới ai.” Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ
ở giữa.”
Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng
người phụ nữ:”Làm sao má biết?!” Bà má đáp:”Má
không thích cô ta!”

——————–

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY – MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn