TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB - THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB
In the English grammar lesson, the teacher asked:
– What are the simple past tense and the simple fu¬ture
tense of \”MARRY\”?
A pupil answered:
– Teacher, \”LOVE\” and \”DIVORCE\”.

——————–

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Trong giờ văn phạm Tiếng Anh, thầy giáo hỏi:
– Thì quá khứ đơn giản và tương lai đơn giản của :”Kết
Hôn” là gì?
Một học sinh trả lời:
– Thưa thầy “Yêu” và “Ly Dị”

——————–

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Whisper – Thì thầm

Whisper – Thì thầm

Whisper - Thì thầm

Whisper
A mother took her little boy to church. While in
church the little boy said.
“Mommy, I have to pee.”
The mother said to the little boy, “It’s not
appropriate to say the word “pee” in church. From
now on when you have to “pee” just tell me that you
have to whisper.”
The following Sunday, the little boy went to church
with his father and during the service said to his
father:
“Daddy, I have to whisper.”
The father looked at him and said,
“Okay, why don’t you whisper in my ear.”

——————–

Thì thầm
Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà
thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:
“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”
“Từ “đái” không thích hợp để nói trong buổi lễ. Từ
giờ trở đi khi nào muốn “đi đái” thì con chỉ nói với
mẹ rằng con phải thì thầm, người mẹ nói với đứa trẻ.
Chủ nhật sau, bé trai đó lại đi nhà thờ với bố và
trong buổi lễ cậu bé nói với bố:
“Bố ơi con muốn thì thầm.”
Bố cậu nhìn cậu và nói:
“Được thôi, sao con không thì thầm vào tai bố.”

——————–

Whisper – Thì thầm

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS - MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE
FULL OF MONKEYS
An organization is like a tree full of monkeys.
They are all on different limbs at different
levels.
Some are climbing up. Some are climbing
down.
The monkeys on the top look down and see a
tree full of smiling faces.
The monkeys on the bottom look up and see
nothing but a bunch of assholes.

——————–

MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY
ĐẦY NHỮNG CON KHỈ
Một tổ chức thì giống như một cây đầy những con
khỉ.
Nhân viên tất cả đều ở những cành khác nhau ở
những vị trí khác nhau.
Một số trèo lên trên.Một số trèo xuống dưới
Những con khỉ ở ngọn cây nhìn xuống và thấy một
cây đầy những bộ mặt tươi cười.
Những con khỉ ở dưới nhìn lên và không thấy gì
trừ những cái “lỗ hậu”.

——————–

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

——————–

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT
A customer moves away from a bank window,
counts his change, and then goes back and says to
the cashier, “Hey, you gave me the wrong change!”
“Sir, you stepped away from the counter,”
said the cashier. “We don’t make corrections after
you leave. There’s nothing I can do about it now.
That’s the policy of this bank.”
“Well, ok,” answered the customer. “Just
thought you’d like to know that you gave me an
extra twenty. Bye.”
TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY
Một người khách đi khỏi quầy một ngân hàng, đếm
tiền đổi, và sau đó quay lại và nói với thủ quỹ:” Này,
cô đã đưa tôi số tiền đổi không đúng!”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

 

 

More

THE CITY BOY AND A DONKEY – THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

THE CITY BOY AND A DONKEY – THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

THE CITY BOY AND A DONKEY - THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

THE CITY BOY AND A DONKEY
A City boy, John, moved to the desert and bought a
donkey from an old farmer for $100. The farmer
agreed to deliver the mule the next day.
The next day, the farmer drove up and said,
“Sorry, but I have some bad
news, the donkey died.”
“Well, then, just give me my money back.”
“Can’t do that. I went and spent it already.”
“OK, then, just unload the donkey.”
“What ya gonna do with him?”
“I’m going to raffle him off.”
“You can’t raffle off a dead donkey!”
“Sure I can. Watch me. I just won’t tell
anybody he’s dead.”
A month later the farmer met up with the city
boy and asked, “Hey John, what happened with that
dead donkey?”
“I raffled him off. I sold five hundred tickets
at two dollars a piece and made a profit of $898.00”
“Didn’t anyone complain?”
“Just the guy who won. So I gave him his two
dollars back.”

——————–

THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA
Một thằng bé thành thị, John, chuyển tới sa
mạc và mua một con lừa từ một ông lão nông dân
giá 100 đô la. Ông lão nông dân đồng ý giao con lừa
ngày hôm sau.
Hôm sau, người nông dân chạy tới và
nói:”Xin lỗi, nhưng tôi có tin buồn, con lừa đã chết.”
“Thế à, vậy thì đưa tiền lại cho cháu.”
“Không được. Tôi đi và tiêu hết rồi.”
“Được rồi, vậy thì tống khứ con lừa qua cho
cháu.”
“Cháu sẽ làm gì với con lừa?”
“Cháu sẽ mở một giải thưởng xổ số.”
“Cháu không thể mở giải thưởng bằng một
con cừu chết!”
“Chắc chắn cháu làm được. Chờ xem. Cháu
sẽ không nói cho ai biết nó là con lừa chết.”
Một tháng sau người nông dân gặp đứa bé và
hỏi:”Này John, cái gì xảy đến với con lừa chết?”
“Cháu đã mở một giải thưởng xổ số. Cháu
bán năm trăm vé giá 2 đô la mỗi vé và lời 898 đô
la.”
“Có ai thưa kiện gì không?”
“Chỉ có người thắng. Vì thế cháu trả lại anh
ta 2 đô la.”

——————–

THE CITY BOY AND A DONKEY – THẰNG BÉ THÀNH THỊ VÀ CON LỪA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More