TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB - THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

TENSE OF VERB
In the English grammar lesson, the teacher asked:
– What are the simple past tense and the simple fu¬ture
tense of \”MARRY\”?
A pupil answered:
– Teacher, \”LOVE\” and \”DIVORCE\”.

——————–

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Trong giờ văn phạm Tiếng Anh, thầy giáo hỏi:
– Thì quá khứ đơn giản và tương lai đơn giản của :”Kết
Hôn” là gì?
Một học sinh trả lời:
– Thưa thầy “Yêu” và “Ly Dị”

——————–

TENSE OF VERB – THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

A HALF OF TICKET - Một nửa vé

A HALF OF TICKET
A man went to the theatre for the concert. At the ticket
office, he said to the ticket seller:
– Please sell me a half of ticket!
-I don\’t understand what you said. Why is a half of
ticket? – asked the ticket seller.
– Because my left ear has been deaf from last year. I can
hear with only one ear.

——————–

Một nửa vé
Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc.
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé:
– Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé!
– Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé?
Người bán vé hỏi.
– Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể
nghe bằng một tai thôi.

——————–

A HALF OF TICKET – Một nửa vé

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation - Sự díc dắc của cách chấm câu

A matter of punctuation
An English professior wrote the words, “Woman
withour her man is nothing” on the blackboard and
directed his students to punctuate it correctly.
The men wrote: “Woman, without her man, is
nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her, man is
nothing.”

——————–

Sự díc dắc của cách chấm câu
Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “ Đàn bà không
có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên
bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu
một cách chính xác.
Các sinh viên nam viết: “ Đàn bà, nếu không có đàn
ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “ Đàn bà! Nếu không có đàn
ông không là gì cả.”

——————–

A matter of punctuation – Sự díc dắc của cách chấm câu

——————–

Whisper
A mother took her little boy to church. While in
church the little boy said.
“Mommy, I have to pee.”
The mother said to the little boy, “It’s not
appropriate to say the word “pee” in church. From
now on when you have to “pee” just tell me that you
have to whisper.”
The following Sunday, the little boy went to church
with his father and during the service said to his
father:
“Daddy, I have to whisper.”
The father looked at him and said,
“Okay, why don’t you whisper in my ear.”
Thì thầm
Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà
thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:
“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Because of absence – Vì vắng mặt

Because of absence – Vì vắng mặt
Because of absence - Vì vắng mặt
Because of absence
Mother: Why did you get such a low mark on that
test?
Junior: Because of absence.
Mother: You mean you were absent on the day of
the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.
——————–
Vì vắng mặt
Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài
kiểm tra đó hả?”
Con trai: “Bởi vì vắng mặt “
Mẹ : ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có
bài kiểm tra đó à ? “
Con trai : ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh
con cơ. “
——————–
Because of absence – Vì vắng mặt
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng anh đã chấp nhận nó, giờ
anh còn buồn gì nữa….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE - SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF
AGRICULTURE
The school of agriculture’s dean of admissions was
interviewing a prospective student, “Why have you
chosen this career?” he asked.
“I dream of making a million dollars in
farming, like my father,” the student replied.
“Your father made a million dollars in
farming?” echoed the dean much impressed.
“No,” replied the applicant. “But he always
dreamed of it.”
——————–
SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG
NGHIỆP
Trưởng phòng thu nhận sinh viên của trường đang
phỏng vấn một sinh viên tương lai:”Tại sao em chọn
nghề này?” ông ta hỏi.
“Em mơ ước làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt như ba em,” chàng sinh viên trả lời.
“Ba em đã làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt?” trưởng khoa lặp lại với nhiều ấn tượng.
“Không,” người nộp đơn trả lời. “Nhưng ông luôn
mơ ước về điều đó.”
——————–
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
——————–
GOODBYE MOTHER
A young man was walking through a supermarket to
pick up a few things when he noticed an old lady
following him around. Thinking nothing of it, he
ignored her and
continued on. Finally he went to the checkout line,
but she got in front of him.
“Pardon me,” she said, “I’m sorry if my
staring at you has made you feel uncomfortable. It’s
just that you look just like my son, who just died
recently.”
“I’m very sorry,” replied the young man, “is
there anything I can do for you?”
“Yes,” she said, “As I’m leaving, can you say
‘Good bye, Mother’? It would make me feel so much
better.”
“Sure,” answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out,
“Goodbye, Mother!”
As he stepped up to the checkout counter, he
saw that his total was $127.50.
“How can that be?” He asked, “I only
purchased a few things!”
“Your mother said that you would pay for
her,” said the clerk.
TẠM BIỆT MÁ
Một thanh niên đang đi qua một siêu thị để
mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà
lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh
ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới
hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn
chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh
có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
DISCUSSING THE USE OF THE CAR - NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔDISCUSSING THE USE OF THE CAR
A young boy had just gotten his driving
permit. He asked his father, who was a minister, if
they could discuss the use of the car. His father took
him to his study and said
to him, “I’ll make a deal with you. You bring your
grades up, study your bible a little and get a hair cut
and we’ll talk about it.”
After about a month the boy came back and
again asked his father if they could discuss use of
the car. “Son, I’ve been real proud of you. You have
brought your grades up, you’ve studied your bible
diligently, but you didn’t get your hair cut!”
The young man replied, “You know Dad, I’ve
been thinking about that. You know, Samson had
long hair, Moses had long hair, Noah had long hair,
and even Jesus had long hair….”
To which his father replied… “Yes, and they
WALKED every where they went!”
——————–
NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ
Một thanh niên trẻ mới nhận bằng lái xe.
Anh ta hỏi cha là một mục sư là có thể nói chuyện
sử dụng ô tô không. Cha anh ta bảo anh ta học và
nói:”Cha sẽ nói chuyện với con. Con nâng cấp lên,
học một ít Kinh Thánh và đi hớt tóc và chúng ta sẽ
nói về chuyện đó.”
Sau khoảng một tháng chàng thanh niên
quay lại và lại hỏi cha liệu họ có thể nói chuyện sử
dụng xe hơi không. “Con ta, cha thực sự tự hào về
con. Con đã nâng cấp, con đã cần mẫn học Kinh
Thánh, nhưng con chưa đi hớt tóc!”
Chàng thanh niên trả lời:”Cha biết không,
con đã nghĩ về điều đó. Cha xem, Samson có tóc
dài, Moses có tóc dài, Noah có tóc dài, và ngay cả
Chúa Jesus có tóc dài …”
Với câu nói đó người cha trả lời …” Đúng ,
và các ngài đi bộ mọi nơi các ngài đến!”
——————–
DISCUSSING THE USE OF THE CAR – NÓI CHUYỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG Ô TÔ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI

THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS - VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS
President Calvin Coolidge, 30th U.S. president
(1923 to 1929) was a man of very few words. One
Sunday he went to church, but his wife, Grace,
stayed home. When he returned, she asked, “Was the
sermon good?”
“Yup,” was Coolidge’s brief reply.
“What was it about?” Grace asked.
“Sin.”
“And what did the minister say?”
“He’s against it.”
——————–
VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
Tổng thống Mỹ thứ 30 Calvin Coolidge
(1923-1929) là một người nói rất ngắn gọn. Một chủ
nhật, ông đi nhà thờ, nhưng phu nhân Grace ở nhà.
Khi ông quay về, bà hỏi:”Bài giảng có hay không”
“Có,” ông trả lời ngắn gọn.
“Chủ đề gì vậy?” Grace hỏi.
“Tội lỗi.”
“Và mục sư nói gì?”
“Cha chống lại nó.”
——————–
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
——————–

REDECORATE THE BEDROOM …

A young woman decided to redecorate her bedroom.
She wasn’t sure how many rolls of wallpaper she
would need, but she knew that her friend next door
had recently done the same job and the two rooms
were identical in size.
“Buffy,” she said, “how many rolls of
wallpaper did you buy for your bedroom?”
“Ten,” said Buffy.
So the girl bought the ten rolls of paper and
did the job, but she had 2 rolls leftover.
“Buffy,” she said. “I bought ten rolls of
wallpaper for the bedroom, but I’ve got 2 leftover!”
“Yeah!” said Buffy. “So did I.”
TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ…
Một phụ nữ trẻ quyết định trang hoàng lại phòng
ngủ. Chị không biết mình cần bao nhiêu cuộn giấy
dán tường, nhưng chị biết là bạn chị nhà kế bên đã
làm việc như vậy và hai căn phòng có cỡ giống hệt
nhau.
“Buffy,” chị nói, “bạn đã mua bao nhiêu cuộn giấy
dán tường cho phòng ngủ?”
“Mười,” Buffy nói.
Vì thế chị ta mua mười cuộn giấy và trang hoàng
căn phòng, nhưng chị dư ra 2 cuộn.
“Buffy,” chị nói.”Tôi mua mười cuộn giấy dán
tường phòng ngủ, nhưng tôi dư 2
cuộn !”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES - TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES
1. A 5-day trip requires only one suitcase
2. We can open all our own jars
3. We can leave a motel bed unmade
4. We can kill our own food
5. Wedding plans take care of themselves
6. If someone forgets to invite us to something they
can still be our friends
7. If you are 34 and single nobody notices
8. Everything on our faces stays the original color
9. Three pair of shoes are more than enough
10. Car mechanics tell us the truth
11. We can sit quietly and watch a game with a
friend for hours without thinking “He must be mad
at me.”
12. Same work-more pay
13. Gray hair and wrinkles only add character
14. We can drop by to see a friend without having to
bring a little gift
15. If another guy shows up at a party in the same
outfit
you just might become lifelong friends
16. We are totally unable to see wrinkles in our
clothes
17. The same hairstyle lasts for years-maybe
decades
18. We don’t have to shave below the neck
19. A few belches are expected and tolerated
20. Our belly usually hides our big hips
21. One wallet, one pair of shoes, one color, all
seasons
22. We can do our nails with a pocketknife
23. We have freedom of choice concerning growing
a mustache
24. Christmas shopping can be accomplished for 25
people on the day before Christmas and in 45
minutes
——————–
TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN
HỌ
1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va
li
2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của
chúng ta
3. Chúng ta có thể đi đi khỏi một cái giường ở
motel mà không cần thu dọn
4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta
5. Chúng ta không cần quan tâm tới kế hoạch
cưới xin
6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó
thì họ vẫn có thể là bạn chúng ta
7. Nếu bạn đã 34 tuổi và vẫn độc thân thì
không ai chú ý
8. Mọi thứ trên mặt chúng ta vẫn giữ nguyên
màu sắc như đã có
9. Ba đôi giày là quá đủ
10. Thợ sửa xe hơi nói thật với chúng ta
11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò
chơi với một người bạn trong nhiều giờ mà không
nghĩ rằng “Anh ta chắc phải phát điên với mình”
12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn
13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm
vào cho tính cách
14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn
mà không cần mang theo một món quà nhỏ
15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang
phục trong một bữa tiệc thì bạn chỉ có thể trở thành
những người bạn suốt đời
16. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy những
nếp nhăn trên quần áo chúng ta
17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm – có
thể trong nhiều thập kỷ
18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ
19. Một vài tiếng ợ thì được mong đợi và được
bỏ qua
20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn
của chúng ta
21. Một cái bóp, một đôi giày, một màu suốt bốn
mùa
22. Chúng ta có thể làm móng tay với con dao
bỏ túi
23. Chúng ta được tự do lựa chọn cho râu mép
mọc hay không
24. Đi mua sắm Nô-en cho 25 người có thể hoàn
tất trong ngày trước Nô-en và trong 45 phút
——————–
WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TYPES OF BRA – NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC

TYPES OF BRA – NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC
TYPES OF BRA - NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC
TYPES OF BRA
A man walks into the woman’s section of a
department store and tells the sales clerk he wants to
buy a bra for his wife.
“What type of bra?” asked the clerk
“Type?” inquires the man “There is more
than one type?”
“There are three types.” replies the clerk
“The Catholic type, the Salvation Army type, and
the Baptist type. Which one do you need?”
Still confused the man ask “What is the
difference in them?”
The clerk responds “It is really very easy.
The Catholic type supports the masses, the Salvation
Army type lifts up the fallen and the Baptist type
makes mountains out of mole hills.”
——————–
NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC
Một người đàn ông đi vào gian phụ nữ của
một cửa hàng và nói với người bán hàng ông ta
muốn mua một áo ngực cho vợ.
“Kiểu áo ngực nào?” người bán hàng hỏi.
“Kiểu?” người đàn ông hỏi. “Có nhiều hơn
một kiểu?”
“Có ba kiểu.” người đàn ông trả lời. “Kiểu
Thiên Chúa Giáo, kiểu Đội Quân Cứu Tế, và kiểu
giáo phái Baptist. Ông cần kiểu nào?”
Vẫn còn lúng túng, người đàn ông
hỏi:”Chúng khác nhau như thế nào?”
Người bán hàng trả lời:”Thực sự rất dễ. Kiểu
Thiên Chúa Giáo cổ vũ cho những đám đông, kiểu
Đội Quân Cứu Tế nâng cao những cái xệ xuống và
kiểu giáo phái Baptist làm cho những cái bình
thường hóa quan trọng.”
——————–
TYPES OF BRA – NHỮNG KIỂU ÁO NGỰC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons