THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI

THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS - VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS
President Calvin Coolidge, 30th U.S. president
(1923 to 1929) was a man of very few words. One
Sunday he went to church, but his wife, Grace,
stayed home. When he returned, she asked, “Was the
sermon good?”
“Yup,” was Coolidge’s brief reply.
“What was it about?” Grace asked.
“Sin.”
“And what did the minister say?”
“He’s against it.”
——————–
VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
Tổng thống Mỹ thứ 30 Calvin Coolidge
(1923-1929) là một người nói rất ngắn gọn. Một chủ
nhật, ông đi nhà thờ, nhưng phu nhân Grace ở nhà.
Khi ông quay về, bà hỏi:”Bài giảng có hay không”
“Có,” ông trả lời ngắn gọn.
“Chủ đề gì vậy?” Grace hỏi.
“Tội lỗi.”
“Và mục sư nói gì?”
“Cha chống lại nó.”
——————–
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
——————–

REDECORATE THE BEDROOM …

A young woman decided to redecorate her bedroom.
She wasn’t sure how many rolls of wallpaper she
would need, but she knew that her friend next door
had recently done the same job and the two rooms
were identical in size.
“Buffy,” she said, “how many rolls of
wallpaper did you buy for your bedroom?”
“Ten,” said Buffy.
So the girl bought the ten rolls of paper and
did the job, but she had 2 rolls leftover.
“Buffy,” she said. “I bought ten rolls of
wallpaper for the bedroom, but I’ve got 2 leftover!”
“Yeah!” said Buffy. “So did I.”
TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ…
Một phụ nữ trẻ quyết định trang hoàng lại phòng
ngủ. Chị không biết mình cần bao nhiêu cuộn giấy
dán tường, nhưng chị biết là bạn chị nhà kế bên đã
làm việc như vậy và hai căn phòng có cỡ giống hệt
nhau.
“Buffy,” chị nói, “bạn đã mua bao nhiêu cuộn giấy
dán tường cho phòng ngủ?”
“Mười,” Buffy nói.
Vì thế chị ta mua mười cuộn giấy và trang hoàng
căn phòng, nhưng chị dư ra 2 cuộn.
“Buffy,” chị nói.”Tôi mua mười cuộn giấy dán
tường phòng ngủ, nhưng tôi dư 2
cuộn !”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm