SELLING – BÁN

SELLING – BÁN
SELLING - BÁN
SELLING – BÁN
A door-to-door entrepreneur became rather
bored with his job of selling Bibles, so he decided to
become a boss, hiring three people to sell Bibles for
him. He interviewed three people.
The first came in and said, “I want to sell
Bibles for you.”
“Okay, you’re hired. Here’s your kit — go
sell!”
The second came in and said, “I want to sell
Bibles for you.”
“Okay, you’re hired! Here’s your kit — go
sell!”
The third came in and said, “I- I – I wa – wawa-want
t-t-t-t-to s-s-s-s-ell to sell, to sell Bi – bi – bi
– Bibles, sell Bi -Bibles f-f-f-fo-for y-y-y-y you
Bibles for you!”
“No,” shouted the man, “this will never
work! You can’t sell Bibles for me!”
The applicant replied, “B-b-b-b-but I r-r-reall,
but I really, really, n-n-n-n-need th-th-th-this,
really need th-th-this job!”
As there were no other applicants, the man
said, “Okay, I’ll give you one shot at this, but I
expect you to produce!”
At the end of the day, the first applicant
came back and reported, “I sold 8 Bibles today.”
The second reported, “I sold 11 Bibles
today.”
The third worker reported, “To-to-to-to t-ttoday,
I-I-I so- so, I so-, I so-, I so- I sold 28 Bi- bib-
bibles!”
“Great,” said the boss. “However, I want you
to sell a lot more Bibles than that, so get out there
tomorrow and MAKE ME SOME MONEY!”
At the end of the second day, the first worker
came in and reported, “Today, I sold 32 Bibles.”
The second worker reported, “I sold 44
Bibles today”
The third worker reported, “To-to-to t-today,
I-i-I so- so, I so-, I sold 79 Bi-bi-bi- sold 79, sold 79
Bibles.”
“Fantastic,” said the man, “since you’re doing
so well, so much better than these other two bums,
why don’t you tell them what your sales technique
is.”
Replied the worker, “I-I -I j-j-j-j-ju-ju-ju-just
wa, wa, wa, just wal- wa- wa- walk, just walk up to
up to up to just walk up to them and and ask, them
and ask, them and ask if th-th-th-th ask if they w-ww-w-w-
wa- ask if they want t-t-t-t-o-o- if they want
to b–b-b-b-b if they want to buy a Bi-bi – want to
buy a Bi–b–a – a- a-bi – buy a to buy a Bi-bi-bible,
or d-d-d-d-d do th-th-they do they w-w-w-ant me to
read it to th-th-them…”
——————–
SELLING – BÁN
Một người bán hàng đến tận nhà cảm thấy có phần
mệt mỏi với công việc bán Kinh Thánh của mình
nên ông ta quyết định trở thành một ông chủ, thuê ba
người bán Kinh Thánh cho ông ta. Ông ta đã phỏng
vấn ba người.
Người đầu tiên đến và nói:” Em muốn bán Kinh
Thánh cho anh.”
“Được. Tôi nhận anh. Đây là những thứ cần thiết –
đi bán đi!”
Người thứ hai đến và nói:”Em muốn bán Kinh
Thánh cho anh.”
“Được, tôi nhận anh! Đây là những thứ cần thiết – đi
bán đi!”
Người thứ ba đến và nói:” Em…em…em muốn
…uốn…uốn b…b…b…án…bán… bán…Ki-Ki-Ki-Kinh
Thánh, bán Kinh…Kinh Thánh ch-ch-ch-cho anh
Kinh Thánh cho anh!”
“Không,” người bán hàng la lên, “như thế này thì sẽ
không bao giờ làm việc được! Anh không thể bán
Kinh Thánh cho tôi!”
Người xin việc trả lời:”Nh-nh-nh-nh-nhưng em thth-th-thật
sự, nhưng em thật sự, thật sự, c-c-c-c-cần,
thực sự cần công việc n-n-này!”
Vì không còn người xin việc nào nữa nên người đàn
ông nói:”Được rồi, tôi sẽ cho anh thử việc, nhưng tôi
hy vọng anh sẽ làm việc có kết quả!”
Vào cuối ngày, người xin việc đầu tiên quay lại và
nói:”Hôm nay em bán được 8 cuốn Kinh Thánh.”
Người thứ hai nói:” Em bán được 11 cuốn Kinh
Thánh.”
Người làm thuê thứ ba nói:”Hô-hô-hô-hô h-h-hôm
nay, em-em-em bán-bán, em bán, em bán, em bán,
em bán 28 cuốn Kinh-Kinh-K-Kinh Thánh!”
“Hay quá,” ông chủ nói. “Tuy vậy, tôi muốn anh bán
một số nhiều hơn vậy nữa, vậy hãy đi bán ngoài
ngày mai và kiếm cho tôi một số tiền!”
Cuối ngày thứ hai, người làm thuê thứ nhất bước
vào và cho biết:”Hôm nay, em bán được 32 cuốn
Kinh Thánh.”
Người làm thuê thứ hai cho biết:”Hôm nay em bán
được 44 cuốn Kinh Thánh.”
Người thứ ba báo cáo:”Hô-hô-hô-h-hôm nay, emem-em
bán, em bán , em bán 79 cuốn Ki-Ki-Ki- bán
79, bán 79 cuốn Kinh Thánh.”
“Rất tuyệt,” ông chủ nói, “vì anh làm quá tốt, quá tốt
hơn nhiều hai người kia, sao anh không nói cho họ
biết về cách anh bán hàng?”
Người làm thuê trả lời:”Em –em-em ch-ch-ch-chchi-chi-chi-chỉ
đi, đi, đi, chỉ đi-đi-đi-đi, chỉ đi tới tới
tới chỉ đi tới họ và và hỏi, họ và hỏi,họ và hỏi h-h-hh
có có hỏi họ có muốn hỏi họ có muốn m-m-m-m
hỏi họ có muốn mua Ki-k-muốn mua Kinh-KinhKinh
Thánh, hay h-h-h-h-h-họ m-m-m-muốn em đọc
kinh cho h-h-họ…”
——————–
SELLING – BÁN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn