BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR - HẠNH KIỂM

BEHAVIOUR
A mother asked sadly her son:
– In all subjects, you got good marks. Why was your
behaviour bad?
Her son answered:
– With the subject of behaviour, I couldn\’t look at my
friends\’ exercise to copy.

——————–

HẠNH KIỂM
Một người mẹ buồn rầu hỏi con trai :
-Trong tất cả các môn ,con đều được điểm tốt.Tại sao
hạnh kiểm của con lại xấu ?
Con trai của bà trả lời :
-Với môn hạnh kiểm, con không thể nhìn bài làm của
bạn để chép được ạ.

——————–

BEHAVIOUR – HẠNH KIỂM

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI

THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS - VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS
President Calvin Coolidge, 30th U.S. president
(1923 to 1929) was a man of very few words. One
Sunday he went to church, but his wife, Grace,
stayed home. When he returned, she asked, “Was the
sermon good?”
“Yup,” was Coolidge’s brief reply.
“What was it about?” Grace asked.
“Sin.”
“And what did the minister say?”
“He’s against it.”
——————–
VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
Tổng thống Mỹ thứ 30 Calvin Coolidge
(1923-1929) là một người nói rất ngắn gọn. Một chủ
nhật, ông đi nhà thờ, nhưng phu nhân Grace ở nhà.
Khi ông quay về, bà hỏi:”Bài giảng có hay không”
“Có,” ông trả lời ngắn gọn.
“Chủ đề gì vậy?” Grace hỏi.
“Tội lỗi.”
“Và mục sư nói gì?”
“Cha chống lại nó.”
——————–
THE PRESIDENT OF VERY FEW WORDS – VỊ TỔNG THỐNG RẤT KIỆM LỜI
——————–

REDECORATE THE BEDROOM …

A young woman decided to redecorate her bedroom.
She wasn’t sure how many rolls of wallpaper she
would need, but she knew that her friend next door
had recently done the same job and the two rooms
were identical in size.
“Buffy,” she said, “how many rolls of
wallpaper did you buy for your bedroom?”
“Ten,” said Buffy.
So the girl bought the ten rolls of paper and
did the job, but she had 2 rolls leftover.
“Buffy,” she said. “I bought ten rolls of
wallpaper for the bedroom, but I’ve got 2 leftover!”
“Yeah!” said Buffy. “So did I.”
TRANG HOÀNG LẠI PHÒNG NGỦ…
Một phụ nữ trẻ quyết định trang hoàng lại phòng
ngủ. Chị không biết mình cần bao nhiêu cuộn giấy
dán tường, nhưng chị biết là bạn chị nhà kế bên đã
làm việc như vậy và hai căn phòng có cỡ giống hệt
nhau.
“Buffy,” chị nói, “bạn đã mua bao nhiêu cuộn giấy
dán tường cho phòng ngủ?”
“Mười,” Buffy nói.
Vì thế chị ta mua mười cuộn giấy và trang hoàng
căn phòng, nhưng chị dư ra 2 cuộn.
“Buffy,” chị nói.”Tôi mua mười cuộn giấy dán
tường phòng ngủ, nhưng tôi dư 2
cuộn !”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

TO SAVE A FEW BUCKS – ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

TO SAVE A FEW BUCKS – ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

TO SAVE A FEW BUCKS - ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

TO SAVE A FEW BUCKS
A sick man went to a doctor he hadn’t visited before.
As he entered the surgery, he noticed a sign: “$20
first visit, $10 subsequent visits.”
To save a few bucks, he greeted the doctor
by saying, “Nice to see you again.” The doctor
nodded his hello, then began the examination, his
expression turning grave as he poked and prodded.
“Doctor, what is it?” the patient asked.
“What should I do?”
“Well,” the doctor said, putting down his
stethoscope. “Just keep doing the same thing I told
you to do the last time you were here.”

——————–

ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA
Một người đàn ông bị bệnh đi một bác sĩ mà ông ta
chưa bao giờ khám bệnh trước đây.Khi ông ta đi vào
phòng khám, ông ta chú ý một tấm bảng:”20 đô la
lần khám đầu tiên, 10 đô la cho những lần tiếp
theo.”
Để tiết kiệm một vài đô la, ông ta chào bác sĩ bằng
cách nói:”Hân hạnh gặp lại ông.” Ông bác sĩ gật đầu
trước lời chào của ông ta, sau đó bắt đầu khám, nét
mặt ông ta tối dần khi ông ta chọc vào.
“Bác sĩ, cái gì vậy?” bệnh nhân hỏi.” Tôi nên làm
gì?”
“À,” bác sĩ đặt ống nghe xuống nói:”Chỉ cần làm
điều tôi dặn ông lần trước ông tới đây.”

——————–

TO SAVE A FEW BUCKS – ĐỂ TIẾT KIỆM MỘT VÀI ĐÔ LA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL - TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT
GIRL
A friend asked me the other day why i never
got married.
I replied “Well, I guess I just never met the
right woman… I guess I’ve been looking for the
perfect girl.”
“Oh, come on now,” said my friend. “Surely
you have met at least one girl
that you wanted to marry.”
“Yes, there was one girl… once. I guess she
was the one perfect girl —
the only perfect girl I really ever met. She was just
the right everything… I really mean that she was the
perfect girl for me.”
“Well, why didn’t you marry her?” asked my
friend.
I shrugged my shoulders and replied, “She
was looking for the perfect man.”

——————–

TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO
Một ngày kia, một người bạn hỏi tôi tại sao tôi
không cưới vợ.
Tôi trả lời:”À, tôi đoán rằng tôi không bao giờ gặp
một phụ nữ mong muốn … Tôi ước chừng tôi đã tìm
kiếm một cô gái hoàn hảo.”
“Ồ, tiếp tục đi nào,” bạn tôi nói. “Chắc chắn anh đã
gặp ít nhất một cô gái anh muốn cưới.”
“Đúng, có một cô … một lần. Tôi ước chừng cô ta là
một cô gái hoàn hảo – một cô gái hoàn hảo duy nhất
tôi từng gặp thực sự. Mọi thứ cô ta đều đúng … Tôi
thực sự muốn nói rằng cô ta là cô gái hoàn hảo đối
với tôi.”
“Lạ quá, tại sao bạn không cưới cô ta?” bạn tôi hỏi.
Tôi nhún vai và trả lời:” Cô ta mong chờ một người
đàn ông hoàn hảo.”

——————–

I’VE BEEN LOOKING FOR THE PERFECT GIRL – TÔI ĐÃ TÌM KIẾM MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY - CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY
After years of scrimping and saving, a husband told
his wife the good news: “Darling, we’ve finally
saved enough to buy what we started saving for in
1979.”
“You mean a brand new Jaguar?” she asked
eagerly.
“No,” he replied, “a 1979 Jaguar.”

————————–
CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN
Sau nhiều năm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với
vợ một tin mừng:”Em yêu, cuối cùng chúng ta đã
tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để
dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải
không ?” người vợ hớn hở.
“Không,” người chồng trả lời, “một chiếc
Jaguar đời 1979.”

————————–

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

————————–

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was
enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. “I found a piece of paper in your
trouser pocket with the name Marylou written on it,”
she said, furious. “You’d better have an
explanation.”
“Calm down, dear,” the man replied.
“Remember last week when I was at the races? That
was the name of the horse I backed.”
The next morning, his wife whacked him
again. “What was that for?” he groaned.
“Your horse called last night,” she said.

————————–

CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu
ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên
Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.” …..

Đọc thêm tại https://neu.vn

More