NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER – NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER - NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE
BUSINESSMAN’S ANGER
A new business was opening and one of the owner’s
friends wanted to send flowers for the occasion.
They arrived at the new business site and the owner
read the card. It said, “Rest in Peace.” The owner
was angry and called the florist to complain. He let
the florist know in no uncertain terms how angry he
was about the obvious mistake.
The florist wisely diffused the man’s anger
when she calmly said, “Sir, I’m really sorry for the
mistake, but just imagine this… somewhere there is a
funeral taking place today, and they have flowers
with a note saying, “Congratulations on your new
location!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ
CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO
Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn
của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được
đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm
cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông
chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than
phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả
quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành
rành kia.
Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của
người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi
thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần
tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám
tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng
chữ :”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS! - BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS!
A man went to the Doctor and when the
Doctor asked him what was wrong, the man said ”
Doc every where I touch hurts, I can touch my
head,leg, arm or my face and it hurts.”
The Doctor said “let’s take some x-rays so
we can find out.”
After a while the Doctor came back and told
the man ” I found out what’s wrong with you. Your
finger is broken.”

——————–

BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!
Một người đàn ông đi bác sĩ và khi bác sĩ hỏi
anh ta có điều gì không ổn, người đàn ông nói:”Bác
sĩ, mọi nơi tôi sờ đều đau, tôi có thể sờ đầu, chân,
cánh tay hoặc mặt và bị đau.”
Bác sĩ nói:” Chúng ta hãy chiếu x-quang để
chúng ta có thể tìm ra bệnh.”
Một lúc sau, bác sĩ quay lại và nói với người
đàn ông:” tôi đã tìm ra ông bị chứng gì. Ngón tay
của ông bị gãy.”

——————–

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

——————–

YOUR FIRST TIME
It’s your first time and as you lie back, your muscles
tighten. You put him off for a while, searching for
an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are
afraid.
You shake your head bravely. He has had
more experience but it’s the first time his finger has
found the right place…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY - CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY
After years of scrimping and saving, a husband told
his wife the good news: “Darling, we’ve finally
saved enough to buy what we started saving for in
1979.”
“You mean a brand new Jaguar?” she asked
eagerly.
“No,” he replied, “a 1979 Jaguar.”

————————–
CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN
Sau nhiều năm keo kiệt và tiết kiệm, chồng báo với
vợ một tin mừng:”Em yêu, cuối cùng chúng ta đã
tiết kiệm đủ tiền để mua cái mà chúng ta bắt đầu để
dành trong năm 1979.”
“Ý anh muốn nói một chiếc Jaguar mới phải
không ?” người vợ hớn hở.
“Không,” người chồng trả lời, “một chiếc
Jaguar đời 1979.”

————————–

WE’VE SAVED ENOUGH MONEY – CHÚNG TA ĐÃ TIẾT KIỆM ĐỦ TIỀN

————————–

YOUR HORSE CALLED LAST NIGHT
A woman came up behind her husband while he was
enjoying his morning coffee and slapped him on the
back of the head. “I found a piece of paper in your
trouser pocket with the name Marylou written on it,”
she said, furious. “You’d better have an
explanation.”
“Calm down, dear,” the man replied.
“Remember last week when I was at the races? That
was the name of the horse I backed.”
The next morning, his wife whacked him
again. “What was that for?” he groaned.
“Your horse called last night,” she said.

————————–

CON NGỰA ÔNG GỌI TỐI QUA
Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu
ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi
tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên
Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải
thích.” …..

Đọc thêm tại http://neu.vn