NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER – NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE BUSINESSMAN’S ANGER - NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

HOW DID THE FLORIST DIFFUSE THE
BUSINESSMAN’S ANGER
A new business was opening and one of the owner’s
friends wanted to send flowers for the occasion.
They arrived at the new business site and the owner
read the card. It said, “Rest in Peace.” The owner
was angry and called the florist to complain. He let
the florist know in no uncertain terms how angry he
was about the obvious mistake.
The florist wisely diffused the man’s anger
when she calmly said, “Sir, I’m really sorry for the
mistake, but just imagine this… somewhere there is a
funeral taking place today, and they have flowers
with a note saying, “Congratulations on your new
location!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ
CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO
Một thương gia mở cửa hàng và những người bạn
của ông chủ muốn gửi hoa trong dịp này.Hoa được
đưa tới điểm kinh doanh mới và ông chủ đọc tấm
cạc. Trong đó viết:” Yên nghỉ trong tĩnh lặng.” Ông
chủ nổi giận và gọi người bán hoa tới để than
phiền.Ông ta cho người bán hoa biết một cách quả
quyết là ông ta giận dữ như thế nào về cái lỗi rành
rành kia.
Người bán hoa khôn ngoan làm giảm cơn giận của
người đàn ông khi cô ta điềm tĩnh nói:”Thưa ông, tôi
thật sự lấy làm tiếc về sai sót này, nhưng chỉ cần
tưởng tượng điều này … ở nơi nào đó có một đám
tang diễn ra hôm nay, và họ nhận vòng hoa với dòng
chữ :”Chúc mừng địa điểm mới của bạn!”

——————–

NGƯỜI BÁN HOA LÀM GIẢM CƠN GIẬN DỮ CỦA THƯƠNG GIA NHƯ THẾ NÀO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHICH COMPANY – CÔNG TY NÀO

WHICH COMPANY – CÔNG TY NÀO

WHICH COMPANY - CÔNG TY NÀO

WHICH COMPANY
A professor was giving a lecture on company
slogans in a college advertising and marketing class.
“Joe,” he asked, “which company has the
slogan, ‘Come fly the friendly skies’?”
“United.” Joe answered.
“Brenda, can you tell me which company has
the slogan, “Don’t leave home without it?”
Brenda answered the correct credit card
company with no difficulty.
“Now John, Tell me which company uses the
slogan, ‘Just do it’?”
And John answered, “Mom.”

——————–

CÔNG TY NÀO
Một giáo sư đang giảng bài về những khẩu hiệu
công ty trong một lớp cao đẳng về quảng cáo và
marketing.
“Joe,” ông hỏi, “công ty nào có khẩu hiệu “Đi bay
trên những bầu trời thân thiện?”
“ United.” Joe trả lời
“Brenda, em có thể cho thầy biết công ty nào có
khẩu hiệu “Đừng rời khỏi nhà mà không mang theo
cái đó.”
Brenda trả lời đúng công ty thẻ tín dụng mà không
có khó khăn gì.
Bây giờ, John, cho tôi biết công ty nào dùng khẩu
hiệu “Hãy làm điều đó”?”
Và John trả lời:”Má.”

——————–

WHICH COMPANY – CÔNG TY NÀO

——————–

ORGANIC VEGETABLES
The other day it was my turn to prepare dinner so I
asked my wife to go over to the local market and
buy some organic vegetables.
She came back rather upset. When I asked
her what was wrong she said, “I don’t think I like
that produce guy. I went and looked around for your
organic vegetables and I couldn’t find any. So I
asked him where the organic vegetables were.
“He didn’t know what I was talking about so I
said, ‘These vegetables are for my husband. Have
they been sprayed with any poisonous chemicals?’
“And he said, ‘No, ma’am. You’ll have to do
that yourself.'”
RAU HỮU CƠ
Vào một ngày nọ, đến lượt tôi chuẩn bị bữa ăn, vì
thế tôi nói vợ tôi đi tới siêu thị địa phương và mua
một số rau hữu cơ1.
Nàng ra về hơi thất….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HE HAS NO PLANS – ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

HE HAS NO PLANS – ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

HE HAS NO PLANS - ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

HE HAS NO PLANS
A young woman brings home her fiance to meet her
parents. After dinner, her mother tells her father to
find out about the young man. The father invites the
fiancee for a drink.
“So what are your plans?” the father asks the
young man.
“I am a Torah scholar,” he replies.
“A Torah scholar. Hmmm,” the father says.
“Admirable, but what will you do to provide a nice
house for my daughter to live in, as she’s
accustomed to?”
“I will study,” the young man replies, “and
God will provide for us.”
“And how will you buy her a beautiful
engagement ring, such as she deserves?” asks the
father.
“I will concentrate on my studies,” the young
man replies, “God will provide for us.”
“And children?” asks the father. “How will you
support children?”
“Don’t worry, sir, God will provide,” replies
the fiance.
The conversation proceeds like this, and
each time the father questions, the young idealist
insists that God will provide. Later, the mother asks,
“How did it go, Honey?”
The father answers, “He has no job and no
plans, but he thinks I’m God.”

——————–

ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ
Một phụ nữ trẻ dẫn người chồng tương lai về
nhà gặp cha mẹ.Sau bữa ăn, bà mẹ nói với người cha
tìm hiểu người thanh niên. Người cha mời con rể
tương lai uống rượu.
“Vậy kế hoạch tương lai của con là gì?”
người cha hỏi người thanh niên.
“Con là nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu
của Kinh Thánh,” anh ta trả lời.
“Nhà nghiên cứu năm cuốn sách đầu của
Kinh Thánh. Hừmmm,” người cha nói. “Đáng phục,
nhưng anh sẽ làm gì để tạo cho con gái tôi một ngôi
nhà xinh như nó đã quen rồi?”
“Con sẽ nghiên cứu,” người thanh niên trả
lời, “và Chúa sẽ tạo cho chúng con.”
“Và anh sẽ làm thế nào mua cho nó một
chiếc nhẫn đính hôn đẹp như nó đáng được như
thế?” người cha hỏi.
“Con sẽ tập trung vào các nghiên cứu của
con,” người thanh niên đáp,” Chúa sẽ cho chúng
con.”
“Và con cái?” người cha hỏi.” Anh sẽ làm
thế nào để nuôi con?”
“Đừng lo, thưa bác, Chúa sẽ nuôi,” ông
chồng tương lai đáp.
Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, và cứ mỗi
lần người cha đặt câu hỏi thì nhà duy tâm trẻ lại quả
quyết Chúa sẽ ban cho. Một lát sau người mẹ
hỏi:”Chuyện ra sao rồi, anh yêu?”
Người cha trả lời:”Anh ta không có kế hoạch
nào cả, nhưng anh ta nghĩ anh là Chúa.”

——————–

HE HAS NO PLANS – ANH TA KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH NÀO CẢ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HOW DID YOU DIE ? – ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?

HOW DID YOU DIE ? – ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ DIE? - ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

HOW DID YOU DIE ?
Two men waiting at the pearly gates strike
up a conversation. The first man asks the second.
“So, how’d you die?”
“I froze to death,” says the second.
“That’s awful,” says the first man. “How does
it feel to freeze to death?”
“It’s very uncomfortable at first”, says the
second man. “You get the shakes, and you get pains
in all your fingers and toes. But eventually, it’s a
very calm way to go. You get numb and you kind of
drift off, as if you’re sleeping. How about you, how
did you die?”
“I had a heart attack,” says the first man.
“You see, I knew my wife was cheating on me, so
one day I showed up at home unexpectedly. I ran up
to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran
down to the basement, but no one was hiding there,
either. I ran up to the second floor, but no one was
hiding there either. I ran as fast as I could to the
attic,
and just as I got there, I had a massive heart attack
and died.”
The second man shakes his head. “That’s so
ironic,” he says.
“What do you mean?” Asks the first man.
“If you had only stopped to look in the
freezer, we’d both still be alive.”

——————–

ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO ?
Hai người đàn ông đợi ở cổng ngọc bắt đầu
một cuộc nói chuyện. Người thứ nhất hỏi người thứ
hai: “Sao ông chết vậy?”
“Tôi bị đóng băng đến chết,” người thứ hai
nói.
“Thật khủng khiếp,” người thứ nhất nói.
“Ông cảm thấy ra sao khi bị đóng băng tới chết?”
“Trước hết ông cảm thấy rất khó chịu”,
người thứ hai nói. “Ông bị run, và ông cảm thấy đau
ở tất cả các ngón tay và chân. Nhưng cuối cùng sẽ
cảm thấy rất êm đềm để ra đi.
Ông bị tê cóng và ông cảm thấy kiểu như trôi đi,
như thể ông đang ngủ. Còn ông thì sao, ông chết
như thế nào?”
“Tôi bị đau tim,” người đàn ông thứ nhất nói.
“Ông coi, tôi biết vợ tôi đang lừa dối tôi, vì vậy một
ngày kia tôi xuất hiện bất ngờ ở nhà. Tôi chạy lên
phòng ngủ, và thấy cô ta một mình đang đan đồ. Tôi
chạy xuống tầng hầm nhưng cũng không ai nấp ở
đó. Tôi chạy lên tầng hai, nhưng cũng không ai núp
ở đó. Tôi chạy hết sức tôi lên gác mái, nhưng khi tôi
vừa đến đó thì tôi bị một cơn đau tim nặng và chết.”
Người đàn ông thứ hai lắc đầu. “Thật quá
mỉa mai,” ông ta nói.
“Ông muốn nói gì?” người đàn ông thứ nhất
hỏi.
“Nếu ông chỉ việc dừng lại để nhìn vô máy
ướp lạnh thì hai ta hẳn đã còn sống.

——————–

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ DIE? – ÔNG CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HOW TO BUY A PRESENT? – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

HOW TO BUY A PRESENT? – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

HOW TO BUY A PRESENT? - LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

HOW TO BUY A PRESENT?
A man walked into a department store and told an
assistant he’d like to buy a present for his wife.
“Certainly, sir,” replied the assistant.
“Perhaps a dress or a blouse?”
“Anything,” said the man.
“And in what colour?”
“It doesn’t matter.”
“Size?”
“Immaterial.”
Seeing the assistant’s confusion, the man
explained that whenever he bought his wife
something she would always take it back to the shop
and exchange it.
“Why don’t you get a gift voucher instead?”
the assistant asked him.
“Oh no,” said the man. “That would be too
impersonal.”

————————–
LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?
Một người đàn ông đi vào một gian cửa hàng
và nói với người bán hàng ông ta muốn mua một
món quà cho vợ.
“Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có
lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói.
“Còn màu?”
“Không quan trọng.”
“Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng,
người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua
cho vợ cái gì đó thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và
đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả
tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi.
“Ồ không,” người đàn ông nói. “Như thế thì
quá vô tình.”
————————–

HOW TO BUY A PRESENT? – LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?

Đọc thêm tại http://neu.vn

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

THEY HAD NO PRIVACY - HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢTHEY HAD NO PRIVACY
As a young married couple, a husband and a wife
lived in a cheap housing complex near the base
where he was working. Their chief complaint was
that the walls were paper-thin and that they had no
privacy. This was painfully obvious when one
morning the husband was upstairs and the wife was
downstairs on the telephone. She was interrupted by
the doorbell and went to greet her neighbor.
“Give this to your husband,” he said thrusting
a roll of toilet paper into her hands. “He’s been
yelling for it for 15 minutes!”
————————–
HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ
Khi là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, người chồng
và người vợ sống trong một khu nhà ở liên hợp rẻ
tiền gần cơ sở người chồng làm việc.Điều đáng phàn
nàn chủ yếu của họ là các bức tường mỏng như giấy
và họ không có được sự kín đáo.Điều này lộ ra hiển
nhiên một cách đáng buồn vào một buổi sáng người
chồng ở tầng trên và người vợ ở tầng dưới đang gọi
điện thoại.Người vợ bị cắt ngang bởi tiếng chuông
cửa và đi ra chào người hàng xóm.
“Đưa cái này cho chồng cô,” ông ta nói và giúi một
cuộn giấy vệ sinh vào tay cô ta.”Anh ấy đã hét đòi
nó 15 phút!

————————–

THEY HAD NO PRIVACY – HỌ KHÔNG CÓ CHÚT RIÊNG TƯ NÀO CẢ

Show Buttons
Hide Buttons