I don’t know too – Em cũng không biêt

I don’t know too – Em cũng không biêt
I don't know too - Em cũng không biêt
I don’t know too
Bob and Joe sat next to each other taking a test.
When they finished, the teacher called them up to
the front of the room and said,
“Boys, I will have to give both of you a zero on this
test”
“W-why?” they wanted to know, though Joe was
shifting uncomfortably.
She said, “Your answers were too nearly alike. One
of you cheated and the other one let him do it.”
“What makes you think we cheated?” Bob asked.
“That could have been a coincidence.”
The teacher said, “I might have believed that if it
wasn’t for the fact that when you became to question
number 10, Bob wrote in ‘ I don’t know’ for the
answer, and you, Joe, put ‘me neither!’”
——————–
Em cũng không biêt
Bob và Joe đã ngồi cạnh nhau khi làm bài kiểm tra.
Khi họ làm bài xong, giáo viên gọi họ lên trước lớp
và nói:
-“Này hai trò, tôi sẽ cho cả hai trò điểm không vào
bài kiểm tra này.”
-“Tại sao cơ?”, hai cậu bé thắc mắc, mặc dầu Joe có
vẻ trông không được tự nhiên.
-“ Bài làm của các em gần như giống nhau hoàn
toàn. Một trong các em đã gian trá và em kia để
chuyện đó xảy ra,” cô giáo trả lời.
– “ Điều gì khiến cô nghĩ là chúng em gian trá?”,
Bob hỏi. “ Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên.”
-“Cô có thể đã tin là như vậy nếu không có thực tế là
khi các em làm đến câu hỏi số 10, Bob viết ‘Em
không biết’ để trả lời câu hỏi, còn em, Joe viết ‘Em
cũng không biết’” cô giáo trả lời.
——————–
I don’t know too – Em cũng không biêt
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DON’T MESS WITH THE MAID – ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID – ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID - ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID
A rich Beverly Hills lady got very angry at her
French maid.After a long list of stinging remarks
about her shortcomings as a cook and housekeeper,
she dismissed the maid.
The maid, with her Gaelic ancestry, couldn’t
allow such abuse to go unanswered. “Your husband
considers me a better housekeeper and cook than
you, Madam. He has told me himself.”
The rich woman just swallowed and said
nothing. “And furthermore,” the angry girl
continued, “I am better in bed than you!”
“And I suppose my husband told you that,
too?”
“No, Madam,” said he maid. “Not your
husband, the mail man!”

————————–
ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC
NHÀ
Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc
người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận
xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và
quản gia, bà đuổi cô giúp việc.
Người giúp việc, với dòng máu Celte, không thể
chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có
câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia
và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với
tôi.”
Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì.
“Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên
giừờng tôi giỏi hơn bà !”
“Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều
đó?”
“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải
chồng bà, ông đưa thư !”

————————–

DON’T MESS WITH THE MAID – ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

Đọc thêm tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons