I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY – HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY – HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY - HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY
Two lawyers are in a bank when armed
robbers break in. One robber rushes the teller
windows, one guards the door and the third bank
robber stands in the middle of the bank and yells,
“Right! Everyone up against the wall and empty
your pockets. We want valuables, watches and
wallets.”
The first lawyer jams something into his
buddy lawyer’s hand. “What’s this?” asks his friend
without looking down.
“It’s that $100 I owe you” answers the other
lawyer.

——————–

HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG
Hai luật sư đang ở nhà băng thì bọn cướp có vũ
trang đột nhập vào. Một tên lao tới cửa sổ thu ngân,
một tên gác cửa và tên thứ ba đứng giữa ngân hàng
và la lớn:”Nghe đây! Mọi người úp mặt vào tường
và móc hết túi ra. Bọn tao cần đồ trang sức, đồng hồ
và ví.”
Viên luật sư đầu tiên nhét một thứ gì đó vào tay bạn.
“Cái gì đây?” ông bạn hỏi mà không nhìn xuống.
“Đó là 100 đô la mình nợ bạn” người kia trả lời.

——————–

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY – HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG

——————–

A KIND LAWYER
One afternoon, a wealthy lawyer was riding
in the back of his limousine when he saw two men
eating grass by the road side. He ordered his driver
to stop and he got out to
investigate.
“Why are you eating grass?” he asked one
man.
“We don’t have any money for food,” the
poor man replied.
“Oh, come along with me then,” instructed
the lawyer.
“But, sir, I have a wife and two children!”
“Bring them along!” replied the lawyer. He
turned to the other man and said, “Come with us.”
“But sir, I have a wife and six children!” the
second man answered.
“Bring them as well!” answered the lawyer
as he headed for his limo….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons