I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home - Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home
Mrs Brown’s old grandfather lived with het and her
husband. Every morning he went for a walk in the park
and came home at half past twelve for his lunch.
But one morning a police car stopped outside Mrs
Brown’s house at twelve o’clock, and two policemen
helped Mr Brown to get out. One of them said to Mrs
Brown.
“The poor old gentleman lost his way in the park and
telephoned to us for help, so we sent a car to bring him
home.”
Mrs Brown was very surpirsed, but she thanked the
policemen and they left.
“ But, Grandfather,” she then said, “you have been to
that park nearly every day for twenty years. How did
you lose your way there?”
The old man smiled, closed one eye and said, “I didn’t
quite lose my way. I just got tired and I didn’t want to
walk home!”

——————–

Ông không muốn đi bộ về nhà
Ông nội của bà Brown sống chung với vợ chồng bà.
Sáng nào ông cụ cũng đi bộ trong công viên và trở về
nhà lúc 12 giờ 30 để dùng cơm trưa.
Nhưng một buổi sáng nọ có một xe cảnh sát dừng trước
cửa nhà bà Browm lúc 12 giờ, và hai cảnh sát giúp cụ
Brown xuống xe. Một trong hai cảnh sát nói với bà:
-“ Ông cụ đáng thương này lạc đường trong công viên và
gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ vì thế chúng tôi đã cho xe
đến và chở ông cụ về đây.”
Bà Brown rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn hai viên
cảnh sát và họ đi về. Sau đó bà nói với ông nội:
– “Nhưng nội à, gần như ngày nào nội cũng đi dạo tại
công viên đó trong suốt 20 năm nay. Làm sao mà nội lạc
đường ở đó được?”
Ông cụ mỉm cười, nheo mắt và nói:
-“ Nội đâu có lạc đường. Nội chỉ mỏi mệt và không
muốn đi bộ về nhà thôi!”

——————–

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I don’t know too – Em cũng không biêt

I don’t know too – Em cũng không biêt
I don't know too - Em cũng không biêt
I don’t know too
Bob and Joe sat next to each other taking a test.
When they finished, the teacher called them up to
the front of the room and said,
“Boys, I will have to give both of you a zero on this
test”
“W-why?” they wanted to know, though Joe was
shifting uncomfortably.
She said, “Your answers were too nearly alike. One
of you cheated and the other one let him do it.”
“What makes you think we cheated?” Bob asked.
“That could have been a coincidence.”
The teacher said, “I might have believed that if it
wasn’t for the fact that when you became to question
number 10, Bob wrote in ‘ I don’t know’ for the
answer, and you, Joe, put ‘me neither!’”
——————–
Em cũng không biêt
Bob và Joe đã ngồi cạnh nhau khi làm bài kiểm tra.
Khi họ làm bài xong, giáo viên gọi họ lên trước lớp
và nói:
-“Này hai trò, tôi sẽ cho cả hai trò điểm không vào
bài kiểm tra này.”
-“Tại sao cơ?”, hai cậu bé thắc mắc, mặc dầu Joe có
vẻ trông không được tự nhiên.
-“ Bài làm của các em gần như giống nhau hoàn
toàn. Một trong các em đã gian trá và em kia để
chuyện đó xảy ra,” cô giáo trả lời.
– “ Điều gì khiến cô nghĩ là chúng em gian trá?”,
Bob hỏi. “ Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên.”
-“Cô có thể đã tin là như vậy nếu không có thực tế là
khi các em làm đến câu hỏi số 10, Bob viết ‘Em
không biết’ để trả lời câu hỏi, còn em, Joe viết ‘Em
cũng không biết’” cô giáo trả lời.
——————–
I don’t know too – Em cũng không biêt
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I - TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I
A helicopter was flying around
above Seattle when an electrical malfunction
disabled all of the aircraft’s electronic navigation and
communications equipment. Due to the clouds and
haze, the pilot could not determine the helicopter’s
position. The pilot saw a tall building, flew toward
it, circled, and held up a handwritten sign that said
“WHERE AM I?” in large
letters.
People in the tall building quickly responded
to the aircraft, drew a large sign, and held it in a
building window. Their sign said “YOU ARE IN A
HELICOPTER.”
The pilot smiled, waved, looked at his map,
determined the course to steer to SEATAC airport,
and landed safely. After they were on the ground,
the copilot asked the pilot how he had done it.
“I knew it had to be the Microsoft Building,
because they gave me a technically correct but
completely useless answer.”
——————–
TÔI ĐANG Ở ĐÂU
Một chiếc trực thăng đang bay vòng
trên Seattle thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết
bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay.
Vì mây và mù, viên phi công không thể định được vị
trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa
nhà cao, bay về phía nó, đảo vòng quanh, và đưa ra
một tấm biển viết tay đề “TÔI Ở ĐÂU?” cỡ chữ lớn.
Người trong tòa nhà cao nhanh chóng trả lời
chiếc máy bay, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó
trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của học ghi
“ANH ĐANG Ở TRÊN MỘT CHIẾC TRỰC
THĂNG.”
Viên phi công mỉm cười, vẫy tay, nhìn bản
đồ, quyết định vòng bay lái tới sân bay SEATAC,
và hạ cánh an toàn. Sau khi họ đã ở trên mặt đất,
viên phi công phụ hỏi hỏi viên phi công chính anh ta
đã làm như thế nào.
“Tôi biết đó phải là tòa nhà của hãng
Microsoft, vì họ đưa tôi một câu trả lời đúng về kỹ
thuật nhưng hoàn toàn vô dụng.”
——————–
WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I WISH – TÔI ƯỚC

I WISH – TÔI ƯỚC
I WISH - TÔI ƯỚC
I WISH
A homeless man walked up to an elegantly dressed
woman and told her, “Excuse me, madam, but I
haven’t eaten for six days.”
“Oh dear,” she replied enviously. “I wish I
had your willpower.”
——————–
TÔI ƯỚC
Một người vô gia cư bước tới một người đàn bà ăn
mặt sang trọng và nói:”Xin lỗi, thưa bà, tôi chưa ăn
gì trong sáu ngày.”
“Ô trời,” người đàn bà trả lời một cách ganh
tị.” Tôi ước gì tôi có khả năng như ông.”
——————–
I WISH – TÔI ƯỚC
——————–
THE CHAUFFEUR DELIVERING
SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another
lecture when his chauffeur offered his employer an
unusual proposition. “I’ve heard your speech so
many times I bet I could deliver it and give you the
night off,” he said.
“That sounds great,” the scientist said. When
they got to the auditorium, the scientist put on the
chauffeur’s cap and sat in the back row. The
chauffeur walked up to the lectern, delivered the
speech and asked if there were any questions.
“Yes,” said a man in the audience, and
launched into a highly technical question. The
chauffeur was panic-stricken for a moment but
quickly recovered.
“That’s an easy one,” he replied. “It is so easy,
in fact, that I’m going to get my chauffeur to stand
up and answer it.”
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi
thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề
nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá
nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và
cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính
phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và
ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng,
bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì
không.
”Có,” một…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED - TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED
An old woman, a young woman, and Englishman,
and an Irishman are travelling in the compartment of
a train together across the British countryside. Each
of the four of them is ignoring the other three.
Suddenly, the train enters a tunnel, and the
compartment is thrown into pitch blackness. Out of
the darkness comes the sound of a kiss, then the
sound of a slap.
The train leaves the tunnel, and the travellers
act as though nothing happened.
The old woman, however, is thinking to
herself, “Look at that young woman sitting there
next to me, acting as if nothing happened. I KNOW
the Englishman kissed her.”
The young woman is thinking to herself,
“Why would an Irishman kiss an old lady?”
The Englishman is thinking to himself, “I
didn’t to anything! Why’d I get MY face slapped?”
And the Irishman is thinking to himself, “How
do you like that? I kiss the back of my hand, slap an
Englishman in the face and get away with it!”
——————–
TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
Một bà lão, một phụ nữ trẻ, và một người
đàn ông người Anh, và một người đàn ông Ai-len
đang đi trong cùng một ngăn của một chuyến xe lửa
băng qua miền đồng quê nước Anh. Mỗi người trong
số họ đều không quan tâm đến ba người kia.
Đột nhiên, xe lửa đi vào một đường hầm, và
ngăn xe lửa trở nên tối đen như mực. Từ trong bóng
tối bỗng vọng ra âm thanh của một nụ hôn, sau đó
tiếng động của một cái tát.
Con tàu rời đường hầm, và những nhà du
hành làm như không có gì xảy ra.
Tuy vậy, bà lão tự nghĩ:” Nhìn người phụ nữ
trẻ kia ngồi cạnh ta, làm như không có gì xảy ra. TA
BIẾT người đàn ông Ang lê kia đã hôn cô ta.”
Người phụ nữ trẻ tự nghĩ:”Tại sao người đàn
ông Ai-len lại hôn một bà lão?”
Người đàn ông Ang lê tự nghĩ:”Ta không
làm gì cả!Tại sao ta bị tát vào mặt?”
Và người Ai-len tự nghĩ:” Làm sao mi thích
điều đó được? Ta hôn mu bàn tay ta, tát vào mặt gã
Ang lê và chuồn đi!”
——————–
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP - BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP
One morning, a doctor received the most haggard
looking patient he had ever seen. “I can’t sleep,” the
patient said. “The dogs in the street outside my
window bark all night long and it’s driving me
mad!”
“There now,” said the doctor soothingly. “Try
these new sleeping pills.”
A week later, the patient was back, looking
even more tired and
distressed. “Didn’t the
pills work?” asked the doctor.
“No,” the patient sobbed. “I’ve been up every
night chasing those damn dogs, and even if I catch
one, it won’t swallow the pill.”

——————–
BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Một buổi sáng, một bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân
trông phờ phạc nhất mà ông từng biết. “Tôi không
ngủ được,” người bệnh nói. “Mấy con chó trên
đường bên ngoài cửa sổ tôi sủa suốt đêm và làm tôi
phát điên!”
“Đó,” bác sĩ nói nhẹ nhàng. “Hãy thử những viên
thuốc ngủ mới này.”
Một tuần sau, bệnh nhân quay lại, trông có vẻ mệt
mỏi hơn và kiệt sức hơn.
“Mấy viên thuốc có tác dụng không?” bác sĩ hỏi.
“Không,” bệnh nhân than thở.”Tôi đã sẵn sàng mỗi
tối rượt những con chó khốn kiếp đó và ngay cả khi
tôi tóm được một con, nó không nuốt viên thuốc.”

——————–

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT – TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT – TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT - TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT
A customer moves away from a bank window,
counts his change, and then goes back and says to
the cashier, “Hey, you gave me the wrong change!”
“Sir, you stepped away from the counter,”
said the cashier. “We don’t make corrections after
you leave. There’s nothing I can do about it now.
That’s the policy of this bank.”
“Well, ok,” answered the customer. “Just
thought you’d like to know that you gave me an
extra twenty. Bye.”

——————–

TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY
Một người khách đi khỏi quầy một ngân hàng, đếm
tiền đổi, và sau đó quay lại và nói với thủ quỹ:” Này,
cô đã đưa tôi số tiền đổi không đúng!”
“Thưa ông, ông đã bước đi khỏi ghi sê,” thủ quỹ nói.
“Chúng tôi không sửa sai sau khi ông đi.Bây giờ tôi
không thể làm gì về việc ấy. Đó là chính sách ngân
hàng này.”
“Ồ, thôi được,” người khách trả lời. “ Tôi chỉ nghĩ
cô muốn biết rằng cô đưa tôi một tờ hai mươi đô la
dư. Tạm biệt.”

——————–

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT – TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY

——————–

WHERE ARE LAWYERS ?
An engineer dies and reports to the pearly gates. St.
Peter checks his dossier and says, “Ah, you’re an
engineer — you’re in the wrong place.” So the
engineer reports to the gates of hell and is let in.
Pretty soon, the engineer gets dissatisfied with the
level of comfort in hell, and starts designing and
building improvements. After a while, they’ve got
air conditioning, flush toilets and escalators, and the
engineer is becoming a pretty popular guy….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

 

I TOOK WHAT I WANT – TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

I TOOK WHAT I WANT – TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

I TOOK WHAT I WANT - TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

I TOOK WHAT I WANT
One summer’s evening Paddy & Mick are on their
way to the pub for their usual drink.
“I’m a bit tired tonight,” says Mick. “I think
I’ll just have a little lie down in this ditch and have a
little sleep. You can wake me up on your way home
later.”
“Right, you are,” says Paddy, and they
separate.
At the end of the evening, Paddy comes out
of the pub and starts walking back to collect Mick
from his ditch. He hasn’t gone far when Mick rolls
up beside him driving a big shiny Volvo.
“Where did you get that lovely car from?!”
asks Paddy, astonished.
“Well, I’ll tell you. It was like this,” says
Mick. “There I was lying in the ditch having a nice
snooze and I had just turned over onto me other side
when up drives a lovely lady in her nice new Volvo
and asks me if I’d like to come for a drive with her.
Well, I thought, why not? It’s a lovely evening for a
drive. So in I got. She drove along for a bit and then
turned off into a field. She got out of the car, took
off all her clothes and said,
“Take what you want!” So I took the Volvo.
——————–
TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN
Một buổi tối hè, Paddy và Mick trên đường tới quán
rượu để nhậu như thường lệ.
“Tối nay tôi hơi mệt,” Mick nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ
nằm ngủ một tí ở chỗ ngủ này. Bạn có thể đánh thức
tôi dậy sau trên đường về nhà.”
“Được, đi đi,” Paddy nói và họ rẻ đôi.
Tối hôm đó, Paddy đi ra khỏi quán rượu và bắt đầu
đi ngược lại để đón Mick từ chỗ nằm ngủ. Anh đi
chưa xa thì Mick thình lình xuất hiện bên cạnh lái
một chiếc Volvo láng coóng.
“Bạn đã lấy chiếc xe hơi đẹp đẽ này từ đâu vậy!”
Paddy kinh ngạc hỏi.
“À, tôi sẽ kể. Nó giống thế này,” Mick nói. “ Tôi
đang nằm ở đó ở chỗ ngủ đánh một giấc ngủ ngắn
ngon lành và tôi mới chỉ trở mình sang phía kia thì
một quý bà dễ thương đánh xe Volvo đẹp và mới
đến và hỏi tôi có muốn đi một vòng với nàng không.
Ồ, tôi nghĩ tại sao không. Một tối đẹp trời để dạo
một vòng. Vậy là tôi lên xe. Nàng lái xe đi một chặp
và sau đó ngoặc ra cánh đồng. Nàng bước ra khỏi
xe, cởi hết quần áo và nói:
“Lấy cái anh muốn!” Vì thế tôi lấy chiếc Volvo.
——————–

I TOOK WHAT I WANT – TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons