I HAVE TO SHOW HER … – TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

I HAVE TO SHOW HER … – TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

I HAVE TO SHOW HER … - TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

I HAVE TO SHOW HER …
Everybody’s heard of the Air Force’s ultra-highsecurity,super-secret
base in Nevada, known simply
as “Area 51?”
Late one afternoon, the Air Force folks out at
Area 51 were very surprised to see a Cessna landing
at their “secret” base. They immediately impounded
the aircraft and hauled the pilot into an interrogation
room.
The pilot’s story was that he took off from
Vegas, got lost, and spotted the Base just as he was
about to run out of fuel. The Air Force started a full
FBI background check on the pilot and held him
overnight during the investigation.
By the next day, they were finally convinced
that the pilot really was lost and wasn’t a spy. They
gassed up his air-plane, gave him a terrifying “youdid-not-see-a-base”
briefing, complete with threats
of spending the rest of his life in prison, told him
Vegas was that-a-way on such-and-such a heading,
and sent him on his way.
The next day, to the total disbelief of the Air
Force, the same Cessna showed up again. Once
again, the MP’s surrounded the plane…only this time
there were two people inside.
The same pilot jumped out and said, “Do
anything you want to me, but my wife is in the plane
and you have to tell her where I was last night!”

————————–
TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY
Có ai đã nghe về căn cứ cực kỳ an ninh, siêu bí mật
của không lực (Mỹ) ở Nevada, được biết dưới tên
gọi đơn giản “Vùng 51?”
Vào một buổi chiều muộn, người không lực ở Vùng
51 rất ngạc nhiên thấy một chiếc Cessna hạ cánh tại
căn cứ “bí mật” của họ. Họ lập tức nhốt chiếc máy
bay và lôi phi công vào phòng thẩm vấn.
Câu chuyện của viên phi công là anh ta cất cánh từ
Vegas, bị lạc và phát hiện ra căn cứ ngay khi anh ta
sắp hết nhiên liệu. Không lực bắt đầu một cuộc kiểm
tra thông tin cần thiết của FBI về viên phi công và
giữ anh ta qua đêm trong suốt cuộc phỏng vấn.
Vào ngày hôm sau, cuối cùng họ tin rằng viên phi
công lạc thực sự và không phải là một gián điệp. Họ
cung cấp nhiên liệu cho chiếc máy bay, đưa cho anh
ta một chỉ dẫn đáng sợ “anh đã không thấy một căn
cứ”, cùng với những lời đe dọa anh ta sẽ ở tù suốt
quãng đời còn lại, nói với anh ta Vegas có đường
bay như thế, như thế, và tiễn anh ta lên đường.
Ngày hôm sau, trong sự bất ngờ không thể tin được
của không lực, cũng chiếc Cessna đó xuất hiện trở
lại. Một lần nữa, quân cảnh bao quanh chiếc máy
bay … nhưng lần này có hai người bên trong.
Cũng viên phi công đó nhảy ra và nói:”Các ông làm
gì tôi cũng được, nhưng vợ tôi đang ở trên máy bay
và các ông phải nói với cô ấy tối qua tôi ở đâu!”

————————–

I HAVE TO SHOW HER … – TÔI PHẢI CHỈ RA CHO CÔ ẤY

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm