Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please… - Jesus xin hãy giúp tôi…

Jesus help me please…
A little boy was afraid of the dark. One night his mother
told him to go out to the back porch and bring her the
broom.
A little boy turned to his mother and said, “Mama, I
don’t want to go out there. It’s dark.”
The mother smiled reassuringly at her son.
– “ You don’t have to be afraid of the dark,” she
explained. “Jesus is out there. He’ll look after you and
protect you.”
The little boy looked at his mother real hard and asked,
“ Are you sure he’s out there?”
– “Yes, I’m sure. He is everywhere. And he is always
ready to help you when you need him,” she said.
The little boy thought about that for a minute and then
went to the back door and cracked it a little. Peering out
into the darkness, he called.
“ Jesus? If you’re out there, would you please hand me
the broom?”

——————–

Jesus xin hãy giúp tôi…
Có một cậu bé rất sợ bóng tối. Một đêm mẹ sai cậu ra
ngòai cổng sau mang cái chổi để quét sàn vào.
Cậu bé quay sang mẹ phụng phịu:
-“ Mẹ, con không ra ngòai đó đâu. Trời tối lắm.”
Người mẹ mỉm cười khiến cậu bé yên tâm rồi giải thích:
-“ Con không việc gì phải sợ bóng tối hết. Jesus ở ngòai
đó. Người sẽ trong nom và bảo vệ con.”
Cậu bé nhìn mẹ thật nghiêm túc và hỏi:
-“ Mẹ có chắc là ông ta ở ngòai đó không?”
-“ Tất nhiên, mẹ chắc chứ. Người có mặt ở mọi nơi, và
Người sẵn sàng giúp đỡ con khi con cần đến Người”,
người mẹ trả lời.
Cậu bé nghĩ về điều đó trong một phút và sau đó đi ra
cửa sau rồi mở hé cánh cửa ra một chút. Nhìn ra ngoài
bóng tối, cậu gọi:
-“ Jesus? Nếu ông ở ngòai đó, ông có thể đưa cho tôi cây
chổi được không?

——————–

Jesus help me please… – Jesus xin hãy giúp tôi…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already - Tôi đã có mặt ở đây rồi

I’m here already
Mary wanted to be a nurse when she lefl school, but in
the meantime, she joined the Red Cross and had some
limited training.
She was taught that, in case of an accident – and they
were plentiful in her town – she should give first aid at
once and then send for a doctor.
One day, there was an accident in a busy street, and
when Mary arrived soon after, she saw a man bending
cover a woman who had been accidentally knocked
down by a car and was lying motionless in the street.
Mary ran up, pushed the man away, informed the crowd
that she was a Red Cross nurse and began to help the
wounded woman.
After a few minutes, the man who had been bending
over the woman when Mary arrived touched her on the
shoulder and said. “When you reach the part about
sending for a doctor, don’t worry. I’m here already.”

——————–

Tôi đã có mặt ở đây rồi
Cô học sinh Mary muốn trở thành y tá khi học xong phổ
thông, nhưng trong thời gian đi học cô đã gia nhập Hội
chữ thập đỏ và cũng được đào tạo chút it.
Cô được dạy là khi có tai nạn – mà thường thì ở thị trấn
nơi cô ở xảy ra rất nhiều tai nạn – thì cô phải tiến hành
cấp cứu ngay, sau đó chuyển người bị nạn tới cho bác sĩ.
Một hôm có một tai nạn xảy ra trong một khu phố rất
đông người, và khi Mary đến cô thấy có một người đàn
ông đang cúi người trên một phụ nữ đang nằm bất động
trên đường do bị ô tô đâm phải.
Mary vội chạy lại, đẩy người đàn ông ra, thông báo với
mọi người rằng cô là y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu
cấp cứu người bị nạn.
Một vài phút sau, người đàn ông lúc trước đã cúi xem
người phụ nữ khi Mary đến chạm vào vai cô và nói:
– “ Đến lúc cần đến bác sĩ thì cô đừng lo nhé! Tôi đã có
mặt ở đây rồi.”

——————–

I’m here already – Tôi đã có mặt ở đây rồi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Went out in my slippers - Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Went out in my slippers
Len and Jim worked for the same company. One
day, Len lent Jim 20 dollars, but then Jim left his job
and went to work in another town without paying
Len back his 20 dollars.
Len did not see Jim for a year, and then he heard
from another friend that Jim was in town and staying
at the central hotel, so he went to see him there late
in the evening.
He found out the number of Jim’s room from the
clerk at the desk downstairs and went up to find him.
When he got to the room, he saw Jim’s shoes
outside the door, waiting to be cleaned.
“Well, he must be in,” he thought, and knocked at
the door.
There was no answer.
He knocked again. Then he said,
“I know you’re in, Jim. Your shoes are out here’.
“I went out in my slippers,” answered a voice from
inside the room.

——————–

Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.
Len và Jim cùng làm việc cho một công ty. Một
hôm Len cho Jim vay 20 đô la, nhưng sau đó Jim bỏ
việc và đi làm ở một thị trấn khác mà không trả 20
đô la cho Len.
Len không gặp Jim trong một năm trời, và anh nghe
một người bạn nói là Jim đang có mặt trong thị trấn
và ở tại khách sạn trung tâm, do đó anh tới gặp Jim
vào chiều tối hôm đó.
Anh tìm được số phòng của Jim là nhờ người tiếp
tân dưới lầu và lên lầu tìm Jim. Khi tới phòng, anh
thấy đôi giày của Jim để ngoài cửa đang chờ được
đánh bóng.
“Chắc hản anh ta phải có ở trong phòng.” Len nghĩ
thầm và gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh lại gõ cửa lần nữa rồi nói:
“ Tôi đã biết cậu ở trong phòng, Jim ạ. Đôi giày của
cậu ở ngòai này mà.”
“Tôi đã mang dép đi ra ngòai rồi.” Câu trả lời từ
trong phòng vọng ra.

——————–

Went out in my slippers – Tôi đã mang dép đi ra ngoài rồi.

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty – Cánh tay có tội

The arm was guilty - Cánh tay có tội

The arm was guilty
A man was brought before the judge. The witness
said that the day before the prisoner had stolen some
pears from a basket, outside a grocer’s. The solicitor
said to the judge:
“It is true that the prisoner took a few pears with his
right arm; his right arm is guilty, but not he himself;
you can not punish the whole body because one of
its limbs is guilty.”
“You are quite right,” answered the judge, “so I
sentence the prisoner’s right arm to six days. Now
the prisoner will go to prison with his arm if he
likes.”
Everybody at court began to laugh; but people
laughed still more when they saw the prisoner
unscrew his right arm (it was a wooden arm) He
then gave it to the judge, saying: “Here is my guilty
arm, Sir I don’t wish to go to prison with it.”

——————–

Cánh tay có tội
Một người đàn ông bị đưa ra hầu tòa. Nhân chứng
nói rằng, hôm trước bị cáo đã lấy trộm quả lê trong
một cái rổ bên ngoài tiệm thực phẩm. Luật sư nói
với quan tòa:
“ Đúng là tên này có lấy lê bằng tay phải; tay phải
của hắn phạm tội, còn hắn thì không có tội; ngài
không thể trừng phạt cả cơ thể của hắn chỉ vì một
chân hay một tay của hắn phạm tội.”
“Ngài nói hoàn toàn đúng, vậy thì tôi kết án cánh tay
phải của bị cáo sáu ngày giam giữ. Bây giờ thì tên tù
này sẽ không phải vào tù với cánh tay phải nếu hắn
thích vậy,” quan tòa phán.
Mọi người có mặt trong phiên tòa bắt đầu cười ầm ĩ;
nhưng họ còn cười to hơn khi thấy tù tháo ốc nơi
cánh tay phải của hắn ra (cánh tay làm bằng gỗ). Sau
đó hắn đưa nó cho quan tòa và nói: -“Đây là cánh
tay phải của tôi, thưa ngài, tôi không muốn vào tù
cùng với nó.”

——————–

The arm was guilty – Cánh tay có tội

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi

Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW - Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW
The Referee of a loosing Football team was
seriously criticizing a player.
– Why, when you were face to face with the
Goalkeeper and only eleven meters from the goal,
didn’t you shoot straight into
theopposingteam’sgoal?Everyonecouldseethatyou
deliberately kicked the ball out.
-Yeah!… Please sympathize with me because that
team’s Goalkeeper is my future brother- in- law.
——————–
Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
Huấn luyện viên của đội bóng bị thua nghiêm khắc
phê bình một cầu thủ
Tại sao khi đối mặt với thủ môn ở cự ly chỉ có 11m
mà anh không sút thẳng vào cầu môn đối phương
?Ai cũng thấy rõ là anh cố tình đá bóng ra ngoài !
Dạ … Anh thông cảm ! Bởi vì anh chàng thủ môn
của đội kia là…anh vợ tươnng lai của tôi
——————–
HE IS MY FUTURE BROTHER IN LAW – Anh ta là anh vợ tương lai của tôi
——————–
After the Football match
After the Football match, a player went home with a
sorrowful face.
His surprised wife asked:
– Why are you so sad? What’s the matter? He
answered sadly:
– Today I got a Yellow card.
– So, did you want to get it?
– Of course not. The wife was upset:
– If you didn’t want to get it why didn’t you refuse it?
But you did accept it, so now you are sad.
Sau trận đấu Bóng đá
Sau trận đấu Bóng đá, một cầu thủ về nhà với một
mặt buồn rầu.
Vợ anh ấy hỏi trong sự ngạc nhiên:
– Tại sao anh buồn vậy? Có chuyện gì à?
Anh ta trả lời buồn bã:
– Hôm nay anh có một thẻ vàng.
– Anh muốn như vậy sao?
– Tất nhiên là không phải.
Vợ anh vặn vẹo:
– Nếu anh đã không muốn có thẻ vàng tại sao anh
không từ chối nó? Nhưng…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I - TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I
A helicopter was flying around
above Seattle when an electrical malfunction
disabled all of the aircraft’s electronic navigation and
communications equipment. Due to the clouds and
haze, the pilot could not determine the helicopter’s
position. The pilot saw a tall building, flew toward
it, circled, and held up a handwritten sign that said
“WHERE AM I?” in large
letters.
People in the tall building quickly responded
to the aircraft, drew a large sign, and held it in a
building window. Their sign said “YOU ARE IN A
HELICOPTER.”
The pilot smiled, waved, looked at his map,
determined the course to steer to SEATAC airport,
and landed safely. After they were on the ground,
the copilot asked the pilot how he had done it.
“I knew it had to be the Microsoft Building,
because they gave me a technically correct but
completely useless answer.”
——————–
TÔI ĐANG Ở ĐÂU
Một chiếc trực thăng đang bay vòng
trên Seattle thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết
bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay.
Vì mây và mù, viên phi công không thể định được vị
trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa
nhà cao, bay về phía nó, đảo vòng quanh, và đưa ra
một tấm biển viết tay đề “TÔI Ở ĐÂU?” cỡ chữ lớn.
Người trong tòa nhà cao nhanh chóng trả lời
chiếc máy bay, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó
trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của học ghi
“ANH ĐANG Ở TRÊN MỘT CHIẾC TRỰC
THĂNG.”
Viên phi công mỉm cười, vẫy tay, nhìn bản
đồ, quyết định vòng bay lái tới sân bay SEATAC,
và hạ cánh an toàn. Sau khi họ đã ở trên mặt đất,
viên phi công phụ hỏi hỏi viên phi công chính anh ta
đã làm như thế nào.
“Tôi biết đó phải là tòa nhà của hãng
Microsoft, vì họ đưa tôi một câu trả lời đúng về kỹ
thuật nhưng hoàn toàn vô dụng.”
——————–
WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I WISH – TÔI ƯỚC

I WISH – TÔI ƯỚC
I WISH - TÔI ƯỚC
I WISH
A homeless man walked up to an elegantly dressed
woman and told her, “Excuse me, madam, but I
haven’t eaten for six days.”
“Oh dear,” she replied enviously. “I wish I
had your willpower.”
——————–
TÔI ƯỚC
Một người vô gia cư bước tới một người đàn bà ăn
mặt sang trọng và nói:”Xin lỗi, thưa bà, tôi chưa ăn
gì trong sáu ngày.”
“Ô trời,” người đàn bà trả lời một cách ganh
tị.” Tôi ước gì tôi có khả năng như ông.”
——————–
I WISH – TÔI ƯỚC
——————–
THE CHAUFFEUR DELIVERING
SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another
lecture when his chauffeur offered his employer an
unusual proposition. “I’ve heard your speech so
many times I bet I could deliver it and give you the
night off,” he said.
“That sounds great,” the scientist said. When
they got to the auditorium, the scientist put on the
chauffeur’s cap and sat in the back row. The
chauffeur walked up to the lectern, delivered the
speech and asked if there were any questions.
“Yes,” said a man in the audience, and
launched into a highly technical question. The
chauffeur was panic-stricken for a moment but
quickly recovered.
“That’s an easy one,” he replied. “It is so easy,
in fact, that I’m going to get my chauffeur to stand
up and answer it.”
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi
thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề
nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá
nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và
cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính
phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và
ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng,
bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì
không.
”Có,” một…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I’M AFRAID – TÔI E RẰNG

I’M AFRAID – TÔI E RẰNG
I’M AFRAID - TÔI E RẰNG
I’M AFRAID …
A robust-looking gentleman ate a fine meal at an
expensive restaurant and topped it off with some
Napoleon brandy, then he summoned the
headwaiter. “Do you recall,” he asked pleasantly,
“how a year ago, I ate just such a repast here
and then, because I couldn’t pay for it, you had me
thrown into the gutter like a common bum?”
“I’m very sorry sir.” began the contrite
headwaiter.
“Oh, it’s quite all right.” said the guest, “but
I’m afraid I’ll have to trouble you again…”
——————–
TÔI E RẰNG …
Một quý ông bề ngoài cường tráng ăn một bữa ngon
lành trong một nhà hàng đắt tiền và tráng miệng với
một vài ly rượu Napoleon, sau đó ông ta gọi người
quản lý.”Ông có nhớ không,” ông ta hỏi một cách
thân mật, “sao đó một năm trước đây, tôi dùng chỉ
một bữa ăn như thế này ở đây và sau đó, vì tôi
không thể trả tiền, ông đã quăng tôi vào rãnh nước
như một tên ăn mày thường thấy?”
“Tôi rất lấy làm buồn thưa ông,” viên quản lý hối
hận bắt đầu.
“Ồ, không sao hết.” khách nói, “nhưng tôi e rằng tôi
sẽ phải làm phiền ông lần nữa…”
——————–
I’M AFRAID – TÔI E RẰNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

THIS IS MY HOUSE – ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

THIS IS MY HOUSE – ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

THIS IS MY HOUSE - ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

THIS IS MY HOUSE
The Policeman had stopped the man for obvious
drunken driving, but since the guy had a clean
record, he made him park the car and took him home
in the patrol car.
“Are you sure this is your house?” the cop
asked as they drove into a rather fashionable
neighborhood.
“Shertainly!” said the drunk, “and if you’ll
just open the door f’me, I can prove it to ya.”
Entering the living room, he said, “You shee that
piano? Thash mine.You shee that giant television
set? Thast mine too. Now follow me.”
The police officer followed the man as he
shakily negotiated the stairs to the second floor. The
drunk pushed open the first door they came to.
“Thish ish my bedroom,” he announced. “Shee the
bed there? Thast mine! Shee that woman lying in the
bed? Thash my wife.
An’ see that guy lying next to her?
“Yeah?” the cop replied suspiciously.
Beginning at this point to seriously doubt the man’s
story.
“Well, thash me!”

——————–

ĐÂY LÀ NHÀ TÔI
Viên cảnh sát ngưng một người đàn ông lại
vì tội say rượi lái xe rõ ràng, nhưng vì gã có tiền sự
trong sạch, viên cảnh sát cho ông ta dừng xe và đưa
ông ta về nhà trên xe tuần tra.
“Ông có chắc chắn đây là nhà ông không?”
cảnh sát hỏi khi họ lái vào một khu có vẻ sang trọng.
“Sắc rồi!” gã say đáp, “và nếu chỉ cần ông
mở cánh cửa ch tôi, tôi có thể chứng minh cho ông.”
Đi vào phòng khách, ông ta nói:”Ông có sấy cái
piano đó không? Đá là của tôi.Ông có sấy cái tivi
khổng lồ đó không? Đá cũng là của tôi. Bây giờ theo
tôi.”
Viên cảnh sát theo người đàn ông trong lúc
gã chân nam đá chân chiêu vượt qua cầu thang đến
tầng hai. Gã say đẩy cánh cửa đầu tiên họ
đến.”Đây…ây… là…à… phòng ngủ của tôi,” gã tuyên
bố.”Sấy cái giường kia không? Đó là của tôi! Sấy
người đàn bà kia nằm trên giường không? Đó…ó…
là vợ tôi.
Và có thấy gã kia nằm sát cô ta không?”
“Ờ?” ông cò trả lời giọng nghi ngờ. Từ giờ
ông cò bắt đầu nghi ngờ câu chuyện của gã đàn ông
thật sự.
“À, đó…ó… là tôi!”

——————–

THIS IS MY HOUSE – ĐÂY LÀ NHÀ TÔI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons