WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I - TÔI ĐANG Ở ĐÂU
WHERE AM I
A helicopter was flying around
above Seattle when an electrical malfunction
disabled all of the aircraft’s electronic navigation and
communications equipment. Due to the clouds and
haze, the pilot could not determine the helicopter’s
position. The pilot saw a tall building, flew toward
it, circled, and held up a handwritten sign that said
“WHERE AM I?” in large
letters.
People in the tall building quickly responded
to the aircraft, drew a large sign, and held it in a
building window. Their sign said “YOU ARE IN A
HELICOPTER.”
The pilot smiled, waved, looked at his map,
determined the course to steer to SEATAC airport,
and landed safely. After they were on the ground,
the copilot asked the pilot how he had done it.
“I knew it had to be the Microsoft Building,
because they gave me a technically correct but
completely useless answer.”
——————–
TÔI ĐANG Ở ĐÂU
Một chiếc trực thăng đang bay vòng
trên Seattle thì một sự cố điện tử làm hư tất cả thiết
bị liên lạc và định hướng điện tử của chiếc máy bay.
Vì mây và mù, viên phi công không thể định được vị
trí của chiếc trực thăng. Viên phi công thấy một tòa
nhà cao, bay về phía nó, đảo vòng quanh, và đưa ra
một tấm biển viết tay đề “TÔI Ở ĐÂU?” cỡ chữ lớn.
Người trong tòa nhà cao nhanh chóng trả lời
chiếc máy bay, đưa ra một tấm biển lớn và giữ nó
trong một cửa sổ tòa nhà. Tấm biển của học ghi
“ANH ĐANG Ở TRÊN MỘT CHIẾC TRỰC
THĂNG.”
Viên phi công mỉm cười, vẫy tay, nhìn bản
đồ, quyết định vòng bay lái tới sân bay SEATAC,
và hạ cánh an toàn. Sau khi họ đã ở trên mặt đất,
viên phi công phụ hỏi hỏi viên phi công chính anh ta
đã làm như thế nào.
“Tôi biết đó phải là tòa nhà của hãng
Microsoft, vì họ đưa tôi một câu trả lời đúng về kỹ
thuật nhưng hoàn toàn vô dụng.”
——————–
WHERE AM I – TÔI ĐANG Ở ĐÂU

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *