WAKEUP CALL – ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

WAKEUP CALL – ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

WAKEUP CALL - ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

WAKEUP CALL
One night at an economy motel, I ordered a 6:00
a.m. wake-up call. The next morning, I awoke
before 6:00, but the phone did not ring until 6:30.
“Good morning,” a young man said
sheepishly. “This is your wake-up call.”
Annoyed, I let the hotel worker have it. “You
were supposed to call me at 6:00 AM!” I
complained. “What if I had a million-dollar deal to
close this morning, and your oversight made me
miss out on it?”
“Well, sir,” the desk clerk quickly replied, “if
you had a million-dollar deal to close, you probably
wouldn’t be staying in this motel!”

——————–

ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC
Một buổi tối tại một motel1, tôi dặn một cuộc gọi
báo thức lúc 6:00 sáng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy
trước 6:00, nhưng điện thoại không reo cho đến
6:30.
“Xin chào,” một người đàn ông trẻ ngượng ngùng
nói.”Đây là điện thoại báo thức của ông.”
Bực mình, tôi quyết định nói với nhân viên khách
sạn. “Các ông được báo là sẽ gọi tôi lúc 6:00 sáng!”
tôi than phiền.”Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một
thương vụ một triệu đô la hoàn tất sáng nay, và sơ
suất của các ông làm tôi lỡ việc?”
“Sao, thưa ông,” viên thư ký nhanh miệng trả lời,”
nếu ông có một thương vụ một triệu đô la để hoàn
tất, ông hẳn đã không ở trong motel này!”

——————–

WAKEUP CALL – ĐIỆN THOẠI BÁO THỨC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons