Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early - Họ cho nghỉ đá sớm đi

Let them quit the game early
A wife was telling her \”Football Referee\” husband:
– Dear! There is an anniversary of death in my parents
family. You\’ll prepare to go there with me, won\’t you?
– Alas! I can\’t go, because this afternoon I have to work
as a referee for the Championship Cup Competition
Football Match. You\’ll have to go alone!
– That\’s unacceptable! It\’s my Great Grandma. If you
don\’t come, my relatives will insult me.
– So, when will the anniversary begin? -At 5:00pm.
– Alas! The match will finish at 5:15pm
– My God! What a strange man you are! Just tell the
players you want them to quit playing a bit early. You
are the referee: Whatever ruling you make, the players
have to obey.

——————–

Họ cho nghỉ đá sớm đi
Bà vợ bảo chồng (là trọng tài bóng đá ):
Ông à ! Chiều nay có đám giỗ bên ông ngoại, ông lo
chuẩn bị sang bên ấy với tôi nhé!
ấy chết ! Đi thế nào được ! Vì chiều nay tôi làm trọng tài
chính cho trận tranh cúp vô địch. Thôi bà đi một mình
vậy !
Không được ! Đám giỗ bà cụ cố tôi mà ông không đi để
họ hàng nhà tôi họ chửi cho à ?
Thế đám giỗ bắt đầu lúc mấy giờ ?
5 giờ chiều
ối ! 5 giờ 15 trận đấu mới xong
ối giời ơi , cái ông này ! Thì ông cho các cầu thủ họ nghỉ
sớm một tý đã sao nào ! Ông là trọng tài thì bảo gì mà họ
chả nghe !

——————–

Let them quit the game early – Họ cho nghỉ đá sớm đi

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH - ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

HI-TECH WATCH
A man is at Grand Central Station waiting for his
train that leaves at 6 p.m., but he has forgotten his
watch. So he looks for someone to ask the time. He
spots a guy carrying two suitcases and sporting this
fabulous hi-tech watch, so he asks him for the time.
The guy replies “Sure, which country?”
The fella asks, “How many countries have
you got?” to which the young man replies, “All the
countries in the world!”
“Wow! That’s a pretty cool watch you’ve got
there.”
“That’s nothing,” the young man says. “This
watch also has a GPS facility, fax, e-mail and can
even receive NTSC television channels and display
them on its miniature active color pixel LCD
screen!”
“Boy, that’s incredible. I wish I had a watch
like that one. You wouldn’t consider selling it by any
chance?”
“Well, actually the novelty has worn off for
me, so for $900, if you want it, it’s yours.”
The watchless traveler whips out his
checkbook fast enough to hand over a check for
$900.
The seller takes off the watch and gives it to
him. “Congratulations, here is you new hi-tech
watch.” Then, handing the two suitcases over as
well, he says, “And here are the batteries.”
——————–
ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO
Một người đàn ông đang ở tại Ga Lớn Trung Tâm
đợi chuyến tàu đi lúc 6 giờ chiều, nhưng ông đã
quên đồng hồ. Vì vậy ông ta tìm kiếm người để hỏi
giờ. Ông ta nhận ra một thanh niên mang hai va ly
và diện một cái đồng hồ đeo tay công nghệ cao
không thể tin được, vì vậy ông hỏi giờ anh ta.
Chàng trai trả lời:”Được, quốc gia nào?”
Người đàn ông hỏi:”Chú mày có bao nhiêu quốc
gia?” và chàng thanh niên đáp:”Tất cả các quốc gia
trên thế giới!”
“Chà! Một cái đồng hồ khá là chiến mà chú mày
có.”
“Cái đó chưa là gì,” chàng thanh niên nói. “Đồng hồ
này còn có fax, email và còn thậm chí thu sóng
những kênh truyền hình NTSC và hiện hình trên
màn hình pixel tinh thể lỏng màu hoạt động thu nhỏ
của nó!”
“Chú em, thật không thể tin được. Tôi ước gì tôi có
một đồng hồ như vậy. Chú mày không nghĩ tới việc
bán nó bất cứ dịp nào chứ?”
“Ồ, thực sự món mới lạ này làm mỏng cháu đi, vậy
cho 900 đô la, nếu chú thích, nó là của chú.”
Người đi đường không có đồng hồ nhanh chóng rút
sổ séc ra để đưa một tấm séc 900 đô la.
Người bàn cởi đồng hồ và đưa cho ông ta. Xin chúc
mừng, đây là đồng hồ công nghệ cao mới của ông.”
Sau đó, cũng đưa hai va ly, anh ta nói:”Còn đây là
bộ pin.”
——————–
HI-TECH WATCH – ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT CAO

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC

AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER - ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER
This Australian cricket supporter is at the World
Cup final when he has a heart attack. Upon arriving
at the Pearly Gates, he meets up with St. Peter, who
asks him why he thinks he deserves to enter Heaven.
“Well,” the Aussie says, “three weeks ago I
gave ten dollars to a charity for the disabled!”
St. Peter frowns and says, “What else?”
“Two weeks ago I gave ten dollars to the
homeless shelter!” the Aussie continues.
“What else?”
“A week ago I gave ten dollars to the
orphanage!”
So Peter tells the Aussie to wait for just a
minute and he’ll be right back. About five minutes
later Peter returns and says, “Well, I have discussed
your case with the Boss, and he agrees with me.
Here’s your thirty dollars back, now go to Hell!”
——————–
ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC
Ủng hộ viên crikê người Úc này đang ở trong vòng
chung kết cúp thế giới thì ông ta lên cơn đau tim.
Khi lên đến Cửa Ngọc, ông ta gặp Thánh Peter ,
người hỏi ông ta tại sao ông ta nghĩ ông ta xứng
đáng vào Thiên Đàng.
“Ồ,” người Úc nói, “ba tuần trước đây con cho hội
từ thiện của những người tàn tật 10 đô la.
Thánh Peter nhíu mày và nói:”Gì nữa?”
“Hai tuần trước đây con cho những người vô gia cư
10 đô la!” người Úc tiếp tục.
“Gì nữa?”
“Một tuần trước đây con cho trại mồ côi 10 đô la!”
Nghe vậy Thánh Peter nói người Úc đợi trong vòng
chỉ một phút và ngài sẽ quay lại ngay. Khoảng 5
phút sau Thánh Peter quay lại và nói:”À, ta đã bàn
việc của con với chủ Thiên Đàng, và ngài đồng ý
với ta. Đây là tiền trả lại ba mươi đô la, bây giờ đi
xuống địa ngục đi!”
——————–
AUSTRALIAN CRICKET SUPPORTER – ỦNG HỘ VIÊN CRIKÊ NGƯỜI ÚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI

DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI
DAUGHTER DATING - CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI
DAUGHTER DATING
The mother of a 17-year-old girl was
concerned that her daughter was having sex.
Worried the girl might become pregnant, and
adversely impact the family’s status, she consulted
the family doctor.
The doctor told her that teenagers today were
very willful, and any attempt to stop the girl would
probably result in rebellion. He then told her to
arrange for her daughter to be put on birth control
and, until then, talk to her and give her a box of
condoms.
Later that evening, as her daughter was
preparing for a date, the woman told her about the
situation and handed her a box of condoms.
The girl started to laugh and reached over to
hug her mother saying, “Oh Mom! You don’t have to
worry about that! I’m dating Susan!”
——————–
CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON
GÁI
Người mẹ của một cô con gái 17 tuổi lo ngại rằng
con gái mình đang có quan hệ tình dục. Lo lắng rằng
con gái có thể bị mang thai và ảnh hưởng bất lợi tới
uy tín gia đình, bà ta hỏi ý kiến bác sĩ gia đình.
Bác sĩ nói với bà ta rằng lứa tuổi mới lớn hiện nay
rất bướng bỉnh và bất cứ nỗ lực nào ngăn cản cô con
gái lại sẽ có thể gây ra nổi loạn. Sau đó ông ta bảo
bà ta
tìm cách để cô con gái được tránh thai, đến lúc đó
nói chuyện với cô ta và đưa cô ta một hộp bao cao
su.
Tối hôm đó, khi cô con gái chuẩn bị đi chơi với
người yêu, người mẹ nói chuyện với cô ta về tình
hình và đưa cô ta một hộp bao cao su tránh thai.
Cô con gái bắt đầu cười và vươn người ôm người
mẹ và nói:” Ồ mẹ ! Mẹ không phải lo lắng về điều
đó ! Con đang yêu Susan !”
——————–
DAUGHTER DATING – CHUYỆN HẸN HÒ YÊU ĐƯƠNG CỦA CON GÁI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK - ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment
to friends, a college student led the way into the den.
“What is the big brass gong and hammer
for?” one of his friends asked.
“That is the talking clock,” the man replied.
“How’s it work?” the friend asked.
“Watch,” the man said and proceeded to give
the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other
side of the wall, “Knock it off, you idiot! It’s two
o’clock in the morning!”
——————–
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ
mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ
riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm
gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông
trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới
đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức
tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai
giờ sáng!”
——————–
TALKING CLOCK – ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES - TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES
1. A 5-day trip requires only one suitcase
2. We can open all our own jars
3. We can leave a motel bed unmade
4. We can kill our own food
5. Wedding plans take care of themselves
6. If someone forgets to invite us to something they
can still be our friends
7. If you are 34 and single nobody notices
8. Everything on our faces stays the original color
9. Three pair of shoes are more than enough
10. Car mechanics tell us the truth
11. We can sit quietly and watch a game with a
friend for hours without thinking “He must be mad
at me.”
12. Same work-more pay
13. Gray hair and wrinkles only add character
14. We can drop by to see a friend without having to
bring a little gift
15. If another guy shows up at a party in the same
outfit
you just might become lifelong friends
16. We are totally unable to see wrinkles in our
clothes
17. The same hairstyle lasts for years-maybe
decades
18. We don’t have to shave below the neck
19. A few belches are expected and tolerated
20. Our belly usually hides our big hips
21. One wallet, one pair of shoes, one color, all
seasons
22. We can do our nails with a pocketknife
23. We have freedom of choice concerning growing
a mustache
24. Christmas shopping can be accomplished for 25
people on the day before Christmas and in 45
minutes
——————–
TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN
HỌ
1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va
li
2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của
chúng ta
3. Chúng ta có thể đi đi khỏi một cái giường ở
motel mà không cần thu dọn
4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta
5. Chúng ta không cần quan tâm tới kế hoạch
cưới xin
6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó
thì họ vẫn có thể là bạn chúng ta
7. Nếu bạn đã 34 tuổi và vẫn độc thân thì
không ai chú ý
8. Mọi thứ trên mặt chúng ta vẫn giữ nguyên
màu sắc như đã có
9. Ba đôi giày là quá đủ
10. Thợ sửa xe hơi nói thật với chúng ta
11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò
chơi với một người bạn trong nhiều giờ mà không
nghĩ rằng “Anh ta chắc phải phát điên với mình”
12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn
13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm
vào cho tính cách
14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn
mà không cần mang theo một món quà nhỏ
15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang
phục trong một bữa tiệc thì bạn chỉ có thể trở thành
những người bạn suốt đời
16. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy những
nếp nhăn trên quần áo chúng ta
17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm – có
thể trong nhiều thập kỷ
18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ
19. Một vài tiếng ợ thì được mong đợi và được
bỏ qua
20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn
của chúng ta
21. Một cái bóp, một đôi giày, một màu suốt bốn
mùa
22. Chúng ta có thể làm móng tay với con dao
bỏ túi
23. Chúng ta được tự do lựa chọn cho râu mép
mọc hay không
24. Đi mua sắm Nô-en cho 25 người có thể hoàn
tất trong ngày trước Nô-en và trong 45 phút
——————–
WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES – TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”

STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” - SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY
“GOOD MORNING”
When I first started college, the Dean came in and
said, “Good Morning” to all of us. When we echoed
back to him, he responded “Ah, you’re Freshmen.”
He explained. “When you walk in and say
good morning, and they say good morning back, it’s
Freshmen. When they put their newspapers down
and open their books, it’s Sophomores. When they
look up so they can see the instructor over the
tops of the newspapers, it’s juniors. When they put
their feet up on the desks and keep reading, it’s
seniors.”
“When you walk in and say good morning,
and they write it down, it’s graduate students.”
——————–
SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD
MORNING”
Khi tôi lần bắt đầu đại học, thầy trưởng khoa bước
vào và nói:”Xin chào” với tất cả chúng tôi. Khi
chúng tôi lặp lại lời ấy với thầy, thầy trả lời:”A, các
bạn là những tân sinh viên.”
“Thầy giải thích:”Khi bạn bước vào và nói xin chào,
và sinh viên nói xin chào trở lại thì đó là sinh viên
mới. Khi họ đặt những tờ báo của họ xuống và lật
sách thì đó là sinh viên năm hai. Khi họ nhìn lên sao
cho có thể nhìn thấy giảng viên qua đầu những tờ
báo của họ thì đó là sinh viên năm áp chót. Khi họ
đặt chân lên bàn và vẫn tiếp tục đọc thì đó là sinh
viên năm cuối.”
“Khi bạn bước vào và nói xin chào, và họ viết xuống
thì đó là sinh viên tốt nghiệp.”
——————–
STUDENTS AND THE WAYS THEY SAY “GOOD MORNING” – SINH VIÊN VÀ CÁCH HỌ NÓI “GOOD MORNING”

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED - MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED
“I’m ashamed of the way we live,” a young wife says
to her lazy husband who refuses to find a job. “My
father pays our rent. My mother buys all of our food.
My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I’m just so ashamed.”
The husband rolls over on the couch. “And
you damn well should be,” he agrees. “Those two
worthless brothers of yours ain’t never give us a
cent!”
————————–
MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ
BIẾT XẤU HỔ
“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một người
vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm
một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua
tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em
mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp
tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô
dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!”
————————–

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

Các bạn có thể đọc thêm tại http://neu.vn

 

Show Buttons
Hide Buttons