A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED - MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED
“I’m ashamed of the way we live,” a young wife says
to her lazy husband who refuses to find a job. “My
father pays our rent. My mother buys all of our food.
My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I’m just so ashamed.”
The husband rolls over on the couch. “And
you damn well should be,” he agrees. “Those two
worthless brothers of yours ain’t never give us a
cent!”
————————–
MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ
BIẾT XẤU HỔ
“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một người
vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm
một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua
tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em
mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp
tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô
dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!”
————————–

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED – MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

Các bạn có thể đọc thêm tại https://neu.vn

 

Xem thêm