I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home - Ông không muốn đi bộ về nhà

I didn’t want to walk home
Mrs Brown’s old grandfather lived with het and her
husband. Every morning he went for a walk in the park
and came home at half past twelve for his lunch.
But one morning a police car stopped outside Mrs
Brown’s house at twelve o’clock, and two policemen
helped Mr Brown to get out. One of them said to Mrs
Brown.
“The poor old gentleman lost his way in the park and
telephoned to us for help, so we sent a car to bring him
home.”
Mrs Brown was very surpirsed, but she thanked the
policemen and they left.
“ But, Grandfather,” she then said, “you have been to
that park nearly every day for twenty years. How did
you lose your way there?”
The old man smiled, closed one eye and said, “I didn’t
quite lose my way. I just got tired and I didn’t want to
walk home!”

——————–

Ông không muốn đi bộ về nhà
Ông nội của bà Brown sống chung với vợ chồng bà.
Sáng nào ông cụ cũng đi bộ trong công viên và trở về
nhà lúc 12 giờ 30 để dùng cơm trưa.
Nhưng một buổi sáng nọ có một xe cảnh sát dừng trước
cửa nhà bà Browm lúc 12 giờ, và hai cảnh sát giúp cụ
Brown xuống xe. Một trong hai cảnh sát nói với bà:
-“ Ông cụ đáng thương này lạc đường trong công viên và
gọi điện nhờ chúng tôi giúp đỡ vì thế chúng tôi đã cho xe
đến và chở ông cụ về đây.”
Bà Brown rất ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn hai viên
cảnh sát và họ đi về. Sau đó bà nói với ông nội:
– “Nhưng nội à, gần như ngày nào nội cũng đi dạo tại
công viên đó trong suốt 20 năm nay. Làm sao mà nội lạc
đường ở đó được?”
Ông cụ mỉm cười, nheo mắt và nói:
-“ Nội đâu có lạc đường. Nội chỉ mỏi mệt và không
muốn đi bộ về nhà thôi!”

——————–

I didn’t want to walk home – Ông không muốn đi bộ về nhà

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

I'll never go to watch a football game again! - Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa 

I’ll never go to watch a football game again!
A football supporter told her husband:
– I’ll never come to see another football game again.
– Why? Do you think they played badly?
– No! I agree that the game was interesting, but then I
saw that scene at the end of the match when some of the
losing team were so sad and the others were crying. It
was so “cold blooded” when the members of the
winning team were dancing and singing with animation.
How could they be so happy when others were
suffering so much?

——————–

Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa
Một nữ cổ động viên bảo chồng :
Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa !
Sao thế ? Họ đá không hay à ?
Công nhận là có hay ; nhưng em thấy có cảnh tượng lúc
kết thúc trận đấu sao mà tàn nhẫn quá . Bên thua thì kẻ
buồn bã chán nản , người thì khóc . Còn bên thắng thì hò
reo , mùa hát tưng bừng .Làm sao mà họ lại có thể vui
mừng trên nỗi đau khổ của người khác được như thế cơ
chứ ?

——————–

I’ll never go to watch a football game again! – Em sẽ không bao giờ đi xem bóng đá nữa

——————–

I’ll ask them to change to a different card color
When her young son came home from a football match
with a sad face, the mother asked:
– Why are you so sad?
-I was offered a “yellow” card by the referee, Mom.
-Don’t you like a yellow card? So, what color would
you like? Tell me and I’ll go to meet the referee and beg
him to offer you a card with a different color….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie - Bà sẽ không nói dối

Grandma wouldn’t lie
Little Johnny was at his first day of shool. The
teacher advised the class to start the day with the
pledge of allegiance, and instructed them to put their
right hands over their hearts and repeat after him.
He looked around the room as he started the
recitation, “I pledge allegiance to the flag…”
When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his
hand over the right cheek of his buttocks.
“Little Johnny, I will not continue till you put your
hand over your heart.”
Little Johnny replied, “It is over my heart.”
After several attempts to get Little Johnny to put his
hand over his heart, the teacher asked,
“Why do you think that is your heart?”
“Because, every time my Grandma comes to visit,
she picks me up, pats me here, and says, ‘ Bless
your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”

——————–

Bà sẽ không nói dối
Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên
khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời
thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải
lên tim mình và nhắc lại lời thầy.
Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời
tuyên thệ:
“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”
Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận
thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.
“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa
đặt tay mình lên tim.”
“Đó là nơi tim con.” Johnny đặt tay lên tim, thầy
giáo hỏi:
“Sao con lại nghĩ đó là nơi tim mình?”
“Bởi vì, mỗi lần bà con đến chơi, bà thường bế con
lên, vỗ vào đó và nói: “Cầu chúa ban phúc cho trái
tim bé nhỏ của cháu,’ và bà con sẽ không nói dối.”

——————–

Grandma wouldn’t lie – Bà sẽ không nói dối

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I don’t know too – Em cũng không biêt

I don’t know too – Em cũng không biêt
I don't know too - Em cũng không biêt
I don’t know too
Bob and Joe sat next to each other taking a test.
When they finished, the teacher called them up to
the front of the room and said,
“Boys, I will have to give both of you a zero on this
test”
“W-why?” they wanted to know, though Joe was
shifting uncomfortably.
She said, “Your answers were too nearly alike. One
of you cheated and the other one let him do it.”
“What makes you think we cheated?” Bob asked.
“That could have been a coincidence.”
The teacher said, “I might have believed that if it
wasn’t for the fact that when you became to question
number 10, Bob wrote in ‘ I don’t know’ for the
answer, and you, Joe, put ‘me neither!’”
——————–
Em cũng không biêt
Bob và Joe đã ngồi cạnh nhau khi làm bài kiểm tra.
Khi họ làm bài xong, giáo viên gọi họ lên trước lớp
và nói:
-“Này hai trò, tôi sẽ cho cả hai trò điểm không vào
bài kiểm tra này.”
-“Tại sao cơ?”, hai cậu bé thắc mắc, mặc dầu Joe có
vẻ trông không được tự nhiên.
-“ Bài làm của các em gần như giống nhau hoàn
toàn. Một trong các em đã gian trá và em kia để
chuyện đó xảy ra,” cô giáo trả lời.
– “ Điều gì khiến cô nghĩ là chúng em gian trá?”,
Bob hỏi. “ Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu
nhiên.”
-“Cô có thể đã tin là như vậy nếu không có thực tế là
khi các em làm đến câu hỏi số 10, Bob viết ‘Em
không biết’ để trả lời câu hỏi, còn em, Joe viết ‘Em
cũng không biết’” cô giáo trả lời.
——————–
I don’t know too – Em cũng không biêt
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu

The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu
The River Isn't Deep - Dòng sông không sâu
The River Isn’t Deep
A stranger on horse back came to a river with which
he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if
it was deep.
“No”, replied the boy, and the rider started to cross,
but soon found that he and his horse had to swim for
their lives.
When the traveller reached the other side he turned
and shouted : “I thought you said it wasn’t deep ?”
“It isn’t”, was the boy’s reply : “it only takes
grandfather’s ducks up to their middles !”
——————–
Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông
ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu
không.
– Không đâu, – chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu
vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người
lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại
hét lên : – Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
– Ðúng thế mà, – chú bé đáp, – nước sông này chỉ
ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.
——————–
The River Isn’t Deep – Dòng sông không sâu

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER - MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER
A police officer pulls over this guy who’s
been weaving in and out of the lanes.
At the guy’s window he says, “Sir, I need
you to blow into this breathalyzer tube.”
The man says, “Sorry, officer, I can’t do that.
I am an asthmatic. If I do that, I’ll have a really bad
asthma attack.”
“Okay, fine. I need you to come down to the
station to give a blood sample.”
“I can’t do that either. I am a hemophiliac. If I
do that, I’ll bleed to death.”
“Well, then, we need a urine sample.”
“I’m sorry, officer, I can’t do that either. I am
also a diabetic. If I do that, I’ll get really low blood
sugar.”
“All right, then I need you to come out here
and walk this white line.”
“I can’t do that, officer.”
“Why not?”
“Because I’m drunk.”

——————–

MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ
THỂ BỊ PHẠT
Một sĩ quan cảnh sát lệnh cho xe một gã
đánh võng trên các làn đường tạt vào vệ đường.
Ở cửa sổ xe, viên cảnh sát nói:”Thưa ông, tôi
cần ông thổi vào ống máy phân tích hơi thở.”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi, thưa ông, tôi
không thể làm vậy. Tôi mắc bệnh hen. Nếu tôi làm
vậy, tôi sẽ lên cơn suyễn nặng thật sự.”
“Được rồi, không sao. Tôi cần ông đi xuống
đồn để đưa mẫu máu.”
“Tôi cũng không thể làm vậy. Tôi bị mắc
chứng máu khó đông. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chảy
máu tới chết.”
“Được rồi, vậy thì chúng tôi cần một mẫu
nước tiểu.”
“Xin lỗi, thưa ông, tôi cũng không thể làm
vậy. Tôi cũng bị mắc bệnh tiểu đường nữa. Nếu tôi
làm vậy, tôi sẽ bị hạ đường huyết thật sự.”
“Cũng được, thế thì tôi cần ông bước ra
ngoài đây và đi bộ trên đường kẻ trắng này.”
“Tôi không thể đi như thế, thưa ông sĩ quan.”
“Tại sao không?”
“Vì tôi say rượu.”

——————–

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP - BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

DOCTOR, I CAN’T SLEEP
One morning, a doctor received the most haggard
looking patient he had ever seen. “I can’t sleep,” the
patient said. “The dogs in the street outside my
window bark all night long and it’s driving me
mad!”
“There now,” said the doctor soothingly. “Try
these new sleeping pills.”
A week later, the patient was back, looking
even more tired and
distressed. “Didn’t the
pills work?” asked the doctor.
“No,” the patient sobbed. “I’ve been up every
night chasing those damn dogs, and even if I catch
one, it won’t swallow the pill.”

——————–
BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
Một buổi sáng, một bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân
trông phờ phạc nhất mà ông từng biết. “Tôi không
ngủ được,” người bệnh nói. “Mấy con chó trên
đường bên ngoài cửa sổ tôi sủa suốt đêm và làm tôi
phát điên!”
“Đó,” bác sĩ nói nhẹ nhàng. “Hãy thử những viên
thuốc ngủ mới này.”
Một tuần sau, bệnh nhân quay lại, trông có vẻ mệt
mỏi hơn và kiệt sức hơn.
“Mấy viên thuốc có tác dụng không?” bác sĩ hỏi.
“Không,” bệnh nhân than thở.”Tôi đã sẵn sàng mỗi
tối rượt những con chó khốn kiếp đó và ngay cả khi
tôi tóm được một con, nó không nuốt viên thuốc.”

——————–

DOCTOR, I CAN’T SLEEP – BÁC SĨ, TÔI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION - BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION
A psychiatrist was conducting a group therapy
session with four young mothers and their small
children. “You all have obsessions,” he observed. To
the first mother, he said, “You are obsessed with
eating. You’ve even named your daughter Candy.”
He turned to the second Mom. “Your
obsession is money. Again, it manifests itself in
your child’s name, Penny.”
He turned to the third Mom. “Your obsession
is alcohol. Again, it manifests itself in your child’s
name, Brandy.”
At this point, the fourth mother got up, took
her little boy by the hand and whispered, “Come on,
Dick, let’s go.

——————–
BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG
Một bác sĩ tâm thần học đang điều khiển một
buổi họp liệu pháp tâm lý nhóm với bốn bà mẹ trẻ
và những đứa con nhỏ của họ. “Tất cả các bạn đều
có ám ảnh,” ông ta nhận xét. Với người mẹ đầu tiên,
ông ta nói:”Bà bị ăn uống ám ảnh.Bà thậm chí đặt
tên con gái là Candy1.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ hai:”Am ảnh
của bà là tiền bạc. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên
đứa trẻ của bà: Penny2.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ ba:”Am ảnh
của bà là rượu. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa
trẻ của bà: Brandy3”
Vào lúc này, người mẹ thứ tư đứng dậy, cầm
tay chú nhóc và thì thầm:”Đi thôi, Dick4, chúng ta
đi thôi.”

——————–

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME - TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST
NAME
The manager of a large office noticed one of his
department heads had hired a new man, so the boss
called him into his office for a little orientation
speech.
“What is your name?” he asked.
“John,” the new guy replied.
The manager scowled, “Look, I don’t know
what kind of place you worked at before, but I don’t
call anyone by their first name. It breeds familiarity
and that leads to a breakdown in authority. I refer to
my employees by their last names only – Smith,
Jones, Baker – that’s all. I am to be referred to only
as Mr. Robertson. Now that we got that straight,
what is your last name?”
The new guy sighed and said, “Darling. John
Darling.”
“Okay, John, the next thing I want to tell you
is…”

——————–

TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO
BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ
Giám đốc của một cơ quan lớn chú ý một trong
những trưởng phòng của ông ta đã thuê một người
mới, vì thế ông giám đốc gọi anh ta vào cơ quan để
nói chuyện giới thiệu trong giây lát.
“Tên anh là gì?” ông ta hỏi.
“John,” nhân viên mới trả lời.
Ông giám đốc quắc mắt:” Hãy xem, tôi không biết
trước đây anh làm việc cho kiểu cơ quan nào, nhưng
tôi không gọi bất cứ ai bằng tên riêng của họ.Nó gây
ra sự suồng sã và điều đó dẫn tới việc mất quyền
lực.Tôi nhắc đến người làm của tôi bằng họ của họ
thôi – Smith, Jones, Baker – thế thôi.Tôi phải được
gọi là ông Robertson thôi.Vì chúng ta đã hiểu điều
đó rõ ràng, họ của anh là gì?”
Nhân viên mới thở dài và nói:”Darling1. John
Darling.”
“Được rồi, John, điều tiếp theo tôi muốn nói với anh
là …”

——————–

I DON’T CALL ANYONE BY THEIR FIRST NAME – TÔI KHÔNG GỌI BẤY CỨ NGƯỜI NÀO BẰNG TÊN RIÊNG CỦA HỌ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons