A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER - MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER
A police officer pulls over this guy who’s
been weaving in and out of the lanes.
At the guy’s window he says, “Sir, I need
you to blow into this breathalyzer tube.”
The man says, “Sorry, officer, I can’t do that.
I am an asthmatic. If I do that, I’ll have a really bad
asthma attack.”
“Okay, fine. I need you to come down to the
station to give a blood sample.”
“I can’t do that either. I am a hemophiliac. If I
do that, I’ll bleed to death.”
“Well, then, we need a urine sample.”
“I’m sorry, officer, I can’t do that either. I am
also a diabetic. If I do that, I’ll get really low blood
sugar.”
“All right, then I need you to come out here
and walk this white line.”
“I can’t do that, officer.”
“Why not?”
“Because I’m drunk.”

——————–

MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ
THỂ BỊ PHẠT
Một sĩ quan cảnh sát lệnh cho xe một gã
đánh võng trên các làn đường tạt vào vệ đường.
Ở cửa sổ xe, viên cảnh sát nói:”Thưa ông, tôi
cần ông thổi vào ống máy phân tích hơi thở.”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi, thưa ông, tôi
không thể làm vậy. Tôi mắc bệnh hen. Nếu tôi làm
vậy, tôi sẽ lên cơn suyễn nặng thật sự.”
“Được rồi, không sao. Tôi cần ông đi xuống
đồn để đưa mẫu máu.”
“Tôi cũng không thể làm vậy. Tôi bị mắc
chứng máu khó đông. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chảy
máu tới chết.”
“Được rồi, vậy thì chúng tôi cần một mẫu
nước tiểu.”
“Xin lỗi, thưa ông, tôi cũng không thể làm
vậy. Tôi cũng bị mắc bệnh tiểu đường nữa. Nếu tôi
làm vậy, tôi sẽ bị hạ đường huyết thật sự.”
“Cũng được, thế thì tôi cần ông bước ra
ngoài đây và đi bộ trên đường kẻ trắng này.”
“Tôi không thể đi như thế, thưa ông sĩ quan.”
“Tại sao không?”
“Vì tôi say rượu.”

——————–

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn