THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN - VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN
Bored during a long flight, an eminent scholar woke
up the sleeping man alongside him to ask if he
would like to play a game. “I’ll ask you a question,”
he explained, “and if you don’t know what the
answer is, you pay me $5. Then you ask me a
question, and if I don’t know the answer, I’ll pay you
$50.”
When the man agreed to play, the scholar
asked, “What’s the distance from the earth to the
moon?” Having no idea, the man handed him $5.
“Ha!” announced the scholar. “It’s 384,392
kilometres. Now it’s your turn.”
The man was silent for a few moments. Then
he asked, “What goes up a hill with three legs and
comes down with four?”
Puzzled, the scholar racked his brains for an
hour to no avail.
Finally he took out his wallet and handed
over $50. “OK, what is the answer?” he asked.
The man said, “I don’t know,” pulled out a $5
note, handed it to the scholar and went back to sleep.

——————–

VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN
ÔNG
Chán ngắt vì chuyến bay dài, một học giả nổi
tiếng đánh thức người đàn ông nằm ngủ kế bên hỏi
ông ta có muốn chơi một trò chơi không. “Tôi sẽ hỏi
ông một câu hỏi,” ông ta giải thích, “và nếu ông
không biết câu trả lời, ông trả tôi 5 đô la.Sau đó ông
hỏi tôi một câu hỏi, và nếu tôi không biết câu trả lời,
tôi sẽ trả ông 50 đô la.”
Khi người đàn ông đồng ý chơi, học giả
hỏi:”Khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng là bao
nhiêu?” Không có ý kiến gì, người đàn ông đưa ông
ta 5 đô la. “Ha!” học giả cho biết, “384.392 kilômet.
Bây giờ tới lượt ông.”
Người đàn ông im lặng trong giây lát. Sau đó
ông ta hỏi:”Cái gì đi lên đồi với ba chân và xuống
đồi với bốn chân?”
Lúng túng, học giả bóp trán trong một tiếng
mà không có kết quả gì.
Cuối cùng ông ta lấy bóp ra và đưa 50 đô la.
“Được rồi, câu trả lời là gì?” ông ta hỏi.
Người đàn ông nói:”Tôi không biết,” lôi ra
một tờ 5 đô la, đưa cho học giả và nằm ngủ trở lại.

——————–

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm