AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  - Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM
A little boy bought a cricket by money that his par¬ents
gave him.
In the arithmetic hour, the teacher asked him:
– Your father gave you six cents. Your mother gave you
four cents. How many cents do you have now?
– Teacher, I have a cricket now – Answered the boy.

——————–

Bài toán số học
Một cậu bé đã mua một con dế bằng tiền của cha mẹ cho.
Trong giờ học, thầy giáo hỏi cậu bé:
– Ba em cho em sáu xu. Mẹ em cho em bốn xu. Vậy bây
giờ em có bao nhiêu xu?
Cậu bé đáp:
– Thưa thầy, bây giờ em có một con dế ạ!

——————–

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Why Do They Have French Lesson – Học tiếng Pháp để làm gì

Why Do They Have French Lesson – Học tiếng Pháp để làm gì
Why Do They Have French Lesson - Học tiếng Pháp để làm gì
Why Do They Have French Lesson
“What’s the idea of the Greens having French
lessons ?”
“They have adopted a French baby, and want to
understand what she says when she begins to talk”.
——————–
Học tiếng Pháp để làm gì
– Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ?
– Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên
muốn hiểu nó sẽ nói gì khi bắt đầu tập nói.
——————–
Why Do They Have French Lesson – Học tiếng Pháp để làm gì
——————–
The Fast Surgeon
Sam and John were out cutting wood when John cut
his arm off. Sam remained calm, wrapped the arm in
a plastic bag, and took the arm and John to a
surgeon. “You are in luck,” said the surgeon. “I am
an expert in re-attaching limbs. Come back in four
hours when I have completed the operation.” So
Sam returned in four hours and the surgeon said, “I
did it faster than I expected. Jon is down at the pub.”
Sam rushed down to the pub and was amazed to see
John playing darts. A few weeks later, Sam and John
were cutting wood again when John accidentally cut
off his leg. Sam put the leg in a plastic bag and took
it and John back to the same surgeon. “Legs are
harder,” said the surgeon, “but I’ll see what I can do
– come back in six hours.” Sam returned in six hours
and the surgeon said, “I finished early – John’s
playing football.” Sam went to the field and to his
surprise found John kicking 50 meter torpedoes. A
few weeks later, Sam and John were cutting wood
again, when John accidentally cut off his own head.
Sam put the head in a plastic bag and took it and the
rest of John to the surgeon, confident that the skilful
surgeon would do the job. “Gee, heads are really
difficult to re-attach,” the surgeon muttered, “but I’ll
see what I can do – come back in 12 hours.” Sam
returned in 12 hours. “How did it go, Doc?” he
asked. “I’m sorry. John died,” the surgeon replied.
“He suffocated in the plastic bag, you idiot!!”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
My Daughter's Music Lessons - Giá trị của những bài học nhạc
My Daughter’s Music Lessons
“My daughter’s music lessons are a fortune to me ?”
“How is that ?”
“They enabled me to buy the neighbors’ houses at
half price”.
——————–
Giá trị của những bài học nhạc
– Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia
sản của tôi đó.
– Tại sao vậy ?
– Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng
xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.
——————–
My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
——————–

HOW BUSINESS IS DONE?
Father : I want you to marry a girl of my choice.
Son : “I will choose my own bride!”
Father: “But the girl is Bill Gates’s daughter.”
Son : “Well, in that case…ok”
Next, Father approaches Bill Gates.
Father: “I have a husband for your daughter.”
Bill Gates: “But my daughter is too young to
marry!”
Father: “But this young man is a vice-president of
the World Bank.”

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
Bill Gates: “Ah, in that case…ok”
Finally, Father goes to see the president of the
World Bank.
Father: “I have a young man to be recommended as
a vice-president.”
President: “But I already have more vice- presidents
than I need!”
Father: “But this young man is Bill Gates’s son-inlaw.”

President: “Ah, in that case…ok”
This is how business is done!!

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc

Surrogate father
The Smiths were unable to conceive children and
decided to use a surrogate
father to start their family. On the day the surrogate
father was to
arrive, Mr. Smith kissed his wife and said, “I’m off.
The man should be
here soon” Half an hour later, just by chance a doorto-door
baby…

My Daughter’s Music Lessons – Giá trị của những bài học nhạc
Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC

THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH - TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
THE CHAUFFEUR DELIVERING
SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another
lecture when his chauffeur offered his employer an
unusual proposition. “I’ve heard your speech so
many times I bet I could deliver it and give you the
night off,” he said.
“That sounds great,” the scientist said. When
they got to the auditorium, the scientist put on the
chauffeur’s cap and sat in the back row. The
chauffeur walked up to the lectern, delivered the
speech and asked if there were any questions.
“Yes,” said a man in the audience, and
launched into a highly technical question. The
chauffeur was panic-stricken for a moment but
quickly recovered.
“That’s an easy one,” he replied. “It is so easy,
in fact, that I’m going to get my chauffeur to stand
up and answer it.”
——————–
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi
thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề
nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá
nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và
cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính
phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và
ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng,
bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì
không.
”Có,” một người đàn ông từ phía thính giả nói và
ông ta đặt một câu hỏi chuyên sâu về khoa
học.Người lái xe hoảng sợ trong giây lát nhưng
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đó là một câu hỏi dễ,” ông ta đáp.”Thực
tế,nó quá dễ đến nỗi tôi sẽ gọi người lái xe của tôi
đứng lên và trả lời câu hỏi đó.”
——————–
THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN - VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN
Bored during a long flight, an eminent scholar woke
up the sleeping man alongside him to ask if he
would like to play a game. “I’ll ask you a question,”
he explained, “and if you don’t know what the
answer is, you pay me $5. Then you ask me a
question, and if I don’t know the answer, I’ll pay you
$50.”
When the man agreed to play, the scholar
asked, “What’s the distance from the earth to the
moon?” Having no idea, the man handed him $5.
“Ha!” announced the scholar. “It’s 384,392
kilometres. Now it’s your turn.”
The man was silent for a few moments. Then
he asked, “What goes up a hill with three legs and
comes down with four?”
Puzzled, the scholar racked his brains for an
hour to no avail.
Finally he took out his wallet and handed
over $50. “OK, what is the answer?” he asked.
The man said, “I don’t know,” pulled out a $5
note, handed it to the scholar and went back to sleep.

——————–

VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN
ÔNG
Chán ngắt vì chuyến bay dài, một học giả nổi
tiếng đánh thức người đàn ông nằm ngủ kế bên hỏi
ông ta có muốn chơi một trò chơi không. “Tôi sẽ hỏi
ông một câu hỏi,” ông ta giải thích, “và nếu ông
không biết câu trả lời, ông trả tôi 5 đô la.Sau đó ông
hỏi tôi một câu hỏi, và nếu tôi không biết câu trả lời,
tôi sẽ trả ông 50 đô la.”
Khi người đàn ông đồng ý chơi, học giả
hỏi:”Khoảng cách từ Trái đất tới Mặt trăng là bao
nhiêu?” Không có ý kiến gì, người đàn ông đưa ông
ta 5 đô la. “Ha!” học giả cho biết, “384.392 kilômet.
Bây giờ tới lượt ông.”
Người đàn ông im lặng trong giây lát. Sau đó
ông ta hỏi:”Cái gì đi lên đồi với ba chân và xuống
đồi với bốn chân?”
Lúng túng, học giả bóp trán trong một tiếng
mà không có kết quả gì.
Cuối cùng ông ta lấy bóp ra và đưa 50 đô la.
“Được rồi, câu trả lời là gì?” ông ta hỏi.
Người đàn ông nói:”Tôi không biết,” lôi ra
một tờ 5 đô la, đưa cho học giả và nằm ngủ trở lại.

——————–

THE EMINENT SCHOLAR AND THE MAN – VỊ HỌC GIẢ NỔI TIẾNG VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

MEDICAL MIRACLE – PHÉP LẠ Y HỌC

MEDICAL MIRACLE – PHÉP LẠ Y HỌC

MEDICAL MIRACLE - PHÉP LẠ Y HỌC

MEDICAL MIRACLE
An 80 year woman married an 85-year-old man.
After about six months together, the woman wasn’t
feeling well and she went to her doctor.
The doctor examined and said,
“Congratulations Mrs. Jones, you’re going to be a
mother.”
“Get serious doctor, I’m 80.”
“I know,” said the doctor, “This morning, I
would have said it was impossible, but this
afternoon you are a medical miracle.”
“I’ll be darned,” she replied and stormed out of
the office. She walked down the hall and around the
corner to where the telephones were. In a rage, she
dialed her husband.
“Hello,” she heard in his familiar halting
voice.
She screamed, “You rotten SOB. You got me
pregnant!”
There was a pause on the line. Finally, her
husband answered, “Who’s calling please?”

——————–

PHÉP LẠ Y HỌC
Một bà lão 80 tuổi cưới một ông lão 85 tuổi. Sau sáu
tháng chung sống, bà lão cảm tháy không khỏe và bà
đi bác sĩ.
Bác sĩ khám và nói:”Xin chúc mừng, bác Jones, bác
sẽ là một bà mẹ.”
“Hãy nghiêm túc, bác sĩ, tôi 80 tuổi.
“Cháu biết,” bác sĩ nói,”sáng nay, cháu hẳn sẽ nói
điều này bất khả, nhưng chiều nay bác là một phép
lạ y học.”
“Tôi sẽ bị nguyền rủa,” bà lão trả lời và đi xộc ra
khỏi phòng mạch. Bà đi xuống hành lang và quanh
góc nhà nơi để điện thoại. Trong một cơn giận, bà
quay số gọi chồng.
“Hello,” bà nghe giọng ngập ngừng quen thuộc của
ông.
Bà la lên:”Ông CHÓ ĐẺ đồi bại. Ông đã làm tôi
mang thai.
Trên đường dây ngưng lại một tí. Cuối cùng, chồng
bà trả lời:”Xin vui lòng cho biết ai đang gọi?”

——————–

MEDICAL MIRACLE – PHÉP LẠ Y HỌC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET? – TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?

WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET? – TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?

WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET? - TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?

WHY MY MOM LEARNT TO PLAY
CLARINET?
My parents recently retired. Mom always wanted to
learn to play the piano, so dad bought her a piano for
her birthday.A few weeks later, I asked how she was
doing with it.
“Oh, we returned the piano.” said My Dad, “I
persuaded her to switch to a clarinet instead.”
“How come?” I asked.
“Because,” he answered, “with a clarinet, she
can’t sing.”

——————–

TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?
Ba mẹ tôi gần đây nghỉ hưu. Mẹ tôi luôn muốn học
chơi piano, vì vậy ba tôi mua cho bà một cái trong
ngày sinh nhật. Một vài tuần sau, tôi hỏi bà chơi đàn
như thế nào.
“Ồ, ba mẹ trả lại cây đàn piano.” Ba nói, “ba thuyết
phục mẹ thay vào đó chuyển sang chơi clarinet.”
“Sao vậy?” tôi hỏi.
“Vì,” ông trả lời, “với một cây clarinet, mẹ không
thể hát.”

——————–

WHY MY MOM LEARNT TO PLAY CLARINET? – TẠI SAO MẸ TÔI HỌC CHƠI CLARINET?

——————–

HOW DID YOU DIE ?
Two men waiting at the pearly gates strike
up a conversation. The first man asks the second.
“So, how’d you die?”
“I froze to death,” says the second.
“That’s awful,” says the first man. “How does
it feel to freeze to death?”
“It’s very uncomfortable at first”, says the
second man. “You get the shakes, and you get pains
in all your fingers and toes. But eventually, it’s a
very calm way to go. You get numb and you kind of
drift off, as if you’re sleeping. How about you, how
did you die?”
“I had a heart attack,” says the first man.
“You see, I knew my wife was cheating on me, so
one day I showed up at home unexpectedly. I ran up
to the bedroom, and found her alone, knitting. I ran
down to the basement, but no one was hiding there,
either. I ran up to the second floor, but no one was
hiding there either. I ran as fast as I could to the
attic,
and just as I got there, I had a massive heart attack
and died.”
The second man shakes his head. “That’s so
ironic,” he says. ……

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More