THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY - Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY
At a restaurant, a guest said angrily:
– Waiter! Why is this key in my soup? What do you
think of it?
– Sir, I\’m very happy – replied the waiter – I have
looked for it everywhere from yesterday. Thank you
very much! Thank you very much! It\’s lucky that you
didn\’t swallow up it.

——————–

Chiếc chìa khóa bị mất
Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:
– Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món
súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?
– Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời –
Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám
ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều!
Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.

——————–

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP

PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE - SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
PROSPECTIVE STUDENT OF
AGRICULTURE
The school of agriculture’s dean of admissions was
interviewing a prospective student, “Why have you
chosen this career?” he asked.
“I dream of making a million dollars in
farming, like my father,” the student replied.
“Your father made a million dollars in
farming?” echoed the dean much impressed.
“No,” replied the applicant. “But he always
dreamed of it.”
——————–
SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG
NGHIỆP
Trưởng phòng thu nhận sinh viên của trường đang
phỏng vấn một sinh viên tương lai:”Tại sao em chọn
nghề này?” ông ta hỏi.
“Em mơ ước làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt như ba em,” chàng sinh viên trả lời.
“Ba em đã làm ra một triệu đô la trong việc trồng
trọt?” trưởng khoa lặp lại với nhiều ấn tượng.
“Không,” người nộp đơn trả lời. “Nhưng ông luôn
mơ ước về điều đó.”
——————–
PROSPECTIVE STUDENT OF AGRICULTURE – SINH VIÊN TƯƠNG LAI KHOA NÔNG NGHIỆP
——————–
GOODBYE MOTHER
A young man was walking through a supermarket to
pick up a few things when he noticed an old lady
following him around. Thinking nothing of it, he
ignored her and
continued on. Finally he went to the checkout line,
but she got in front of him.
“Pardon me,” she said, “I’m sorry if my
staring at you has made you feel uncomfortable. It’s
just that you look just like my son, who just died
recently.”
“I’m very sorry,” replied the young man, “is
there anything I can do for you?”
“Yes,” she said, “As I’m leaving, can you say
‘Good bye, Mother’? It would make me feel so much
better.”
“Sure,” answered the young man.
As the old woman was leaving, he called out,
“Goodbye, Mother!”
As he stepped up to the checkout counter, he
saw that his total was $127.50.
“How can that be?” He asked, “I only
purchased a few things!”
“Your mother said that you would pay for
her,” said the clerk.
TẠM BIỆT MÁ
Một thanh niên đang đi qua một siêu thị để
mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà
lão đi vẩn vơ theo anh ta. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh
ta lờ bà già và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới
hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
“Xin lỗi,” bà ta nói, “ Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn
chằm chằm vào anh làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh
có vẻ giống con trai tôi, người mới chết gần đây.”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC

THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH - TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
THE CHAUFFEUR DELIVERING
SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another
lecture when his chauffeur offered his employer an
unusual proposition. “I’ve heard your speech so
many times I bet I could deliver it and give you the
night off,” he said.
“That sounds great,” the scientist said. When
they got to the auditorium, the scientist put on the
chauffeur’s cap and sat in the back row. The
chauffeur walked up to the lectern, delivered the
speech and asked if there were any questions.
“Yes,” said a man in the audience, and
launched into a highly technical question. The
chauffeur was panic-stricken for a moment but
quickly recovered.
“That’s an easy one,” he replied. “It is so easy,
in fact, that I’m going to get my chauffeur to stand
up and answer it.”
——————–
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi
thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề
nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá
nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và
cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính
phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và
ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng,
bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì
không.
”Có,” một người đàn ông từ phía thính giả nói và
ông ta đặt một câu hỏi chuyên sâu về khoa
học.Người lái xe hoảng sợ trong giây lát nhưng
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đó là một câu hỏi dễ,” ông ta đáp.”Thực
tế,nó quá dễ đến nỗi tôi sẽ gọi người lái xe của tôi
đứng lên và trả lời câu hỏi đó.”
——————–
THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH – TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More