THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY - Chiếc chìa khóa bị mất

THE LOST KEY
At a restaurant, a guest said angrily:
– Waiter! Why is this key in my soup? What do you
think of it?
– Sir, I\’m very happy – replied the waiter – I have
looked for it everywhere from yesterday. Thank you
very much! Thank you very much! It\’s lucky that you
didn\’t swallow up it.

——————–

Chiếc chìa khóa bị mất
Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:
– Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món
súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?
– Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời –
Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám
ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều!
Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.

——————–

THE LOST KEY – Chiếc chìa khóa bị mất

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Most wanted – Bị truy nã

Most wanted – Bị truy nã

Most wanted - Bị truy nã

Most wanted
Little Johnny’s kindergarden class was on a field
trip to their locl police station where they saw
pictures, tacked to a bulletin board, of the 10 Most
Wanted men. One of the kids poined to a picture and
asked if it really was the photo of a wanted person.
“Yes,” said the policeman. “The detectives want him
very badly.”
So, Little Johnny asked, “Why didn’t you keep him
when you took his picture?”

——————–

Bị truy nã
Lớp mẫu giáo của bé Johnny có một chuyến thăm
quan thực tế tới đồn cảnh sát địa phương, nơi lũ trẻ
nhìn thấy những bức ảnh của mười gã đàn ông bị
truy nã gắn trên bảng tin. Một trong số những đứa
trẻ chỉ vào một bức ảnh và hỏi liệu đó có phải là ảnh
của một kẻ bị truy nã không?
-“Ừ, phải rồi”. Viên cảnh sát trả lời, “Các thám tử
rất muốn bắt hắn.”
– “Sao chú không bắt khi chú chụp ảnh hắn?”, bé
Johnny hỏi.

——————–

Most wanted – Bị truy nã

——————–

What a woman!!!
Three blonde guys are stranded on one side of a
wide river and don’t know how to get across.
The first blonde guy prays to God to make him
smart enough to think of a way to cross the river.
God turns hom into a brown-haired man, and he
swam across.
The second blonde guy prays to God to make him
even smarter, so he can think of a better way to
cross the river. God turns him into a red-haired man,
so he builded a boat and rows across.
Thế mới là phụ nữ
Ba gã đàn ông tóc vàng bị mắc cạn tại bờ của một
con sông rộng và không biết làm thế nào để có thể đi
qua.
Gã tóc vàng thứ nhất cầu Chúa xin cho hắn đủ thông
minh để nghĩ được cách qua sông. Chúa trời biến
anh ta thành người đàn ông tóc nâu, và anh ta bơi
qua…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Radio Broken – Đài bị hỏng

Radio Broken – Đài bị hỏng

Radio Broken - Đài bị hỏng

Radio Broken
A film crew was on location deep in the desert. One
day an Old Indian went up to the director and said,
“Tomorrow rain.”
The next day it rained. A week later, the Indian went
up to the director and said, “Tomorrow storm.” The
next day there was a hailstorm.
“This Indian is incredible,” said the director.
He told his secretary to hire the Indian to predict the
weather. However, after several successful
predictions, the old Indian didn’t show up for two
weeks. Finally the director sent for him.
“I have to shoot a big scene tomorrow,” said the
director, “and I’m depending on you. What will the
weather be like?”
The Indian shrugged his shoulders. “Don’t know,”
he said. “Radio is broken.”

——————–

Đài bị hỏng
Một đoàn làm phim đang ở sâu trong sa mạc. Một
hôm một cụ già da đỏ tới gặp trưởng đoàn và nói
rằng:
“Ngày mai trời sẽ mưa.”
Hôm sau trời mưa thật. Một tuần sau, cụ già đó lại
tới gặp trưởng đoàn và nói: “Ngày mai trời đổ bão.”
Quả nhiên hôm sau có một trận bão lớn.
“Người da đỏ đó thật tuyệt,” ông trưởng đoàn nói.
Ông nói viên thư ký thuê người da đỏ đó để dự báo
thời tiết. Tuy nhiên sau một vài lần tiên đoán thành
công khác, cụ già da đỏ đó không xuất hiện trong
hai tuần. Trưởng đoàn làm phim cho triệu ông ta tới.
“Tôi phải quay một cảnh rất quan trọng vào ngày
mai,” ông ta nói, “và tôi trông cậy vào ông. Thời tiết
ngày mai như thế nào?”
Người da đỏ nhún vai.
“Không biết, đài bị hỏng,” ông ta trả lời.

——————–

Radio Broken – Đài bị hỏng

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Secret – Bí quyết

Secret – Bí quyết
Secret - Bí quyết
Secret
A man was telling one of his friends the secret of his
contented married life.
“My wife makes all the small decisions,” he
explained. “and I make all the big ones, so we never
interfere in each other’s business and never get
annoyed with each other. We have no complains and
no arguments.
“That sounds reasonable,” answered his friend
sympathetically, “And what sort of decisions does
your wife make?”
“Well” answered the man. “she decides what jobs I
apply for, what sort of house we live in, what
furniture we have, where we go for your holidays,
and things like that.”
His friend was surprised. “Oh!” he said “ And what
do you consider important decisions then?”
“Well” answered the man, “ I decide who should be
Prime Minister, whether we should increase our help
to poor countries, what we should do about the atom
bomb, and things like that.”
——————–
Bí quyết
Một người đàn ông tiết lộ với bạn bí mật cuộc sống
vợ chồng thỏai mái của mình.
-“Vợ tôi quyết đinh những việc nhỏ, còn tôi quyết
định những việc lớn, nên chúng tôi chẳng bao giờ
làm phiền tới công việc của nhau và cũng không bao
giờ thấy bực mình về nhau cả. Chúng tôi không hề
phàn nàn hay cãi nhau bao giờ.” ông ta tâm sự.
-“Nghe có vẻ được đấy!” người bạn tán thưởng.
“Thế vợ anh quyết định những việc gì nào?”
-“ờ thì bà ấy quyết định xem tôi phải xin làm việc
gì, chúng tôi sống ở đâu, sẽ mua những đồ đạc gì, đi
nghỉ ở đâu, và đại loại là những việc như thế,” người
đàn ông trả lời.
-“Vậy à? Thế thì anh cho những việc gì là quan
trọng?” người bạn ngạc nhiên hỏi.
-“Thì tôi quyết định những việc như ai sẽ là thủ
tướng, liệu chúng ta có nên tăng cường giúp đỡ
nhưng nước nghèo hay không, chúng ta phải làm gì
với vấn đề bom hạt nhân, và những việc đại loại như
thế,” người đàn ông trả lời.
——————–
Secret – Bí quyết

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

Great Mystery – Bí mật khủng khiếp

Great Mystery – Bí mật khủng khiếp
Great Mystery - Bí mật khủng khiếp
Great Mystery
Newsboy : “Great mystery! Fifty victims! Paper,
mister ?”
Passerby : “Here boy, I’ll take one” (After reading a
moment) “Say, boy, there’s nothing of the kind in
this paper. Where is it ?”
Newsboy : “T
hat’s the mystery, sir. You’re the fifty
first victim”.
——————–
Bí mật khủng khiếp
Chú bé bán báo : – Bí mật khủng khiếp đây! Năm
mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông?
Khách qua đường : – Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc
qua một hồi) – Này, thằng nhóc kia, trong báo có
thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo : – Ðó chính là điều bí mật, thưa
ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy
——————–
Great Mystery – Bí mật khủng khiếp
——————–
Charlies Wife
In a mental institution a nurse walks into a room and
sees a patient acting like he’s driving a car. The
nurse asks him, “Charlie, what are you doing?”
Charlie replied, “Driving to Chicago!” The nurse
wishes him a good trip and leaves the room.
The next day the nurse enters Charlies room just as
he stops driving his imaginary car and asks, “Well
Charlie, how are you doing?” Charlies says, “I just
got into Chicago.”
“Great,” replied the nurse. The nurse leaves Charlie’s
room and goes across the hall into Bob’s room, and
finds Bob sitting on his bed furiously masturbating.
Shocked, she asks, “Bob, what are you doing?” Bob
says, “I’m screwing Charlie’s wife while he’s in
Chicago!”…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

RESERVED SEATING – CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC

RESERVED SEATING
RESERVED SEATING - CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC
An usher in a very posh theater noticed a
man sprawled across three seats. “Sorry, sir,” the
usher said, “but you’re only allowed one seat.”
The man groaned but didn’t budge.
The usher became impatient and said, “Sir, if
you don’t get up from there I’m going to have to call
the manager.” Again, the man just groaned, which
infuriated the usher, who turned and marched
briskly back up the aisle in search of his manager.
In a few moments, both the usher and the
manager returned and stood over the man. Together
the two of them tried repeatedly to move him, “All
right buddy,” the manager said, “what’s your name?”
“Sam,” the man moaned.
“Where did you come from, Sam?”
With pain in his voice, Sam replied, “The
balcony.”
——————–
CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC
Một người soát vé trong một nhà hát rất sang
trọng chú ý thấy một người đàn ông nằm ườn qua
ba chiếc ghế. “Xin lỗi, thưa ông, “ người soát ghế
nói, “ông chỉ được phép ngồi trên một ghế.”
Người đàn ông rên rỉ nhưng không nhúc
nhích.
Người soát ghế trở nên mất kiên nhẫn và
nói:”Thưa ông, nếu ông không đứng dậy từ chỗ đó
thì tôi sẽ đi gọi ông quản lý.” Một lần nữa, người
đàn ông chỉ rên rỉ, làm người sóat vé tức điên; ông ta
quay đi và bước nhanh ngược lên lối đi giữa dãy ghế
tìm người quản lý.
Trong giây lát, cả người soát vé và người
quản lý đều quay lại và đứng trước người đàn ông.
Cả hai cùng cố gắng nhiều lần để người đàn ông
đứng dậy, “Được rồi, ông bạn,” người quản lý nói,
“Tên ông là gì?”
“Sam,” người đàn ông rên rỉ.
“Ông từ đâu tới, ông Sam?”
Với giọng đau đớn, Sam trả lời:” Từ
ban công.”
——————–
RESERVED SEATING – CHỖ NGỒI BỊ DÀNH TRƯỚC

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WOUNDED BOY SCOUT – HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

WOUNDED BOY SCOUT – HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

WOUNDED BOY SCOUT - HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

“WOUNDED” BOY SCOUT
A troop of Boy Scouts was being used as “guinea
pigs” in a test of emergency systems. A mock
earthquake was staged, and the Scouts impersonated
wounded persons who were to be picked up and
cared for by the emergency units.
One Scout was supposed to lie on the ground
and await his rescuers, but the first-aid people got
behind schedule, and the Scout lay “wounded” for
several hours.
When the first-aid squad arrived where the
casualty was supposed to be, they found nothing but
this brief note: “Have bled to death and gone home.”
——————–
HƯỚNG ĐẠO SINH “BỊ THƯƠNG”
Một nhóm hướng đạo sinh được sử dụng làm thí
nghiệm trong một cuộc kiểm tra các hệ thống khẩn
cấp. Một trận động đất giả được giàn dựng, và các
hướng đạo sinh hóa thân thành những người bị
thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn
vị cấp cứu.
Một hướng đạo sinh được coi như là nằm trên mặt
đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người
cấp cứu trễ hạn, và hướng đạo sinh này nằm “bị
thương” trong mấy giờ.
Khi đột cấp cứu tới nơi được xem là của người bị
thương, họ không thấy gì ngoài một ghi chú ngắn
:”Đã chảy máu tới chết và đã về nhà.”
——————–
WOUNDED BOY SCOUT – HƯỚNG ĐẠO SINH BỊ THƯƠNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED - TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED
An old woman, a young woman, and Englishman,
and an Irishman are travelling in the compartment of
a train together across the British countryside. Each
of the four of them is ignoring the other three.
Suddenly, the train enters a tunnel, and the
compartment is thrown into pitch blackness. Out of
the darkness comes the sound of a kiss, then the
sound of a slap.
The train leaves the tunnel, and the travellers
act as though nothing happened.
The old woman, however, is thinking to
herself, “Look at that young woman sitting there
next to me, acting as if nothing happened. I KNOW
the Englishman kissed her.”
The young woman is thinking to herself,
“Why would an Irishman kiss an old lady?”
The Englishman is thinking to himself, “I
didn’t to anything! Why’d I get MY face slapped?”
And the Irishman is thinking to himself, “How
do you like that? I kiss the back of my hand, slap an
Englishman in the face and get away with it!”
——————–
TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT
Một bà lão, một phụ nữ trẻ, và một người
đàn ông người Anh, và một người đàn ông Ai-len
đang đi trong cùng một ngăn của một chuyến xe lửa
băng qua miền đồng quê nước Anh. Mỗi người trong
số họ đều không quan tâm đến ba người kia.
Đột nhiên, xe lửa đi vào một đường hầm, và
ngăn xe lửa trở nên tối đen như mực. Từ trong bóng
tối bỗng vọng ra âm thanh của một nụ hôn, sau đó
tiếng động của một cái tát.
Con tàu rời đường hầm, và những nhà du
hành làm như không có gì xảy ra.
Tuy vậy, bà lão tự nghĩ:” Nhìn người phụ nữ
trẻ kia ngồi cạnh ta, làm như không có gì xảy ra. TA
BIẾT người đàn ông Ang lê kia đã hôn cô ta.”
Người phụ nữ trẻ tự nghĩ:”Tại sao người đàn
ông Ai-len lại hôn một bà lão?”
Người đàn ông Ang lê tự nghĩ:”Ta không
làm gì cả!Tại sao ta bị tát vào mặt?”
Và người Ai-len tự nghĩ:” Làm sao mi thích
điều đó được? Ta hôn mu bàn tay ta, tát vào mặt gã
Ang lê và chuồn đi!”
——————–
WHY’D I GET MY FACE SLAPPED – TẠI SAO TA BỊ TÁT VÀO MẶT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER - MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER
A police officer pulls over this guy who’s
been weaving in and out of the lanes.
At the guy’s window he says, “Sir, I need
you to blow into this breathalyzer tube.”
The man says, “Sorry, officer, I can’t do that.
I am an asthmatic. If I do that, I’ll have a really bad
asthma attack.”
“Okay, fine. I need you to come down to the
station to give a blood sample.”
“I can’t do that either. I am a hemophiliac. If I
do that, I’ll bleed to death.”
“Well, then, we need a urine sample.”
“I’m sorry, officer, I can’t do that either. I am
also a diabetic. If I do that, I’ll get really low blood
sugar.”
“All right, then I need you to come out here
and walk this white line.”
“I can’t do that, officer.”
“Why not?”
“Because I’m drunk.”

——————–

MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ
THỂ BỊ PHẠT
Một sĩ quan cảnh sát lệnh cho xe một gã
đánh võng trên các làn đường tạt vào vệ đường.
Ở cửa sổ xe, viên cảnh sát nói:”Thưa ông, tôi
cần ông thổi vào ống máy phân tích hơi thở.”
Người đàn ông nói:”Xin lỗi, thưa ông, tôi
không thể làm vậy. Tôi mắc bệnh hen. Nếu tôi làm
vậy, tôi sẽ lên cơn suyễn nặng thật sự.”
“Được rồi, không sao. Tôi cần ông đi xuống
đồn để đưa mẫu máu.”
“Tôi cũng không thể làm vậy. Tôi bị mắc
chứng máu khó đông. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ chảy
máu tới chết.”
“Được rồi, vậy thì chúng tôi cần một mẫu
nước tiểu.”
“Xin lỗi, thưa ông, tôi cũng không thể làm
vậy. Tôi cũng bị mắc bệnh tiểu đường nữa. Nếu tôi
làm vậy, tôi sẽ bị hạ đường huyết thật sự.”
“Cũng được, thế thì tôi cần ông bước ra
ngoài đây và đi bộ trên đường kẻ trắng này.”
“Tôi không thể đi như thế, thưa ông sĩ quan.”
“Tại sao không?”
“Vì tôi say rượu.”

——————–

A NEVER CAN BE FINED DRUNK DRIVER – MỘT TÀI XẾ SAY XỈN KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ BỊ PHẠT

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

More