DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION - BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION
A psychiatrist was conducting a group therapy
session with four young mothers and their small
children. “You all have obsessions,” he observed. To
the first mother, he said, “You are obsessed with
eating. You’ve even named your daughter Candy.”
He turned to the second Mom. “Your
obsession is money. Again, it manifests itself in
your child’s name, Penny.”
He turned to the third Mom. “Your obsession
is alcohol. Again, it manifests itself in your child’s
name, Brandy.”
At this point, the fourth mother got up, took
her little boy by the hand and whispered, “Come on,
Dick, let’s go.

——————–
BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG
Một bác sĩ tâm thần học đang điều khiển một
buổi họp liệu pháp tâm lý nhóm với bốn bà mẹ trẻ
và những đứa con nhỏ của họ. “Tất cả các bạn đều
có ám ảnh,” ông ta nhận xét. Với người mẹ đầu tiên,
ông ta nói:”Bà bị ăn uống ám ảnh.Bà thậm chí đặt
tên con gái là Candy1.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ hai:”Am ảnh
của bà là tiền bạc. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên
đứa trẻ của bà: Penny2.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ ba:”Am ảnh
của bà là rượu. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa
trẻ của bà: Brandy3”
Vào lúc này, người mẹ thứ tư đứng dậy, cầm
tay chú nhóc và thì thầm:”Đi thôi, Dick4, chúng ta
đi thôi.”

——————–

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm