DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS! - BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

DOC, EVERYTHING HURTS!
A man went to the Doctor and when the
Doctor asked him what was wrong, the man said ”
Doc every where I touch hurts, I can touch my
head,leg, arm or my face and it hurts.”
The Doctor said “let’s take some x-rays so
we can find out.”
After a while the Doctor came back and told
the man ” I found out what’s wrong with you. Your
finger is broken.”

——————–

BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!
Một người đàn ông đi bác sĩ và khi bác sĩ hỏi
anh ta có điều gì không ổn, người đàn ông nói:”Bác
sĩ, mọi nơi tôi sờ đều đau, tôi có thể sờ đầu, chân,
cánh tay hoặc mặt và bị đau.”
Bác sĩ nói:” Chúng ta hãy chiếu x-quang để
chúng ta có thể tìm ra bệnh.”
Một lúc sau, bác sĩ quay lại và nói với người
đàn ông:” tôi đã tìm ra ông bị chứng gì. Ngón tay
của ông bị gãy.”

——————–

DOC, EVERYTHING HURTS! – BÁC SĨ ƠI, ĐAU ĐỦ THỨ!

——————–

YOUR FIRST TIME
It’s your first time and as you lie back, your muscles
tighten. You put him off for a while, searching for
an excuse, but he refuses to be swayed.
As he approaches you, he asks if you are
afraid.
You shake your head bravely. He has had
more experience but it’s the first time his finger has
found the right place…

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn