AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM  - Bài toán số học

AN ARITHMETIC PROBLEM
A little boy bought a cricket by money that his par¬ents
gave him.
In the arithmetic hour, the teacher asked him:
– Your father gave you six cents. Your mother gave you
four cents. How many cents do you have now?
– Teacher, I have a cricket now – Answered the boy.

——————–

Bài toán số học
Một cậu bé đã mua một con dế bằng tiền của cha mẹ cho.
Trong giờ học, thầy giáo hỏi cậu bé:
– Ba em cho em sáu xu. Mẹ em cho em bốn xu. Vậy bây
giờ em có bao nhiêu xu?
Cậu bé đáp:
– Thưa thầy, bây giờ em có một con dế ạ!

——————–

AN ARITHMETIC PROBLEM  – Bài toán số học

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Beggar – Kẻ ăn xin

Beggar – Kẻ ăn xin

Beggar - Kẻ ăn xin

Beggar
Why do you beg?”
“The truth is I beg to get money for booze (drink).”
“Why do you drink?”
“To give me the courage to beg”.

——————–

Kẻ ăn xin
“Tại sao anh lại ăn xin?”
“Sự thực là tôi xin tiền để uống rượu.”
“Tại sao anh lại uống rượu?”
“Để tôi có can đảm đi ăn xin”

——————–

Beggar – Kẻ ăn xin

——————–

God
Grandpa and granddaughter were sitting talking
when she asked,
“Did God made you, Grandpa?”
“Yes, God made me,” the grandfather answered.
A few minutes later, the little girl asked him,
“Did God make me too?”
“Yes, He did,” the older man answered.
For a few minutes, the little girl seemed to be
studying her grandpa, as well as her own reflection
in the mirror, while her grandfather wondered what
was running through her mind. At last she spoke up.
“You know, Grandpa.” She said, “God’s doing a lot
better job lately.”
Chúa trời
Ông và cháu gái đang ngồi nói chuyện với nhau thì
cô bé hỏi:
“Có phải Chúa trời đã tạo ra ông không hả ông?”
“Ờ, Chúa trời đã tạo ra ông,” người ông trả lời.
Một vài phút sau cô bé hỏi tiếp:
“Chúa trời cũng tạo ra cháu nữa chứ?”
“Ờ, Người đã tạo ra cả cháu nữa,” người ông trả lời.
Sau một vài phút, khi cô bé đã nhìn kỹ ông rồi lại
ngắm kỹ mình trong gương, trong khi người ông
đang phân vân không biết cô bé đang nghĩ gì trong
đầu. Cuối cùng cô bé mới chịu nói:
“Ông biết không, càng về sau Chúa trời càng làm
việc tốt hơn.”..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

 

A Cow Grazing – Bò ăn cỏ

A Cow Grazing – Bò ăn cỏ
A Cow Grazing - Bò ăn cỏ
A Cow Grazing
Artist : “That, sir, is a cow grazing”
Visitor : “Where is the grass ?”
Artist : “The cow has eaten it”
Visitor : “But where is the cow ?”
Artist : “You don’t suppose she’d be fool enough to
stay there after she’d eaten all the grass, do you ?”
——————–
Bò ăn cỏ
Họa sĩ : – Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ
đấy, thưa ông.
Khách : – Có thấy cỏ đâu ?
Họa sĩ : – Con bò ăn hết rồi.
Khách : – Thế còn con bò đâu ?
Họa sĩ : – Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức
đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ?
——————–
A Cow Grazing – Bò ăn cỏ
——————–
The Gifted Artist
A Kindergarten teacher was observing her
classroom of children while they were drawing. She
would occasionally walk around to see each child’s
work. As she got to one little girl who was working
diligently, she asked what the drawing was. The girl
replied, “I’m drawing God.” The teacher paused and
said, “But no one knows what God looks like.”
Without missing a beat, or looking up from her
drawing, the girl replied, “They will in a minute.
husband and wife came for counseling after 15 years
of marriage. When
asked what the problem was, the wife went into a
passionate, painful tirade
listing every problem they had ever had in the 15
years they had been married.
She went on and on and on; neglect, lack of
intimacy, emptiness,
loneliness, feeling unloved and unlovable, an entire
laundry list of un-met
needs she had endured over the course of their
marriage.
Finally, after allowing this to go on for a sufficient
length of time, the
therapist got up, walked around the desk and, after
asking the wife to..

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

PRIMITIVE MEAL – BỮA ĂN THỜI NGUYÊN THỦY

PRIMITIVE MEAL – BỮA ĂN THỜI NGUYÊN THỦY
PRIMITIVE MEAL - BỮA ĂN THỜI NGUYÊN THỦY
PRIMITIVE MEAL
A famed English explorer was invited
to Dartmouth to tell of his adventures in the African
jungle.
“Can you imagine,” he demanded, “people so
primitive that they love to eat the embryo of certain
birds, and slices from the belly of certain
animals.And grind up grass seed,make it into a
paste, burn it over a fire, then smear it with a greasy
mess they extract from the mammary fluid of certain
other animals.”
When the students looked startled by such
barbarism, the explorer added softly, “What I’ve
been describing, of course,is a breakfast of bacon
and eggs and buttered toast.”
——————–
BỮA ĂN THỜI NGUYÊN THỦY
Một nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh
được mời đếnDartmouth để kể về những cuộc phiêu
lưu đầu tiên của ông trong rừng Châu Phi.
“Các bạn có thể tưởng tượng,” ông ta yêu
cầu, “người ta ở trình độ nguyên thủy đến độ người
ta rất thích ăn cái còn phôi thai của một một số loài
chim nào đó, và những lát cắt từ bụng của một số
loài thú vật nào đó.Và họ xay nhỏ hạt một loại cỏ,
làm thành thứ nhão nhão, đốt trên một ngọn lửa, sau
đó bôi bẩn bằng một thứ bẩn nhờn mà họ trích ra từ
chất lỏng từ vú của những loài thú vật khác.”
Khi sinh viên giật mình bởi cảnh man rợ, nhà
thám hiểm nhẹ nhàng thêm vào:”Cái mà tôi vừa mô
tả, dĩ nhiên, là một bữa ăn sáng gồm thịt heo muối
xông khói và trứng và bánh mỳ nướng có bơ.”
——————–
PRIMITIVE MEAL – BỮA ĂN THỜI NGUYÊN THỦY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT - MỘT CUỘC TRANH CÃI

AN ARGUMENT
During a neighborhood party here, I got into an
argument with my neighbor, Van, about presidential
politics. Finally, he asked me why I was such a
dedicated Republican.
I told him that my Father and GrandFather
were Republicans before me and that I was carrying
on the family tradition.
“That’s it ?” said my exasperated neighbor.
“What if your Father and GrandFather had been
horse thieves ?”
“Well…” I replied, “I suppose then I’d be a
Democrat like you.”
——————–
MỘT CUỘC TRANH CÃI
Trong bữa tiệc láng giềng, tôi tranh cãi với
một người láng giềng Van về đời sống chính trị
tranh cử tổng thống. Cuối cùng anh ta hỏi tôi vì sao
tôi là một đảng viên trung thành của đảng Cộng hòa
như vậy.
Tôi nói với anh ta rằng cha tôi và ông nội tôi
là những người Cộng Hòa trước tôi và rằng tôi tiếp
tục truyền thống gia đình.
“Thế à?” người hàng xóm cáu tiết nói. “Nếu
cha bạn và ông nội bạn là những tên trộm ngựa thì
sao?”
“À…” tôi đáp, “tôi cho là tôi sẽ trở thành
một người Dân chủ như ông.”
——————–
AN ARGUMENT – MỘT CUỘC TRANH CÃI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

BUSSINESS AND FISHING – LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ

BUSSINESS AND FISHING – LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ
BUSSINESS AND FISHING - LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ
BUSSINESS AND FISHING
One day a fisherman was lying on a beautiful beach,
with his fishing pole propped up in the sand. He was
enjoying the warmth of the afternoon sun and the
prospect of catching a fish.
About that time, a businessman came
walking down the beach, trying to relieve some of
the stress of his workday. He noticed the fisherman
sitting on the beach and decided to find out why this
fisherman was fishing instead of working harder to
make a living for himself and his family.
“You aren’t going to catch many fish that
way,” said the businessman to the fisherman, “you
should be working rather than lying on the beach!”
The fisherman looked up at the businessman,
smiled and replied, “And what will my reward be?”
“Well, you can get bigger nets and catch more
fish!” was the businessman’s answer.
“And then what will my reward be?” asked the
fisherman, still smiling.
The businessman replied, “You will make
money and you’ll be able to buy a boat, which will
then result in larger catches of fish!” “And then what
will my reward be?” asked the fisherman again.
The businessman was beginning to get a little
irritated with the fisherman’s questions. “You can
buy a bigger boat, and hire some people to work for
you!” he said.
“And then what will my reward be?” repeated
the fisherman.
The businessman was getting angry. “Don’t
you understand? You can build up a fleet of fishing
boats, sail all over the world, and let all your
employees catch fish for you!”
Once again the fisherman asked, “And then
what will my reward be?”
The businessman was red with rage and
shouted at the fisherman, “Don’t you understand that
you can become so rich that you will never have to
work for your living again! You can spend all the
rest of your days sitting on this beach, looking at the
sunset. You won’t have a care in the world!”
The fisherman, still smiling, looked up and
said, “And what do you think I’m doing right now?”
——————–
LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ
Một ngày kia, một người câu cá đang nằm
trên một bãi biển đẹp với một cần câu cắm trên cát.
Ông ta đang hưởng cái ấm áp của mặt trời chiều và
sự chờ đợi bắt một con cá.
Vào lúc đó, một thương gia đi xuống bãi
biển, cố gắng làm dịu đi phần nào cơn stress của
ngày làm việc. Ông ta chú ý thấy người đàn ông câu
cá ngồi trên bãi biển và quyết định tìm ra tại sao
người câu cá này đi câu cá thay vì làm việc chăm chỉ
hơn để kiếm sống cho bản thân ông ta và gia đình.
“Ông sẽ không bắt được con cá nào theo kiểu
đó,” thương gia nói với người câu cá, “ông nên làm
việc hơn là nằm trên bãi biển!”
Người câu cá nhìn lên thương gia, mỉm cười
đáp:”Và phần thưởng của tôi là gì?”
“À, ông sẽ có được những tấm lưới lớn hơn
và bắt nhiều cá hơn!” là câu trả lời của thương gia.
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người
câu cá hỏi trong khi vẫn mỉm cười.
Thương gia đáp:”Ông sẽ làm ra tiền và ông
sẽ có thể mua được một chiếc tàu, sau đó kết quả là
bắt nhiều cá hơn nữa!” “Và sau đó phần thưởng của
tôi là gì?” người câu cá lại hỏi.
Thương gia bắt đầu hơi bực mình với những
câu hỏi của người câu cá. “Ông có thể mua chiếc tàu
lớn hơn, và thuê một số người làm việc cho ông!”
ông ta nói.
“Và sau đó phần thưởng của tôi là gì?” người
câu cá lặp lại.
Thương gia trở nên giận dữ.”Ông không hiểu
sao? Ông có thể xây dựng một đoàn tàu, chạy khắp
thế giới, và để tất cả những người làm công của ông
bắt cá cho ông!”
Một lần nữa người câu cá hỏi:”Và sau đó
phần thưởng của tôi là gì?”
Thương gia đỏ mặt giận dữ và thét vào mặt
người câu cá:” Ông không hiểu rằng ông sẽ trở nên
rất giàu có đến nỗi ông sẽ không bao giờ phải làm
việc kiếm sống nữa! Ông có thể dùng những ngày
còn lại ngồi trên bãi biển này, ngắm hoàng hôn. Ông
sẽ không lo lắng gì trong thế giới này!”
Vẫn mỉm cười, người đàn ông câu cá nhìn
lên và nói:”Và ông nghĩ gì về việc tôi đang làm lúc
này?”
——————–
BUSSINESS AND FISHING – LÀM ĂN VÀ CÂU CÁ

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION - BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

DO YOU HAVE AN OBSESSION
A psychiatrist was conducting a group therapy
session with four young mothers and their small
children. “You all have obsessions,” he observed. To
the first mother, he said, “You are obsessed with
eating. You’ve even named your daughter Candy.”
He turned to the second Mom. “Your
obsession is money. Again, it manifests itself in
your child’s name, Penny.”
He turned to the third Mom. “Your obsession
is alcohol. Again, it manifests itself in your child’s
name, Brandy.”
At this point, the fourth mother got up, took
her little boy by the hand and whispered, “Come on,
Dick, let’s go.

——————–
BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG
Một bác sĩ tâm thần học đang điều khiển một
buổi họp liệu pháp tâm lý nhóm với bốn bà mẹ trẻ
và những đứa con nhỏ của họ. “Tất cả các bạn đều
có ám ảnh,” ông ta nhận xét. Với người mẹ đầu tiên,
ông ta nói:”Bà bị ăn uống ám ảnh.Bà thậm chí đặt
tên con gái là Candy1.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ hai:”Am ảnh
của bà là tiền bạc. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên
đứa trẻ của bà: Penny2.”
Ông ta quay sang người mẹ thứ ba:”Am ảnh
của bà là rượu. Cũng vậy, nó tự biểu thị qua tên đứa
trẻ của bà: Brandy3”
Vào lúc này, người mẹ thứ tư đứng dậy, cầm
tay chú nhóc và thì thầm:”Đi thôi, Dick4, chúng ta
đi thôi.”

——————–

DO YOU HAVE AN OBSESSION – BẠN CÓ BỊ ÁM ẢNH KHÔNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS - MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE
FULL OF MONKEYS
An organization is like a tree full of monkeys.
They are all on different limbs at different
levels.
Some are climbing up. Some are climbing
down.
The monkeys on the top look down and see a
tree full of smiling faces.
The monkeys on the bottom look up and see
nothing but a bunch of assholes.

——————–

MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY
ĐẦY NHỮNG CON KHỈ
Một tổ chức thì giống như một cây đầy những con
khỉ.
Nhân viên tất cả đều ở những cành khác nhau ở
những vị trí khác nhau.
Một số trèo lên trên.Một số trèo xuống dưới
Những con khỉ ở ngọn cây nhìn xuống và thấy một
cây đầy những bộ mặt tươi cười.
Những con khỉ ở dưới nhìn lên và không thấy gì
trừ những cái “lỗ hậu”.

——————–

AN ORGANIZATION IS LIKE A TREE FULL OF MONKEYS – MỘT TỔ CHỨC THÌ GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẦY NHỮNG CON KHỈ

——————–

THERE’S NOTHING I CAN DO ABOUT IT
A customer moves away from a bank window,
counts his change, and then goes back and says to
the cashier, “Hey, you gave me the wrong change!”
“Sir, you stepped away from the counter,”
said the cashier. “We don’t make corrections after
you leave. There’s nothing I can do about it now.
That’s the policy of this bank.”
“Well, ok,” answered the customer. “Just
thought you’d like to know that you gave me an
extra twenty. Bye.”
TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ VỀ VIỆC ẤY
Một người khách đi khỏi quầy một ngân hàng, đếm
tiền đổi, và sau đó quay lại và nói với thủ quỹ:” Này,
cô đã đưa tôi số tiền đổi không đúng!”….

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

 

 

TWO NUNS IN AN ALLEY – HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

TWO NUNS IN AN ALLEY – HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

TWO NUNS IN AN ALLEY - HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

TWO NUNS IN AN ALLEY
Two nuns went out of their convent to sell
cookies. One of them was known as Sister
Mathematical and the other one was known as Sister
Logical. It was getting dark and they were still far
away from the convent.
Sister Logical: Have you noticed that a man
has been following us for the past half-hour?
Sister Mathematical: Yes, I wonder what he
wants.
Sister Logical: It’s logical. He wants to rape
us.
Sister Mathematical: Oh, no! At this rate he
will reach us in 15 minutes at the most. What can we
do?
Sister Logical: The only logical thing to do,
of course, is to walk faster.
Sister Mathematical: It’s not working.
Sister Logical: Of course it’s not working.
The man did the only logical thing. He started to
walk faster too.
Sister Mathematical: So, what shall we do? At
this rate he will reach us in one minute.
Sister Logical: The only logical thing we can
do is split. You go that way and I’ll go this way. He
cannot follow us both.
So the man decided to follow Sister Logical.
Sister Mathematical arrived at the convent and was
worried about what had happened to Sister Logical.
Then Sister
Logical arrived, breathless and flushed.
Sister Mathematical: “Sister Logical! Thank
God you are here! Tell me what happened!”
Sister Logical: The only logical thing
happened. The man couldn’t follow us both, so he
followed me.
Sister Mathematical: Yes, yes! But what
happened then?
Sister Logical: I started to run as fast as I
could and he started to run as fast as he could.
Sister Mathematical: And?
Sister Logical: The only logical thing
happened. He reached me.
Sister Mathematical: Oh, dear! What did you
do?
Sister Logical: The only logical thing to do. I
lifted my dress up.
Sister Mathematical: Oh, Sister! What did the
man do?
Sister Logical: The only logical thing to do.
He pulled down his pants.
Sister Mathematical: Oh, no! What happened
then?
Sister Logical: Isn’t it logical, Sister? A nun
with her dress up can run much faster than a man
with his pants down……..

——————–

HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Hai ma-xơ rời tu viện đi bán bánh. Một
người tên là Xơ Toán Học và người kia tên là Xơ
Logic. Trời đang tối dần và họ vẫn còn cách xa tu
viện.
Xơ Logic: Xơ có chú ý thấy một người đàn
ông đã đi theo sau chúng ta trong nửa giờ qua
không?
Xơ Toán học: Ờ, và tôi tự hỏi hắn muốn gì.
Xơ Logic: Theo logic, hắn muốn hiếp chúng
ta.
Xơ Toán học: Oi, không! Với đà này thì cao
lắm 15 phút nữa hắn sẽ bắt kịp chúng ta. Chúng ta
có thể làm gì ?
Xơ Logic: Dĩ nhiên, việc duy nhất theo logic
cần làm là đi nhanh hơn.
Xơ Toán học: Điều đó không hiệu quả.
Xơ Logic: Dĩ nhiên điều đó không hiệu quả.
Hắn cũng làm theo việc duy nhất theo logic. Hắn
cũng bắt đầu đi nhanh hơn.
Xơ Toán học: Thế thì chúng ta sẽ làm gì?
Với đà này hắn sẽ bắt kịp chúng ta trong một phút.
Xơ Logic: Việc duy nhất theo logic chúng ta
có thể làm là tách đôi ra. Xơ đi đường đó và tôi sẽ đi
đường này. Hắn không thể đi theo hai ta.
Do vậy gã đàn ông quyết định theo xơ Logic.
Xơ Toán học về đến tu viện và lo lắng về sự việc
xảy ra cho xơ Logic. Sau đó xơ Logic về, thở hổn
hển và đỏ mặt.
Xơ Toán học: Xơ Logic! Tạ ơn Chúa xơ đã
về đây. Hãy kể tôi nghe điều gì đã xảy ra!
Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy
ra. Hắn không thể theo hai ta, vì thế hắn theo tôi.
Xơ Toán học: Đúng, đúng! Nhưng sau đó
điều gì xảy ra?
Xơ Logic: Tôi bắt đầu chạy nhanh nhất mà
tôi có thể và hắn bắt đầu chạy nhanh nhất mà hắn có
thể.
Xơ Toán học: Sau đó?
Xơ Logic: Điều duy nhất theo logic đã xảy
ra. Hắn bắt kịp tôi.
Xơ Toán học: Ô trời ơi! Xơ đã làm gì?
Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic. Tôi
kéo váy lên.
Xơ Toán học: Oi, xơ! Hắn làm gì?
Xơ Logic: Làm điều duy nhất theo logic.
Hắn tuột quần hắn xuống.
Xơ Toán học: Oi, không! Chuyện gì xảy ra
tiếp theo?
Xơ Logic: Điều đó không logic sao, xơ? Một
nữ tu sĩ với chiếc váy kéo lên có thể chạy nhanh hơn
một gã đàn ông với chiếc quần tuột xuống …

——————–

TWO NUNS IN AN ALLEY – HAI MA-XƠ TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại http://neu.vn

Show Buttons
Hide Buttons