APPLYING FOR SOCIAL SECURITY – NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI

APPLYING FOR SOCIAL SECURITY – NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI

APPLYING FOR SOCIAL SECURITY - NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI

APPLYING FOR SOCIAL SECURITY
A retired gentleman went into the social security
office to apply for Social Security.
After waiting in line a long time he got to the
counter. The woman behind the counter asked him
for his drivers license to verify his age. He looked in
his pockets and realized he had left his wallet at
home. He told the woman that he was very sorry but
he seemed to have left his wallet at home. “Will I
have to go home and come back now?” he asks.
The woman says, “Unbutton your shirt.”
So he opens his shirt revealing lots of curly
silver hair.
She says, “That silver hair on your chest is
proof enough for me,” and she processed his Social
Security application.
When he gets home, the man excitedly tells
his wife about his experience at the Social Security
office.
She said, “You should have dropped your
pants, you might have qualified for disability, too.”

——————–

NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI
Một quý ông về hưu đi vào văn phòng an sinh xã hội
để nộp đơn.
Sau khi đợi trong hàng một lúc lâu, ông ta đi tới bàn
nhận đơn. Người phụ nữ đứng sau bàn hỏi ông ta
bằng lái xe để thẩm tra tuổi. Ông ta nhìn vào những
cái túi và nhận ra ông ta đã để bóp ở nhà. Ông ta nói
với người đàn bà rằng ông ta rất lấy làm tiếc nhưng
nhưng ông có vẻ như đã để bóp ở nhà. “Tôi sẽ phải
về nhà và quay lại bây giờ không?” ông ta hỏi.
Người phụ nữ nói:”Hãy cởi nút áo sơ mi ông ra.”
Vì thế ông ta cởi áo sơ mi ông ta cho thấy nhiều sợi
lông bạc xoăn.
Bà ta nói:”Sợi lông bạc trắng đó trên ngực ông là
bằng chứng đủ cho tôi,” và bà ta giải quyết đơn xin
an sinh xã hội của ông.
Khi người đàn ông về nhà, ông ta xúc động kể cho
vợ nghe về điều ông trải qua ở văn phòng an sinh xã
hội.
Bà ta nói:”Ông mà cởi quần ông ra thì ông đã được
xem là đã bị mất khả năng nữa.”

——————–

APPLYING FOR SOCIAL SECURITY – NỘP ĐƠN AN SINH XÃ HỘI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn