TRAILING MY HUSBAND -THEO DÕI CHỒNG

TRAILING MY HUSBAND -THEO DÕI CHỒNG

TRAILING MY HUSBAND -THEO DÕI CHỒNG

TRAILING MY HUSBAND
“So,” Jane asked the detective she had hired. “Did
you trail my husband?”
“Yes ma’am. I did. I followed him to a bar, to
an out-of-the-way restaurant and then to an
apartment.”
A big smile crossed Jane’s face. “Aha! I’ve
got him!” she said gloating. “Is there any doubt what
he was doing?”
“No ma’am.” replied the sleuth. “It’s pretty
clear that he was following you.”

——————–

THEO DÕI CHỒNG
“Như vậy,” Jane hỏi viên thám tử cô đã thuê, “anh
đã theo dấu chồng tôi chứ?”
“Đúng, thưa bà. Tôi đã theo. Tôi theo anh ấy tới một
bar, tới một nhà hàng xa đường và sau đó tới một
căn hộ.”
Một nụ cười rõ ràng hiện ra trên mặt Jane. “Aha!
Tôi đã bắt được lão ta!” cô nói một cách hả hê.”Có
gì đáng ngờ lão ta đang làm gì không?”
“Không, thưa bà,” thám tử trả lời. “Tình hình khá rõ
ràng là anh ấy đang theo bà.”

——————–

TRAILING MY HUSBAND -THEO DÕI CHỒNG

——————–

SEX WITH GAS
There was this gas station in “redneck country”
trying to increase its sales, so the owner put up a
sign saying, “Free Sex with Fill-up.” Soon, a
customer pulled in, filled his tank, and then asked
for his free sex.
The owner told him to pick a number from 1
to 10, and if he guessed correctly, he would get his
free sex.
The buyer then guessed 8 and the proprietor
said, “No, but you were close. The number was 7.
Sorry, no free sex this time, but maybe next time.”
Some time thereafter, the same man, along
with his buddy this time, pulled in again for a fillup,
and again he asked for his free sex. The
proprietor again gave him the same story, and asked
him to guess the correct number……

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm