SEX WITH GAS – SEX VỚI DẦU XĂNG

SEX WITH GAS – SEX VỚI DẦU XĂNG

SEX WITH GAS - SEX VỚI DẦU XĂNG

SEX WITH GAS
There was this gas station in “redneck country”
trying to increase its sales, so the owner put up a
sign saying, “Free Sex with Fill-up.” Soon, a
customer pulled in, filled his tank, and then asked
for his free sex.
The owner told him to pick a number from 1
to 10, and if he guessed correctly, he would get his
free sex.
The buyer then guessed 8 and the proprietor
said, “No, but you were close. The number was 7.
Sorry, no free sex this time, but maybe next time.”
Some time thereafter, the same man, along
with his buddy this time, pulled in again for a fillup,
and again he asked for his free sex. The
proprietor again gave him the same story, and asked
him to guess the correct number.
The man guessed 2 this time and the
proprietor said, “Sorry, it was 3. You were close, but
no free sex this time.”
As they were driving away, the driver said to
his buddy, “I think that game is rigged, and he
doesn’t really give away free sex.”
The buddy replied, “No, it’s not rigged…my
wife won twice last week.”

——————–

SEX VỚI DẦU XĂNG
Có một cây xăng như thế ở “vùng quê lạc hậu” cố
tăng số bán, vì thế ông chủ đặt một tấm bảng:”Đổ
xăng được sex miễn phí.” Chẳng bao lâu, một khách
hàng ghé xe vào, đổ xăng, sau đó hỏi sex miễn phí.
Ông chủ nói anh ta chọn một số từ 1 tới 10, và nếu
anh ta đoán đúng, anh ta sẽ được chơi miễn phí.
Sau đó người mua đoán 8 và ông chủ nói:”Không
đúng, nhưng gần đúng. Số đó là 7. Xin lỗi, lần này
không có chơi miễn phí, nhưng lần tới thì có thể.”
Một khoảng thời gian sau đó, cũng người đàn ông
đó, lần này đi cùng với bạn, cũng ghé vào đổ xăng,
và lại lần nữa anh ta hỏi sex miễn phí. Ông chủ lại
đưa anh ta cái thứ như trước, và nói anh ta đoán
đúng con số.
Người đàn ông lần này đoán số 2 và ông chủ
nói:”Xin lỗi, đó là 3. Ông gần đúng, nhưng không
chơi miễn phí lần này được.”
Trong khi họ lái đi, tài xế nói với bạn:”Tôi nghĩ rằng
trò này là lừa đảo, và ông ta không thực sự cho chơi
miễn phí.”
Người bạn đáp:”Không, nó không phải trò lừa đảo …
vợ tôi được hai lần tuần qua.”

——————–

SEX WITH GAS – SEX VỚI DẦU XĂNG

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm