LITTLE JOHNNY – BÉ JOHNNY

LITTLE JOHNNY – BÉ JOHNNY

LITTLE JOHNNY - BÉ JOHNNY

LITTLE JOHNNY
Little Johnny’s teacher sent a note home to his
Mother saying, “Johnny seems to be a very bright
boy, but spends too much of his time thinking about
sex and girls.”
The Mother wrote back the next day, “If you
find a solution, please advise. I have the same
problem with his Father.”

——————–

BÉ JOHNNY
Giáo viên của bé Johnny gửi một giấy báo về cho
má nó, viết:”Johnny có vẻ là một đứa bé rất sáng dạ,
nhưng dùng quá nhiều thì giờ của nó để nghĩ về tình
dục và gái.”
Người má viết lại vào hôm sau:”Nếu cô tìm ra cách
giải quyết, hãy khuyên nhủ. Tôi cũng có cùng vấn
đề đó với ba nó.”

——————–

LITTLE JOHNNY – BÉ JOHNNY

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm