WHAT MEN REALLY MEAN – ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI

WHAT MEN REALLY MEAN – ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI

WHAT MEN REALLY MEAN - ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI

WHAT MEN REALLY MEAN
“I’m going fishing.”
Really means…
“I’m going to drink myself , and stand by a
stream with a stick in my hand, while the fish swim
by in complete safety.”
“Woman driver.”
Really means…
“Someone who doesn’t speed, tailgate, swear,
make obscene gestures and has a better driving
record than me.”
“It’s a guy thing.”
Really means…
“There is no rational thought pattern
connected with it, and you have no chance at all of
making it logical.”
“Uh huh,” “Sure, honey,” or “Yes, dear.”
Really means…
Absolutely nothing. It’s a conditioned
response like Pavlov’s dog drooling.
“My wife doesn’t understand me.”
Really means…
“She’s heard all my stories before, and is tired
of them.”
“It would take too long to explain.”
Really means…
“I have no idea how it works.”
“Take a break, honey, you’re working too
hard.”
Really means…
“I can’t hear the game over the vacuum
cleaner.”
“It’s a really good movie.”
Really means…
“It’s got guns, knives, fast cars, and Heather
Locklear.”
“That’s women’s work.”
Really means…
“It’s difficult, dirty, and thankless.”
“Go ask your mother.”
Really means…
“I am incapable of making a decision.”
“I do help around the house.”
Really means…
“I once put a dirty towel in the laundry
basket.”
“I can’t find it.”
Really means…
“It didn’t fall into my outstretched hands, so
I’m completely clueless.”

——————–

ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI
“Tôi sẽ đi câu cá.”
Nghĩa thực sự…
“Tôi sẽ đi uống rượu một mình, và đứng bên
dòng nước với cần câu trong tay trong khi cá bơi bên
cạnh an toàn tuyệt đối.
“Tài xế nữ.”
Nghĩa thực sự …
“Ai đó không chạy nhanh, không bám đuôi
xe khác một cách nguy hiểm, không có những cử chỉ
tục tĩu và có tiền sử lái xe tốt hơn tôi.”
“Đó là một vấn đề đàn ông.”
Nghĩa thực sự …
“Không có một kiểu mẫu suy nghĩ lý trí nào
kết nối với nó, và bạn không có cơ hội nào để làm
nó có logic.”
“Ờ há,” “Ờ, cưng,” hoặc “Vâng, em yêu.”
Nghĩa thực sự…
Tuyệt đối chẳng có gì. Đó là một phản xạ có
điều kiện như chó của Paplop chảy nước dãi.
“Vợ tôi không hiểu tôi.”
Nghĩa thực sự…
“Cô ấy đã nghe tất cả các câu chuyện của tôi
trước đó, và mệt mỏi vì chúng.”
Để giải thích thì quá dài.
Nghĩa thực sự…
“Tôi không có ý kiến gì nó xảy ra như thế
nào.”
“Hãy tạm nghỉ, cưng, em làm việc quá
nặng.”
Nghĩa thực sự…
“Tôi không thể nghe trò chơi của máy hút
bụi.”
“Đó là một phim hay thực sự.”
Nghĩa thực sự…
“Nó có súng, dao, xe phóng nhanh, và
Heather Locklear.”
“Đó là một công việc phụ nữ.”
Nghĩa thực sự…
“Đó là một công việc khó khăn, dơ bẩn, và
không được biết ơn.”
“Đi hỏi má em.”
Nghĩa thực sự…
“Anh bất lực trong việc đưa ra một quyết
định.”
“Anh quả có giúp đỡ trong việc nhà.”
Nghĩa thực sự…
Anh đã một lần đặt khăn lau mặt dơ vào rổ giặt đồ.”
“Anh không thể tìm ra nó.”
Nghĩa thực sự…
“Nó không rơi vào đôi tay vươn ra của anh, vì thế
anh hoàn toàn không có dấu vết.”

——————–

WHAT MEN REALLY MEAN – ĐIỀU ĐÀN ÔNG THỰC SỰ NÓI

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn

Xem thêm