TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS – MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS – MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS - MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS
Stumpy Grinder and his wife Martha were
from Portland,Maine. Every year they went to the
Portland Fair and every year Stumpy said, “Ya
know, Martha, I’d like to get a ride in that airplane.”
And every year, Martha would say “I know,
Stumpy, but that airplane ride costs ten dollars .. and
ten dollars is ten dollars.”
So one year Stumpy says, “Martha, I’m 71
years old, and if I don’t go this time I may never go.”
Martha replies, “Stumpy, that there airplane ride is
ten dollars … and ten dollars is ten dollars.”
So the pilot overhears then and says, “Folks,
I’ll make you a deal. I’ll take you both up for a ride.
If you can stay quiet for the entire ride and not say
ONE WORD, then I won’t charge you. But just ONE
WORD and it’s ten dollars.”
They agree and up they go… the pilot does all
kinds of twists and turns, rolls and dives, but not a
word is heard. He does it one more time, and there is
still no word… so he lands.
He turns to Stumpy as they come to a stop and
says, “By golly, I did everything I could think of to
get you to holler out, but you didn’t.”
And Stumpy replies “Well, I was gonna say
something when Martha fell out … but ten dollars is
ten dollars.”

——————–

MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA
Stumpy Grinder và vợ Martha
ở Portland, Maine(Hoa Kỳ). Hàng năm họ đi tới hội
chợ Portland và hàng năm Stumpy nói:”Em biết
không, Martha, anh muốn cỡi trên máy bay đó.” Và
mỗi năm, Martha thường nói:”Em biết, Stumpy,
nhưng cỡi máy bay đó tốn 10 đô la … và mười đô la
là mười đô la.”
Vì vậy một năm kia, Stumpy nói:”Martha,
anh đã 71 tuổi, và nếu anh không đi lần này anh có
thể không bao giờ đi được nữa.” Martha trả
lời:”Stumpy, cỡi máy bay đó chỗ đó là mười đô la …
và mười đô la là mười đô la.”
Đến như thế, viên phi công khi đó nghe lõm
và nói:”Hai bác, cháu sẽ thỏa thuận với hai bác. Tôi
sẽ đưa hai bác bà đi máy bay. Nếu hai bác có thể im
lặng trong suốt cuộc chơi và không nói MỘT LỜI
thì cháu sẽ không tính tiền hai bác. Nhưng chỉ một
lời và như thế là 10 đô la.”
Họ đồng ý và họ lên máy bay … viên phi
công làm mọi vòng xoắn và quẹo, lộn vòng và bổ
nhào, nhưng không có lời nào được nghe. Ông ta
làm như vậy một lần nữa, nhưng không có từ nào …
vì vậy ông ta hạ cánh.
Ông ta quay qua Stumpy khi họ dừng lại và
nói:”Trời ơi, cháu làm mọi thứ cháu có thể nghĩ tới
để làm cho hai bác kêu lên, nhưng hai bác không
kêu.”
Và Stumpy trả lời:”Ồ, tôi sắp kêu lên cái gì đó khi
Martha rớt ra … nhưng mười đô la là mười đô la.”

——————–

TEN DOLLARS IS TEN DOLLARS – MƯỜI ĐÔ LA LÀ MƯỜI ĐÔ LA

Đọc thêm Truyện cười tiếng anh tại https://neu.vn