FRIEND FOR DINNER – BẠN ĂN TỐI

FRIEND FOR DINNER – BẠN ĂN TỐI

FRIEND FOR DINNER - BẠN ĂN TỐI

FRIEND FOR DINNER
“Honey,” said this husband to his wife, “I invited a
friend home for supper.”
“What? Are you crazy? The house is a mess,
I haven’t been shopping, all the dishes are dirty, and
I don’t feel like cooking a fancy meal!”
“I know all that.”
“Then why did you invite a friend for
supper?”
“Because the poor fool’s thinking about
getting married.”

————————–
BẠN ĂN TỐI
“Em yêu,” chồng nói với vợ, “Anh đã mời
một người bạn đến nhà ta ăn tối.”
“Cái gì?Anh có điên không? Nhà cửa thì lộn
xộn, em thì chưa đi chợ, chén đĩa thì dơ, và em
không muốn nấu một bữa ăn kỳ khôi !”
“Anh biết hết rồi.”
“Vậy tại sao anh mời bạn ăn tối?”
“Vì thằng ngố tội nghiệp đang nghĩ đến việc
cưới vợ.”

————————–

FRIEND FOR DINNER – BẠN ĂN TỐI

————————–

DON’T MESS WITH THE MAID
A rich Beverly Hills lady got very angry at her
French maid.After a long list of stinging remarks
about her shortcomings as a cook and housekeeper,
she dismissed the maid.
The maid, with her Gaelic ancestry, couldn’t
allow such abuse to go unanswered. “Your husband
considers me a better housekeeper and cook than
you, Madam. He has told me himself.”
The rich woman just swallowed and said
nothing. “And furthermore,” the angry girl
continued, “I am better in bed than you!”
“And I suppose my husband told you that,
too?”
“No, Madam,” said he maid. “Not your
husband, the mail man!”

————————–
ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC
NHÀ
Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc
người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận
xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và
quản gia, bà đuổi cô giúp việc….

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm