DON’T MESS WITH THE MAID – ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID – ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID - ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

DON’T MESS WITH THE MAID
A rich Beverly Hills lady got very angry at her
French maid.After a long list of stinging remarks
about her shortcomings as a cook and housekeeper,
she dismissed the maid.
The maid, with her Gaelic ancestry, couldn’t
allow such abuse to go unanswered. “Your husband
considers me a better housekeeper and cook than
you, Madam. He has told me himself.”
The rich woman just swallowed and said
nothing. “And furthermore,” the angry girl
continued, “I am better in bed than you!”
“And I suppose my husband told you that,
too?”
“No, Madam,” said he maid. “Not your
husband, the mail man!”

————————–
ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC
NHÀ
Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc
người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận
xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và
quản gia, bà đuổi cô giúp việc.
Người giúp việc, với dòng máu Celte, không thể
chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có
câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia
và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với
tôi.”
Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì.
“Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên
giừờng tôi giỏi hơn bà !”
“Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều
đó?”
“Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải
chồng bà, ông đưa thư !”

————————–

DON’T MESS WITH THE MAID – ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ

Đọc thêm tại https://neu.vn

Xem thêm